Imák

Kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez
(Paraklisz)
Teoktiszt szerzetes költeménye

Áldott a mi Istenünk …

142. zsoltár

Uram, hallgasd meg imádságomat, halld meg könyörgésemet a Te igazságodban, hallgass meg engem a Te igazságosságodban, és ne szállj perbe a Te szolgáddal, hiszen senki élő meg nem igazulhat Teelőtted. Íme az ellenség üldözi az én lelkemet, a földig alázta meg életemet; a sötétségbe ültetett engem, mint a rég holtakat; elcsügged a lelkem énbennem, megretten bennem az én szívem. Megemlékeztem a régmúlt napokról, el­mélkedtem minden dolgaidról, kezednek műveiről elmélkedtem. Kitárom Tefeléd karjaimat, olyan a lelkem Tehozzád, mint a szikkadt 1 öld. Hamar hallgass meg engem, Uram, megfogyatkozott az én lelkem. Ne fordítsd el orcádat éntőlem, mert hasonló lennék a sírba menőkhöz. Hamar hallasd velem kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem. Mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak, mert Hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, mert Hozzád menekedtem; taníts meg cselekedni a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem; a Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. A Te nevedért, Uram, éltess engem, a Te igaz­ságosságodért vezesd ki lelkemet a bánkódásból, és a Te irgalmadért rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert én a Te szolgád vagyok.

Dicsőség … Most és mindenkor …

Alliluia (3-szor)

Isten az Úr …

Tropárion: 4. hang
Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt. Ne engedd el szolgáidat üres kézzel, mert Te vagy az egyedüli reménységünk.

Dicsőség…

Isten Szülőjéhez állhatatosan…

Most és mindenkor…

Theotokion:

Sohasem szűnünk meg, Istennek Szülője, hirdetni a Te hatalmadat, mi méltatlanok; mert ha Te közbenjárásaiddal nem védelmeztél volna meg bennünket, ki mentett volna ki minket annyi veszedelemből? Ki őrzött volna meg bennünket mindmáig szabadnak? Nem pártolunk el Tőled, Nagyasszonyunk, mert Te mindenkor megmented szolgáidat minden bajtól.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint, töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben, győztes ítéleteidben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűnömtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te útjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Elővers: Istennek Szentséges Szülője ments meg / üdvözíts minket!

1. óda

Irmosz: Áthaladva a vízen, mint a szárazon, és megmene­külve az egyiptomi gonoszságtól, az izraelita így kiáltott: Énekeljünk a mi Szabadítónknak és Istenünknek.

Sok kísértés szorongat engem; üdvösséget ke­resve, Hozzád menekedek; óh, Igének Anyja, Szűz, sza­badíts meg engem a megpróbáltatásoktól és a csapások­tól.

A szenvedélyek támadásai háborgatnak engem; nagy csüggedéssel töltik el lelkemet; békítsd meg óh Ha­jadon, a Te Fiad és Istened csendességével, óh Feddhe­tetlen.

Esedezem Hozzád óh Szűz, aki a Megváltót és Istent szülted, szabadíts meg a csapásoktól; mert Tehoz­zád menekedem, és Hozzád emelem lelkemet és elmémet.

Méltasd beteg testemet és lelkemet isteni megláto­gatásra, és a Te gondviselésedre, egyedülvaló Istenanyja, mert jóságos vagy, és a Jónak Szülője.

3. óda

Irmosz: Az égi boltozat ácsa, és az Egyház építőmestere, Uram, Te erősíts meg a Te szeretetedben, mindenek kö­zött a Legvágyottabb, hívők erőssége, egyedüli Ember­szerető.

Életem védelmezőjéül és oltalmazójául választalak Téged, Istenszülő Szűz, Te kormányozz engem a Te ki­kötődbe, minden jónak oka, hívők erőssége, egyedüli Legmagasztaltabb.

Könyörgök Hozzád, óh Szűz, oszlasd el lelkem zavarát, és csüggedésem háborgását; mert Te szülted Is­teni Mennyasszony, Krisztust, a béke Fejedelmét, egyedüli Tisztaságos.

Te, Aki Jótevőnket, minden jónak okát szülted, áraszd mindenekre jótéteményeid gazdagságát; mert min­dent megtehetsz, hiszen Krisztust szülted, az erőben Ha­talmast; óh Istentől áldott.

Keserves betegségek és ártalmas szenvedélyek megpróbáltatásait szenvedem, óh Szűz; siess segítsé­gemre; mert a gyógyulások kimeríthetetlen kincsesházá­nak ismerlek Téged, Egyedülvaló Feddhetetlen.

Szabadítsd meg a veszedelmektől a Te szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után Hozzád menekedünk mind­nyájan, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Legmagasztaltabb Istenszülő, jóakaratodban tekints tes­tem keserves sínylődésére, és gyógyítsd meg lelkem fáj­dalmát.

Állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még az istenfélő és krisztusszerető keresztényekért.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, Alexij pátriárkánkért és Hilárion püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még az egész, krisztusszerető katonaságért.

Könyörgünk még Isten …… (most megemlítjük azoknak a híveknek a nevét, akikért a könyörgést mondjuk.) szolgájá/inak kegyelembefogadásáért, életéért, békeségéért, egészségéért, üdvözüléséért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még minden testvérünkért és minden keresztényért.

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy …

A pap megemlíti azokat, akikért a parakliszt végezzük.

Tropárion 2. hang

Forró pártfogónk, bevehetetlen védőfalunk, könyörületes­ség forrása, világnak menedéke, buzgón kiáltunk Hozzád: Isten Szülője, Nagyasszonyunk, siess, válts ki bennünket a veszedelmekből; mert Te vagy a mi egyedüli gyors oltal­munk.

4. óda

Irmosz: Meghallgattam, Uram, gondviselésed misztériu­mát, felismertem cselekedeteidet, és dicsőítettem a Te Istenségedet.

Csendesítsd le szenvedélyeim zűrzavarát, és vét­keim háborgását, kormányosunknak és Urunknak Szülője, Isteni Mennyasszony.

Tehozzád folyamodom, – ajándékozd nekem a Te könyörületed mélységét; mert Te szülted a Könyörületest, mindazok Üdvözítőjét, akik dicsérnek Téged.

A Te adományaidnak örvendezve, óh Tisztaságos, Néked hálaéneket zengünk mind, akik Istenanyjának isme­rünk Téged.

Te vagy a mi reményünk és erősségünk, üdvössé­günk rendíthetetlen védőfala, óh Legmagasztaltabb, ezért megszabadulunk minden nyomorúságtól.

5. óda

Irmosz: Urunk, világosíts meg minket rendeléseiddel, és a Te magasságos karoddal ajándékozd nekünk a Te béké­det, óh Emberszerető.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, Tisztaságos; és ajándékozz meg tiszta boldogsággal, mert Te szülted az öröm Forrását.

Istennek Tisztaságos Anyja, jöjj, válts ki minket a veszedelmekből, aki az örökkévaló Megváltást és a min­den értelmet felülmúló Békességet szülted.

Oszlasd el vétkeimnek sötétségét, Isteni Menny­asszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim be­tegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és Néki be­szélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tö­megét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üd­vössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszo­nyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hoz­zád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító be­tegségekből.

Szabadítsd meg a veszedelmektől a Te szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után Hozzád menekedünk mind­nyájan, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Legmagasztaltabb Istenszülő, jóakaratodban tekints tes­tem keserves sínylődésére, és gyógyítsd meg lelkem fáj­dalmát.

Óh Tisztaságos, Aki a végső napokban kifejezhetetlen módon szülted ige által az Igét, engeszteld Őt, hiszen anyai bizodalmad van Őhozzá.

Kis ekténia:

Újra meg újra, békeségben könyörögjünk az Úrhoz.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz, és őrizz meg minket Isten a Te kegyelmeddel.

Szentséges, Tisztaságos, Fölöttébb Áldott, Dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy …

A pap Ismét megemlíti azok nevét, akikért a könyörgést végezzük.

Kondákion 6. hang
Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor ol­talmazod tisztelőidet.

Ifjúságom óta sok szenvedély támad engem; Te azonban oltalmazz és üdvözíts, óh Üdvözítő.

Akik gyűlölitek Siont, megszégyenültök az Úrtól; mert miként a füvet, tűzzel éget meg titeket.

Dicsőség …

A Szent Lélek által minden lélek megelevenedik, és meg­tisztulva fölemelkedik; tündököl a Háromságos Egység által, szent titokzatossággal.

Most és mindenkor …

A Szent Lélek által fakad a kegyelem árja, amely az egész teremtést éltetően öntözi.

Prokimen:

Megemlékezem a Te nevedről nemzedékről nemzedékre. (2-szer)

Vers: Halljad, leány, és lásd, és hajtsd ide füledet; és felejtsd el népedet és atyádnak házát, a Király kívánja a Te szépségedet.

És, hogy méltók legyünk a szent evangélium meghallgatására, a mi Urunkat, Istenünket kérjük.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Bölcsesség. Felállva hallgassuk a szent evangélumot. Békesség mindnyájatoknak.

És a te lelkednek.

Felolvasás Lukács szent Evangéliumából.

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Figyeljünk. (Lk. 1: 39–49, 56.)

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Atya, Ige és Lélek, Háromság az Egységben, töröld el vétkeimnek sokaságát.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Isten Szülőjének közbenjárásai által, óh Irgalmas, töröld el vétkeimnek sokaságát.

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet.

6. hang

Ne bízz engem emberi oltalomra, Szentséges Nagyasszo­nyunk, hanem fogadd el szolgádnak könyörgését. Nyomo­rúságba jutottam, nem bírom elviselni a démonok nyilait; nincs hely, ahová menekedhetnék én nyomorult; minden­felől támadnak, és nincs vigasztalásom Rajtad kívül. Világ Nagyasszonya, hívők reménysége és oltalma, ne vesd el könyörgésemet, hanem tedd azt, ami javamra szolgál.

Üdvözítsd Uram a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet, Aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek az istentelen barbárok fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.

Uram irgalmazz. (12-szer)

A Te egyszülött Fiadnak kegyelme, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Senki, aki Hozzád folyamodik, nem távozik Tőled meg­szégyenülve, óh Istennek tiszta Szűz Szülője, hanem ha kegyelmet kér, elnyeri kéréséért a javára szolgáló ajándé­kot.

Nyomorultak enyhülete és betegek szabadulása, Istennek Szűz Szülője; mentsd meg városodat és népedet, aki a háborúságban lévők békéje, és a viharvertek réve vagy, hívők egyedüli pártfogója.

7. óda

Irmosz: Az egykor Júdeából Babilonba jött ifjak, a Há­romság hitével eltaposták a kemence lángját, így éne­kelve: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Midőn a mi üdvösségünk művét végbe akartad vinni, óh Üdvözítő, a Szűz méhében lakoztál, kit a világ pártfogójává tettél. Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Tisztaságos Anya, Te szülted Azt, Aki az irgalmat akarja; esedezzél hát Hozzá, hogy tisztítsa meg a vétkek­től és a lélek szennyfoltjaitól azokat, akik hittel kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Az üdvösség kincsesházaként és a romolhatatlan­ság forrásaként, a biztonság bástyájaként és a bűnbánat kapujaként mutattad fel Szülődet azoknak, akik ezt kiált­ják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

A test gyöngeségeiből és a lélek betegségeiből való gyógyulásra méltasd, Istennek Szülője, azokat, akik vágyakozással közelítenek a Te isteni oltalmadhoz; mert Te szülted nekünk az Üdvözítő Krisztust.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Ne vesd el, Szűz, azokat, akik segítségért esedez­nek Hozzád, akik dicsérnek, óh Hajadon, és magasztalnak mindörökké.

A gyógyulások bőségét árasztod, óh Szűz, mind­azokra, akik hittel dicsérnek Téged, és kimondhatatlan szülésedet magasztalják.

Áldjuk az Atyát és Fiút és a Szent Lelket.

Lelkem betegségeit és testem fájdalmait meggyó­gyítod, óh Szűz; hogy dicsőítselek Téged, Kegyelem-befogadott.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Elűzöd a kísértések rajtaütéseit, és a szenvedélyek támadásait, óh Szűz; ezért dicsérünk Téged mindörökkön örökké.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat.

A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

9. óda

Irmosz: Akik Általad megmenekültünk, igazán Istenszü­lőnek vallunk Téged, óh tisztaságos Szűz, és a testnélküli karokkal együtt magasztalunk Téged.

Ne vesd meg könnyeimnek árját, óh Szűz, hiszen Krisztust szülted, Aki minden arcról letörli a könnyeket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, óh Szűz, Aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn szomorúságát.

Révpartja, védelme és rendíthetetlen védőfala, menedéke, oltalma és örvendezése légy, óh Szűz, a Hoz­zád menekedőknek.

Világosságod sugaraival tedd ragyogóvá, óh Szűz, azokat, akik Téged istenfélően Istenszülőnek hirdetnek; és űzd el a tudatlanság sötétségét.

Megaláztattam a betegség és a gyötrelem helyén; gyógyíts meg engem, óh Szűz, egészségre változtatván betegségemet.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szü­lője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Sze­ráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

A pap az asztalt tömjénezi, ezalatt ének Isten Szülőjéhez:

Aki a mennyeknél is magasztosabb, és a napsugaraknál is tisztább; aki megszabadított bennünket az átoktól, a világ Nagyasszonyát énekekkel magasztaljuk.

Bűneim sokasága miatt beteg a testem, és beteg a lelkem is. Tehozzád menekedem, Kegyelembefogadott, remény­veszettek Reménysége, Te segíts rajtam.

Megváltónk anyja, Nagyasszonyunk, fogadd méltatlan oltalomkeresőid könyörgését; járj közben Szülöttednél; óh világ Nagyasszonya, légy közbenjárónk.

Buzgón énekeljük most Néked az összehangzó éneket, legtiszteltebb Istenszülő; az Előfutárral és minden szenttel együtt esedezz, Istenszülő, hogy irgalmat találjunk.

Némák az istentelenek ajkai, akik nem hódolnak a leg­szentebb Lukács apostol által festett tiszteletreméltó iko­nod, az Odigitria / Utat mutató előtt.

Angyalok összes serege, az Úr Előhírnöke, tizenkét Apostol, és Minden Szentek, Istennek Szülőjével együtt járjatok közre üdvözülésünkért.

Triszágion.

Mi Atyánk…

Mert Tiéd az ország …

Tropárionok 6. hang

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk, mert minden védelmet nélkülözve ezt az esedezést ajánljuk fel Néked, mint Uralkodónak, mi bűnösök: irgalmazz nékünk.

Dicsőség …

Urunk, irgalmazz nekünk, mert Tebenned bíztunk; ne lob­banj nagy haragra irántunk, vétkezéseinkről se emlékezz meg, hanem tekints le ránk most is, mint könyörületes, és ments meg minket ellenségeinktől, mert Te vagy a mi Is­tenünk, és mi a Te néped; mindannyian a Te kezed műve vagyunk, és a Te nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor …

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, ha­nem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége.

Állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még istenfélő és krisztusszerető keresztény népünkért.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, Alexij pátriárkánkért és Hilárion püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még az egész krisztusszerető katonaságért.

Könyörgünk még Isten (Most megemlítjük azoknak a híveknek a nevét, akikért a könyörgést mondjuk) szolgájá/i/nak kegyelembefogadásáért, életéért, békességéért, üdvösségéért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még minden testvérünkért és minden keresztényért.

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy …

Ima:

Óh, Tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szülője, aki minden angyal és arkangyal fölött állsz és minden teremtménynél tiszteltebb vagy, megbántottaknak segítője, reményvesztettek reménysége, elesettek közbenjárója, bánkódók vigasztalása, éhezők táplálója, mezítelenek öltöztetője, betegek gyógyulása, bűnösök üdvössége, minden keresztény segítője és közbenjárója! Óh legkönyörületesebb Úrnő, Istennek Szűz Szülője, kegyelmeddel üdvözítsd és irgalmazz a te beteg …… szolgádnak, és adj neki békét és egészséget, tisztes ruháddal/köntösöddel védelmezd, és kérd, Úrnő(nk), a Tőled mag nélkül megtestesült Krisztus Istenünket, hogy erejével fentről övezze fel őt minden látható és láthatatlan ellenséggel szemben. Óh legkönyörületesebb Úrnő(nk), Istennek Szülője, emeld fel őt bűneinek mélységéből és szabadítsd meg a haláltól, az ellenség támadásaitól, a romlást hozó szelektől, a halált hozó fekélyektől, és minden rossztól. Adj, Úrnő(nk), …… szolgádnak/idnak békességet és egészséget, világosítsd meg értelmét/üket és szíve/ük szemeit az üdvösségre, és méltasd őt/őket, bűnös szolgádat/idat a Te Fiad, a mi Krisztus Istenünk Országára, mert megáldatott és megdicsőíttetett az Ő hatalma, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és Szentséges, Jóságos és Életetadó lelkével együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, Ámin.

Elbocsátás.

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Leborulást végzünk, és meg­csókoljuk az Istenszülő ikonját.

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik. Hiszen nincs is nekünk, sok-sok vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek soha más köz­benjárónk Isten előtt, csak Te, magasságos Istennek Anyja. Ezért leborulunk Előtted: szabadítsd meg minden bajból a Te szolgáidat.

Minden szomorkodók öröme, elnyomottak pártfogója, szegények táplálója, jövevények vigasztalója, vakoknak támasza, betegek látogatója, szenvedéstől elgyengültek oltalma és segítsége, árvák pártfogója, Te vagy, magassá­gos Istennek Anyja. Esedezünk Hozzád, Feddhetetlen, siess megszabadítani szolgáidat.

Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid könyörgését, és sza­badíts meg minket minden szükségtől és gyötrelemtől.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Fölöttébb áldott Nagyasszonyunk, az emberi nem Jótevője, Aki megmented és megszabadítod a Hozzád folyamodókat! Tudom, valóban tudom, hogy sokat vét­keztem, és megharagítottalak Téged, fölöttébb könyörü­letes Nagyasszonyt, és az egyedül jóságos Istent, Aki test szerint Tőled született. Előttem van azonban azok példája, akik megharagították az Ő könyörületességét: a vámosok, a parázna asszonyok és mások, akik bűnbánatuk és bűn­vallásuk által mégis bocsánatot nyertek. Bűnös lelkem szemei előtt vannak mindazok, akiknek Isten gazdag kö­nyörületében, irgalmazott és nem emlékezett többé bűneikre. Ezt látván én nyomorult, bűnbánattal sietek a Te jóságos irgalmadhoz, könyörületes Nagyasszonyunk.

Nyújtsd felém segítő kezedet, és kérd a Te Fiadat és Iste­nedet, hogy bocsássa meg bűneimet. Hiszem és vallom, hogy a Te Fiad, Akit szültél, valóban Krisztus, az élő Is­ten Fia, az élők és holtak Bírája, Aki cselekedetei szerint fizet mindenkinek. Hiszem és vallom, hogy Te valóban Istennek Szülője vagy, az irgalmasság forrása, a szomor­kodók vigasztalása, az elveszettek megtalálója, Isten előtt hatalmas és állhatatos Közbejárónk, Aki szereted a ke­resztény népet, és bűnbánatra vezéreled. Mert az embe­reknek valóban nincs más segítőjük és oltalmazójuk Raj­tad kívül, könyörületes Nagyasszonyunk. Senki nem szé­gyenült meg a Benned bízók közül, és senki el nem ha­gyatott, aki az Istent kérte. Kérlek, hogy mérhetetlen jó­ságodban nyisd meg nekem könyörületességed kapuját, aki eltévelyedtem és a sötétség mélyére estem. Ne vess el engem tisztátalant, ne utasítsd el imádságomat nekem bűnösnek. Ne hagyj elpusztulni engem bűnöst, akit a go­nosz ellenség fenyeget. Esedezz értem a Tőled született irgalmas Istenhez, hogy bocsássa meg bűneimet, és ment­sen meg engem, hogy én is, mindazokkal együtt, akik bo­csánatot nyertek, énekeljem és dicsőítsem Isten mérhetet­len irgalmasságát, Aki Tőled született, Aki rendíthetetlen oltalmazóm vagy ebben az életben és az örökkévalóság­ban.

Fölöttébb jóságos Királynőm és Reménységem, Istennek Szülője, nyomorultak pártfogója és jövevények segítője, megszégyenültek öröme, szerencsétlenek oltalmazója, tekints rám megszégyenültre. Segíts mint tehetetlent, táp­lálj mint idegent. Tudod az én nyomorúságomat; oldozd fel tehát amint tudod, mert nincs más segítségem Rajtad kívül, nincs más gyors védelmezőm és jóságos megmen­tőm. Téged kérlek, Istennek Szülője, őrizz meg és oltal­mazz engem mindörökkön örökké. Ámin.

Valóban méltó…

Dicsőség… Most és mindenkor…
Uram irgalmazz. (3-szor.)

Szent Atyáink imái által, Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nekünk. Ámin.

Kánon (2. hang)
1. óda

Irmosz: Jertek népek, énekeljünk éneket Krisztus Istennek, Aki szétnyitotta a tengert, és átvezette az Ő népét, amelyet kihozott az egyiptomiak rabságából, mert megdicsőítettet.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Az örökkévaló élet Kenyerévé legyen nékem a Te Szent Tested, könyörületes Uram, drága véred pedig, minden betegségek elhárítójává.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Megfertőzve a helytelen tettektől én nyomorult, méltatlan vagyok a szeplőtelen Tested és isteni véred befogadására, melyre is tégy méltóvá engem, oh Krisztus.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek áldott Menyasszonya, jóságos termőföld, mely kisarjasztotta a vetetlen Kalászt és a világ üdvösségét, méltass engem arra, hogy azzal élve, üdvözüljek Általa.

3. óda

Irmosz: A hitnek kősziklájára szilárdan állítván engem, kinyitottad számat ellenségeimre; mert örvendezett az én lelkem, midőn énekelte: Nincs több olyan szent, mint a mi Istenünk, és nincs más igazságos Rajtad kívül, Urunk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

A könnyeknek áradatát add meg nékem, Krisztus, mely lemossa szívem fertőzetét, hogy lelkiismeretemben megtisztulva, hittel és félelemmel járuljak, Uralkodóm, a Te isteni Adományaid befogadására.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Vétkeim bocsánatára legyen nékem a Te szeplőtelen Tested, és isteni Véred, óh, Emberszerető, a Te Szent Lelkednek közösségére, az örök életre, szenvedélyek és gyötrelmek elhárítására.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Szentséges Asztala az Élet Kenyerének, mely kegyelem végett felülről szállt alá, s a világnak új életet adott, méltass engem, méltatlant is arra, hogy félelemmel megízleljem azt és éljek.

4. óda

Irmosz: A Szűzből léptél elő, nem közvetítőként, sem mint hírhordozó, hanem mint maga a magtestesült Úr, és megváltottál engem, az egész embert, miért is kiáltom Néked: Dicsőség a Te hatalmadnak, Uram.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Miérettünk megtestesült Nagyirgalmú, magad akartad feláldozni magadat a halandók bűneiért; esedezem ezért Hozzád: töröld el az én vétkeimet is.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Gyógyítsd meg, óh Uram, lelkemnek sebeit, és szenteld meg a teljes valómat, és méltass arra, óh Uralkodóm, hogy részesüljek a Te titkos és isteni Vacsorádban, én nyomorúságos.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Hajtsd könyörületre irántam is méhednek Magzatát, óh Nagyasszony, és tarts meg engem, a Te szolgádat, mocsoktalannak és fedhetetlennek, hogy befogadván az eszmei Igazgyöngyöt, megszentelést nyerjek.

5. óda

Irmosz: Világosságnak Adományozója, évszázadoknak Ura és Alkotója, a Te parancsaid világosságában vezérelj minket; mert Terajtad kívül más istent nem ismerünk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Amiként előre megmondottad, Krisztus, legyen meg a Te gyarló szolgádnak; és maradj énbennem, amint megígérted; mivel íme: eszem a Te isteni Testedet, és iszom a Te Véredet.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Isten Igéje és Isten! Legyen a Te Testednek parazsa elhomályosult valómnak megvilágosodására, Véred pedig, bemocskolt lelkemnek megtisztulására.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek Anyja Mária, ama Jóillatnak legtisztább hajléka, imáiddal tégy engem a kiválasztás eszközévé, hogy részesüljek Szülötted Szentségeiben.

6. óda

Irmosz: A vétkek mélységében vergődve, a Te könyörületednek beláthatatlan mélységét idézem; a pusztulásból vezess ki engem, Istenem.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Elmémet, lelkemet, szívemet és testemet szenteld meg, óh Üdvözítő, és tégy engem méltóvá, Uralkodóm, hogy a Te félelmetes titkaidhoz járuljak.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Hadd legyek idegen a szenvedélyektől, és a kegyelemhez hadd nyerjem el az életnek biztonságát, Krisztus, a Te Szent Titkaidban való részesülés által.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek szent, isteni Igéje, Szent Anyádnak könyörgéseire szenteld meg egész valómat, midőn most a Te isteni Titkaidhoz járulok.

Kondákion: Ne tilts el most engem a Kenyértől, Krisztus, a Te Testedtől és isteni Véredtől; attól, Uram, hogy részese legyek a Te tisztaságos és félelmetes Titkaidnak; ne kárhozatomra legyen az nékem, a nyomorultnak, hanem legyen az örök és halhatatlan életemre.

7. óda

Irmosz: Midőn Deira völgyében az aranyképet imádták, a három ifjú megtagadta az istentelen parancsot; amikor pedig tűzbe vetették őket, harmat szállt reájuk, és így énekeltek: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Javaknak Forrása! A Te halhatatlan Titkaidban való részesülésem, Krisztus, legyen nékem világosság és élet és sérthetetlenség, és az isteni erényben való gyarapodásom és cselekvésem szerzője, hogy dicsőítselek Téged, óh egyedülvaló Jóságos.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Hadd szabaduljak meg a szenvedélyektől és ellenségektől és szükségektől és minden gyötrelemtől, midőn félelemmel és vágyakozással, áhítattal járulok most a Te isteni Titkaidhoz, Emberszerető, és így énekelek Néked: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek Kegyeltje, ki az üdvözítő Krisztust, értelmet meghaladó módon szülted, esedezem Hozzád, a tisztához, én a tisztátalan szolgád. Midőn a szeplőtelen Titokhoz járulni készülök, tisztítsd meg egész valómat a test és lélek fertőzetétől.

8. óda

Irmosz: A tüzes kemencébe vetett zsidó ifjakhoz alászállott Istent, Aki a lángot harmattá változtatta, dicsérjétek művei, mint Urat, és magasztaljátok mindörökké.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

A mennyei, félelmetes és szent Titkaidnak, és isteni, titkos Vacsorádnak részesévé, Krisztus, méltass engem is, a kétségbeesettet, Üdvözítő Istenem.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

A Te könyörületedhez folyamodva, óh Jóságos, félelemmel így kiáltok Hozzád: Maradj énbennem, óh Üdvözítő, én pedig – amint mondottad – maradjak Tebenned; mivel íme: irgalmadban bízva, eszem a Te Testedet és iszom a Te Véredet.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Rettegek, nehogy befogadván a Tüzet, megégjek miként a viasz, és mint a fű. Óh félelmetes Titok! Óh Istennek könyörülete! Hiszen én, a sárból való, az isteni Testből és Vérből részesedem, és enyészhetetlen leszek.

9. óda

Irmosz: A kezdet nélkül való Atyának Fia, az Isten és Úr, megtestesülvén a Szűztől, megjelent közöttünk, hogy az elsötétült dolgokat megvilágosítsa, és a szétszórtakat összehozza. Ezért Istennek legdicsértebb Szülőjét magasztaljuk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr, mert érettünk egykor hozzánk hasonlóvá lett, és önmagát egyszer áldozatul mutatván be az Ő tulajdon Atyjának, mindenkoron leöletik, megszentelve a Benne részesülőket.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Lelkemet és testemet szenteld meg, Uralkodó, világosíts meg, üdvözíts, hogy hajlékoddá lehessek a szent Titkaidban való részesülés által, szállást adva Néked, az Atyával s a Lélekkel együtt, nagyirgalmú Jóttevőm.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Miként tűz és világosság legyen nékem, Üdvözítőm, a Te legdrágább Tested és Véred, amely megégeti a bűnnek anyagát, és leperzseli a szenvedélyek töviseit, és egész valómat megvilágosítja, hogy hódoljak a Te istenséged előtt.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Theotokion: Isten testesült meg a Te tisztaságos véredből; ezért minden nemzedék magasztal Téged, Nagyasszonyunk; ifjak sokasága is dicsőít, mert Általad láthatta meg tisztán a mindenek Urát, Ki emberré lényegült.

Kánon az Őrangyalhoz

1. óda

Irmosz: Énekeljünk az Úrnak, aki átvezette népét a Vörös Tengeren, mert egyedül dicsőségesen megdicsőíttetett.

Jézushoz: Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Üdvözítő, méltass engem, a Te szolgádat, hogy méltóképpen dicsérjem és magasztaljam a testnélküli Angyalt, az én vezetőmet és őrizőmet.

Őrangyalhoz: Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Egyedül én vagyok, aki most is tudatlanságban és restségben tétlenkedem, én Vezérlőm és Őrizőm, ne hagyj engem elveszni.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

A Te imáiddal hajtsd az én szívemet Isten parancsainak teljesítésére, hogy így megkapjam Tőle a vétkek bocsánatát, és esedezem hozzád, vezérelj engem gonoszságaim meggyűlölésére.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Tisztaságos Szűz, Őrangyalommal együtt esedezz a Jótevőhöz értem, a Te szolgádért, és vezérelj engem a Te Fiad, az én Teremtőm parancsainak teljesítésére.

3. óda

Irmosz: Te vagy erőssége a Hozzád menekedőknek Urunk, Te vagy a világossága a sötétségben lévőknek, és Téged magasztal az én lelkem.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Minden gondolatomat és lelkemet Hozzád emelem, én Őrizőm, Te szabadíts meg engem az ellenség minden támadásától.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Sanyargat és gyötör az ellenség, és folyton saját akarata teljesítésére kényszerít, de Te, én Vezérlőm, ne hagyj engem elveszni.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Add, hogy hálaadással és buzgalommal énekeljek Istenhez, a Teremtőhöz és Hozzád, jóságos Őrangyalomhoz; Szabadítóm, ments meg az engem gyötrő ellenségtől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Tisztaságos, gyógyítsd meg lelkem súlyosan beteg sebeit; űzd el a folyton ellenem küzdő ellenségeket.

4. óda

Irmosz: Meghallottam, Uram, gondviselésednek titkát, megértettem cselekedeteidet, és megdicsőítettem a Te Istenségedet.

a9�:u@]����t-indent:36.0pt’>Oszlasd el vétkeim sötétségét, Isteni Menyasszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim betegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és néki beszélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged, óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tömegét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üdvössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszonyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hozzád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító betegségekből.

ont-s�1.@]����family:”Times New Roman”,”serif”;color:black’>Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Könyörögj az emberszerető Istenhez, én Őrizőm, és ne hagy el engem, hanem mindenkor őrizd életemet békességben, és adj biztos üdvösséget.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Mint közbenjárót és életem védelmezőjét kaptalak Téged Istentől, Szent Angyalom. Esedezem Hozzád, ments meg engem minden bajtól.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

A Te szentségeddel tisztíts meg engem tisztátalanságomtól, és add, hogy a Te imáid által távol maradjak a gonosz minden mesterkedésétől, és a dicsőség részese legyek.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Önkívületbe estem a körülöttem lévő gonoszságtól, óh Tisztaságos. Hamar szabadíts meg tőlük, mert egyedül Hozzád menekedem.

5. óda

Irmosz: Hajnali éneket ajánlunk fel Néked, Urunk, üdvözíts minket, mert Te vagy a mi Istenünk, Rajtad kívül mást nem ismerünk.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Bizodalmad lévén Istenhez, én Szent Őrizőm, esedezz Hozzá, hogy mentsen meg engem a gyötrő gonosztól.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Fénylő fényesség, fényesen fényesítsd be az én lelkemet, én Vezérlőm és Őrizőm, Istentől kapott Angyalom.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Istennek Angyala, úgy őrizz engem, aki a bűn terhétől kimerülten alszom, mintha virrasztanék, és a Te imáiddal kelts fel engem az Úr dicsőítésére.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Mária, Nagyasszony, Istennek érintetlen Szülője, hívők reménysége, törd le az ellenség dicsekvését, és örvendeztesd meg, a Téged, dicsérőket.

6. óda

Irmosz: Nagyirgalmú Krisztus Istenünk, adj nekem fénylő ruhát, Te, Aki mint köntöst magadra öltötted a fényességet.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Szabadíts meg minden támadástól, és ments meg a bánattól, könyörgök Hozzád, Szent Angyalom, Istentől kapott jóságos Őrizőm.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Töltsd el értelmemet fényességgel, óh Jóságos, és világosíts meg engem, könyörgök Hozzád, Szent Angyalom, és add, hogy mindig a hasznosra gondoljak.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Csendesítsd le a szívemben dúló vihart, és erősíts meg a jóban való virrasztásra, én Őrizőm, és különleges módon vezérelj engem az élet csendessége felé.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Benned lakozott az Isten Ige, Istennek szülője, és mennyei lépcsőként mutatott fel Téged az embereknek, Általad szállt le hozzánk a Magasságos.

Kondákion: Mutasd meg nékem irgalmadat, Istennek Szent Angyala, én Őrizőm, és ne távozz el tőlem, a tisztátalantól, hanem világosíts meg engem a megközelíthetetlen világossággal, és tégy méltóvá a Mennyek Országára.

Ikosz: A sok bűntől lealacsonyodott lelkemet, Te, Szent Elöljáróm, méltasd a kimondhatatlan mennyei dicsőségre, és Isten testnélküli seregeivel való éneklésre. Irgalmazz nékem és őrizz meg engem, lelkemet világosíts meg jó gondolatokkal, hogy a Te dicsőséged által gazdagodhassak, én Angyalom. Tipord el az ellenem gonoszat forraló ellenségeket, és tégy engem méltóvá a Mennyek Országára.

7. óda

Irmosz: A Júdeából jött ifjak egykor, eltaposták Babilonban a Háromság hitével a kemencének lángját, így énekelve: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Légy hozzám irgalmas, és könyörögj Istenhez, Úrnak Angyala, mert egész életemben Te vagy közbenjáróm, elöljáróm és őrizőm, akit Isten örökre nékem ajándékozott.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Szent Angyalom, ne engedd, hogy a lator megölje az úton haladó nyomorult lelkemet, kit Isten tisztán adott át néked, hanem vezesd őt a bűnbánat útjára.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Elővezetem gonosz gondolataimtól és tetteimtől teljesen megszégyenült lelkemet, de Te, én Elöljáróm, siess és adj nekem gyógyulást a jó gondolatok által, hogy mindig a helyes útra térjek.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A Magasságos Egylényegű bölcsessége, Istennek Szülője által töltsd el bölcsességgel és isteni erővel mindazokat, akik hittel kiáltják: áldott vagy, Atyáinknak Istene.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, kit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Jóságos Angyalom, Isten küldöttje! Biztosítsd a Te szolgád életét, és soha ne hagy el engem.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Boldogságos! Téged, a jóságos Angyalt, lelkem elöljáróját és őrizőjét, mindörökké dicsőítem.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Légy menedékem és védelmezőm azon a napon, melyen minden ember megméretik, melyen tűzzel próbálnak meg minden tettet, jót és gonoszat.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Örökszűz Szülője, légy nékem, a Te szolgádnak segítőm és révpartom, és engedd, hogy részesüljek a te uralkodásodban.

9. óda

Irmosz: Valóban Isten Szülőjének vallunk meg Téged, Tiszta Szűz, kik általad megmenekültünk, és a testnélküli seregekkel magasztalunk Téged.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

(Jézushoz): Irgalmazz nékem, én egyetlen Üdvözítőm, mert irgalmas és könyörületes vagy, és tégy engem az igazak gyülekezetének tagjává.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Az Úr Angyala! Ajándékozd nékem, hogy mindenkor jót és hasznosat gondoljak és cselekedjek. Adj erőt a betegségben, és tisztíts meg engem általa.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Bátorságod lévén a Mennyei Királyhoz, kérd Őt a többi testnélküli seregekkel együtt, hogy könyörüljön rajtam, nyomorulton.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagy bátorságod lévén, óh Szűz, a Belőled megtestesült iránt, szabadíts ki engem a bilincsekből, és a Te imáid által add nekem bűneim bocsánatát és az örök életet.

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Szent Angyala! Leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, akit én, bűnös, a Szent Keresztségben testem és lelkem őrzésére kaptam. Restségemmel és gonosz szokásaimmal megharagítottam a Te tisztaságos világosságodat, és elüldöztelek magamtól mindenféle utálatos tettel: hazugsággal, rágalmazással, irigységgel, ítélkezéssel, engedetlenséggel, szeretetlenséggel és haragtartással, pénzimádással és paráznasággal, indulatossággal, fösvénységgel, mértéktelen evéssel, bőbeszédűséggel, gonosz és ravasz gondolatokkal és gőggel, akarattal, mely minden testi vágy kielégítését szolgálja. Óh, az én gonosz hajlamom, amilyen még az oktalan állatokban sincs. Hogy vagy képes rám tekinteni, hogyan tudsz a közelembe jönni, Krisztusnak Angyala? Milyen szemekkel nézel majd rám, aki mélységesen belesüllyedtem förtelmes tetteimbe. Hogyan leszek képes bocsánatot kérni keserű, gonosz és ravasz tetteimért, amelyeket éjjel és nappal és minden órában elkövetek. De leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, könyörülj rajtam, a Te bűnös és méltatlan Mihály szolgádon, a Te szent imáiddal légy segítőm és pártfogóm a gonosz ellenséggel szemben, és minden szentekkel együtt tégy engem a Mennyek Országának tagjává mindörökké. Ámin.

Kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez

1. óda

Irmosz: Áthaladva a vízen, mint a szárazon, és megmenekülve az egyiptomi gonoszságtól, az izraelita így kiáltott: Énekeljünk a mi Szabadítónknak és Istenünknek.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Sok kísértés szorongat engem; üdvösséget keresve, Hozzád menekedek; óh, Igének Anyja, Szűz, szabadíts meg engem a megpróbáltatásoktól és a csapásoktól.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Szenvedélyek támadásai háborgatnak engem; nagy csüggedéssel töltik el lelkemet; békítsd meg, óh Hajadon, a Te Fiad és Istened csendességével, óh Feddhetetlen.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Esedezem Hozzád, óh Szűz, aki a Megváltót és Istent szülted, szabadíts meg a csapásoktól; mert Tehozzád menekedem, és Hozzád emelem lelkemet és elmémet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Méltasd beteg testemet és lelkemet isteni meglátogatásodra, és a Te gondviselésedre, egyedülvaló Istenanyja, mert jóságos vagy, és a Jónak Szülője.

3. óda

Irmosz: Az égi boltozat ácsa, és az Egyház építőmestere, Uram, Te erősíts meg a Te szeretetedben, mindenek között a Legvágyottabb, hívők erőssége, egyedüli Emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem védelmezőjéül és oltalmazójául választalak Téged, Istenszülő Szűz, Te kormányozz engem a Te kikötődbe, minden jónak oka, hívők erőssége, egyedüli legmagasztaltabb.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Könyörgök Hozzád, óh Szűz, oszlasd el lelkem zavarát, és csüggedésem háborgását; mert Te szülted Isteni Menyasszony, Krisztust, a béke Fejedelmét, egyedüli Tisztaságos.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Te, Aki Jótevőnket, minden jónak okát szülted, áraszd mindenekre jótéteményeid gazdagságát; mert mindent megtehetsz, hiszen Krisztust szülted, az erőben hatalmast; óh Istentől áldott.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Keserves betegségek és ártalmas szenvedélyek megpróbáltatásait szenvedem, óh Szűz; siess segítségemre; mert a gyógyulások kimeríthetetlen kincsesházának ismerlek Téged, egyedülvaló Feddhetetlen.

4. óda

Irmosz: Meghallgattam, Uram, gondviselésed misztériumát, felismertem cselekedeteidet, és dicsőítettem a Te Istenségedet.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Csendesítsd le szenvedélyeim zűrzavarát, és vétkeim háborgását, kormányosunknak és Urunknak Szülője, Isteni Menyasszony.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Tehozzád folyamodom, – ajándékozd nekem a Te könyörületed mélységét; mert Te szülted a Könyörületest, mindazok Üdvözítőjét, akik dicsérnek Téged.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

A Te adományaidnak örvendezve, óh Tisztaságos, Néked hálaéneket zengünk mind, akik Istenanyjának ismerünk Téged.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Te vagy a mi reményünk és erősségünk, üdvösségünk rendíthetetlen védőfala, óh Legmagasztaltabb, ezért megszabadulunk minden nyomorúságtól.

5. óda

Irmosz: Urunk, világosíts meg minket rendeléseiddel, és a Te magasságos karoddal ajándékozd nekünk a Te békédet, óh Emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, Tisztaságos; és ajándékozz meg tiszta boldogsággal, mert Te szülted az öröm forrását.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Istennek Tisztaságos Anyja, jöjj, válts ki minket a veszedelmekből, aki az örökkévaló Megváltást és a minden értelmet felülmúló Békességet szülted.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Oszlasd el vétkeim sötétségét, Isteni Menyasszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim betegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és néki beszélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged, óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tömegét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üdvössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszonyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hozzád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító betegségekből.

ont-s�1.@]����family:”Times New Roman”,”serif”;color:black’>Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Kondákion: Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz mint jóságos segítségünkre, kik híven kiálltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.

7. óda

Irmosz: Az egykor Júdeából Babilonba jött ifjak, a Háromság hitével eltaposták a kemence lángját, így énekelve: Atyáinknak Istene áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Midőn a mi üdvösségünk művét végbe akartad vinni, óh Üdvözítő, a Szűz méhében lakoztál, kit a világ pártfogójává tettél. Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Tisztaságos Anya, Te szülted Azt, Aki az irgalmat akarja; esedezzél hát Hozzá, hogy tisztítsa meg a vétkektől és a lélek szennyfoltjától azokat, akik hittel kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Az üdvösség kincsesházaként és a romolhatatlanság forrásaként, a biztonság bástyájaként és a bűnbánat kapujaként mutattad fel Szülődet azoknak, akik ezt kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A test gyöngeségeiből és a lélek betegségeiből való gyógyulásra méltasd, Istennek Szülője, azokat, akik vágyakozással közelítenek a Te isteni oltalmadhoz; mert szülted nekünk az Üdvözítő Krisztust.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Ne vesd el, Szűz, azokat, akik segítségért esedeznek Hozzád, akik dicsérnek, óh Hajadon, és magasztalnak mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A gyógyulások bőségét árasztod, óh Szűz, mindazokra, akik hittel dicsérnek Téged, és kimondhatatlan szülésedet magasztalják.

Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket.

Lelkem betegségeit és testem fájdalmait meggyógyítod, óh Szűz; hogy dicsőítselek Téged, Kegyelembefogadott.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Elűzöd a kísértések rajtaütéseit, és a szenvedélyek támadásait, óh Szűz; ezért dicsérünk Téged mindörökkön örökké.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat, énekelve és magasztalva Őt mindörökké.

A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

9. óda

Irmosz: Akik Általad megmenekültünk, igazán Istenszülőnek vallunk Téged, óh tisztaságos Szűz, és a testnélküli karokkal együtt magasztalunk Téged.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Ne vesd meg könnyeimnek árját, óh Szűz, hiszen Krisztust szülted, Aki minden arcról letörli a könnyeket.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, óh Szűz, Aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn szomorúságát.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Révpartja, védelme és rendíthetetlen védőfala, menedéke, oltalma és örvendezése légy, óh Szűz, a Hozzád menekedőknek.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Világosságod sugaraival tedd ragyogóvá, óh Szűz, azokat, akik Téged istenfélően Istenszülőnek hirdetnek, és űzd el a tudatlanság sötétségét.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Megaláztattam a betegség és a gyötrelem helyén, gyógyíts meg engem, óh Szűz, egészségre változtatván betegségemet.

Ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik. Hiszen nincs is nekünk, sok-sok vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek soha más közbenjárónk Isten előtt, csak Te, magasságos Istennek Anyja. Ezért leborulunk Előtted: szabadítsd meg minden bajból a Te szolgáidat.

Minden szomorkodók öröme, elnyomottak pártfogója, jövevények vigasztalója, vakoknak támasza, betegek látogatója, szenvedéstől elgyengültek oltalma és segítsége, árvák pártfogója, Te vagy, magasságos Istennek Anyja. Esedezünk Hozzád, Feddhetetlen, siess megszabadítani szolgáidat.

Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid könyörgését, és szabadíts meg minket minden szükségtől és gyötrelemtől.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Fölöttébb áldott Nagyasszonyunk, az emberi nem Jótevője, Aki megmented és megszabadítod a Hozzád folyamodókat! Tudom, valóban tudom, hogy sokat vétkeztem és megharagítottalak Téged, fölöttébb könyörületes Nagyasszonyt, és az egyedül jóságos Istent, Aki test szerint Tőled született. Előttem van azonban azok példája, akik megharagították az Ő könyörületességét: a vámosok, a parázna asszonyok és mások, akik bűnbánatuk és bűnvallásuk által mégis bocsánatot nyertek. Bűnös lelkem szemei előtt vannak mindazok, akiknek Isten gazdag könyörületében, irgalmazott és nem emlékezett többé bűneikre. Ezt látván és nyomorult, bűnbánattal sietek a Te jóságos irgalmadhoz, könyörületes Nagyasszonyunk.

Nyújtsd felém könyörületes kezedet, és kérd a Te Fiadat és Istenedet, hogy bocsássa meg bűneimet. Hiszem és vallom, hogy a Te Fiad, Akit szültél, valóban Krisztus, az elő Isten Fia, az élők és holtak Bírája, Aki cselekedetei szerint fizet mindenkinek. Hiszem és vallom, hogy Te valóban Istennek Szülője vagy, az irgalmasság forrása, a szomorkodók vigasztalása, az elveszettek megtalálója, Isten előtt hatalmas és állhatatos Közbenjárónk, Aki szereted a keresztény népet, és bűnbánatra vezérled. Mert az embereknek valóban nincs más segítőjük és oltalmazójuk Rajtad kívül, könyörületes Nagyasszonyunk. Senki sem szégyenült meg a Benned bízók közül, és senki nem vált elhagyatottá, aki kérte az Istent. Kérlek, hogy mérhetetlen jóságodban nyisd meg nekem könyörületességed kapuját, aki eltévelyedtem és a sötétség mélyére estem. Ne vess el engem, tisztátalant, ne utasítsd el imádságomat nekem bűnösnek. Ne hagyj elpusztulni engem, bűnöst, akit a gonosz ellenség fenyeget. Esedezz értem a Tőled született Irgalmas Istenhez, hogy bocsássa meg bűneimet és mentsen meg engem, hogy én is, mindazokkal együtt, akik bocsánatot nyertek, énekeljem és dicsőíthessem Isten mérhetetlen irgalmasságát, Aki Tőled született, Aki rendíthetetlen oltalmazóm vagy ebben az életben és az örökkévalóságban.

Fölöttébb jóságos Királynőm és Reménységem, Istennek Szülője, nyomorultak pártfogója és jövevények segítője, megszégyenültek öröme, szerencsétlenek oltalmazója, tekints reám, megszégyenültre. Segíts, mint tehetetlent, táplálj, mint idegent. Tudod az én nyomorúságomat; oldozd fel tehát, amint tudod, mert nincs más segítségem Rajtad kívül, nincs más gyors védelmezőm és jóságos megmentőm. Téged kérlek, Istennek Szülője, őrizz meg és oltalmazz engem, mindörökkön örökké. Ámin.

Bűnbánati kánon a mi Urunk Jézus Krisztushoz

1. óda

Irmosz: Mint a szárazföldön járván a mélységben Izrael, és elmerülni látva nyomában az üldöző fáraót, győzedelmi éneket zengett Istennek.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzád járulok most én bűnös és nyomorult, Uralkodómhoz és Istenemhez, nem merek feltekinteni az égre, hanem esedezve könyörgök: adj nékem, Uram, értelmet, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Jaj nékem, bűnösnek! Minden embernél nyomorultabb vagyok, nincs bennem bűnbánat. Adj nékem, Uram, könnyeket, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Esztelen, nyomorult ember! Restségben tékozlod idődet, Gondold át életedet, és fordulj Istenhez, az Úrhoz, és sirasd keservesen tetteidet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Anyja! Tekints le reám, bűnösre, és ments ki engem az ördög hálójából, és vezess engem a bűnbánat útjára, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

3. óda

Irmosz: Nincs más szent, mint Te vagy, én Uram, Istenem, Aki felemelted híveid erejét, óh Jóságos, és megerősítettél minket a Te hitvallásod kőszikláján.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Midőn majd a rettenetes ítéletre felállítják majd a trónusokat, akkor minden ember tettei lelepleződnek. Jaj lesz ott a bűnösöknek, akiket az örök kínokra küldenek. Tudván azt, én lelkem, bánd meg gonosz tetteidet.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Az igazak majd örvendeznek, a bűnösök pedig zokognak; akkor senki nem tud segíteni rajtunk, saját tetteink ítélnek el minket. Ezért hát, mielőtt itt a vég, bánd meg gonosz tetteidet.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Jaj nékem, nagy vétkesnek! Tettekkel és gondolatokkal beszennyeződvén, a keményszívűségtől egy csepp könnyet sem tudok ejteni; most azonban emelkedj fel a porból, én lelkem, és bánd meg gonosz tetteidet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagyasszonyunk, íme hív a Te Fiad, és a jóra tanít minket, de én, a bűnös, a jót mindig elkerülöm. De Te, Irgalmas, irgalmazz nékem, hogy megbánjam gonosz tetteimet.

4. óda

Irmosz: Krisztus az én erőm, Istenem és Uram, ezt énekli istenesen ujjongva a tisztaságos Egyház, tiszta lélekkel ünnepelve az Urat.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Széles a kárhozat útja, és édes az élvezeteket hajszolni, de mily keserű lesz az utolsó napon, amikor lelkünk elválik testünktől. Óvakodj mindettől, óh ember, Isten Országáért!

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Miért bántod az istenfélőt? A szolga jutalmát visszatartod, felebarátodat nem szereted, a paráznaságot és a gőgöt hajszolod? Hagyd el mindezt, én lelkem, és bánd meg vétkeidet, Isten Országáért!

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Óh, esztelen ember! Meddig süllyedsz még, vagyonodat gyarapítva, mint a méh? Mindez, mint a por és hamu, hamar semmivé válik. Te inkább, keresd Isten Országát!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szülője, Nagyasszony, irgalmazz nékem, bűnösnek, erősíts meg a jócselekedetekben, és őrizz engem, hogy a hirtelen halál ne érjen felkészületlenül, és vezess be engem, óh Szűz, Isten Országába!

5. óda

Irmosz: Isten fényeddel ragyogtasd be, óh Jóságos, azoknak a lelkét, kik vágyakozással Hozzád igyekeznek; könyörgök, hogy láthassalak Téged, Istennek Igéjét, a valóságos Istent, aki visszahívsz engem a vétkezések sötétségéből.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Emlékezz, óh nyomorult ember, hogyan váltál a bűn miatt rabjává a hazugságnak, rágalmazásnak, mértéktelenségnek, betegségnek, a kegyetlen vadállatnak. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Reszket minden érzékem, mert mindegyikkel vétkeztem: szememmel látva, fülemmel hallva, nyelvemmel gonoszat szólva, teljes lényemet a gyehennára adva. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

A bűnbánó paráznát és latort befogadtad, Üdvözítő. Egyedül én fekszem a bűnös restségtől elnehezülten és a gonosz tettek rabságában. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Minden ember csodás és gyors Segítője, Istennek Anyja! Segíts nekem, méltatlannak, az én bűnös lelkem ezt akarja.

6. óda

Irmosz: Látván az élet tengerének háborgását a kísértések viharától, a Te csöndes révedbe menekedve így kiáltok Hozzád: hozd vissza életemet az enyészetből, Nagyirgalmú.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Tékozlóan éltem életemet a földön, és lelkemet a sötétségnek adtam át. Most azonban könyörgök Hozzád, irgalmas Uralkodó, ments meg engem az ellenség mesterkedésétől, és add nékem a Te akaratod teljesítésének gondolatát.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Ki az, aki olyat tesz, mint én? Mert, mint a pocsolyában fetrengő disznó, úgy szolgálom én is a bűnt. De Te, Uram, húzz ki engem ebből a fertőből, és add, hogy szívből teljesítsem a Te parancsolataidat.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Serkenj fel Istenhez, óh nyomorult ember, felidézve vétkezéseidet, könnyezve és sóhajtozva esedezz a Teremtőhöz, Ő pedig, mint irgalmas, megadja néked, hogy megismerd az Ő akaratát.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szűz Szülője, őrizz engem a látható és láthatatlan gonosztól, óh Tisztaságos, és fogadd az én imáimat, és vidd a Te Fiad elé, hogy adja meg nékem az Ő akarata teljesítésének gondolatát.

Kondákion: Miért gazdagodsz a bűnökben, én lelkem? Miért követed a Sátán akaratát? Miben reménykedsz? Hagyd el mindezt és fordulj Istenhez, zokogva szólítva Őt: Irgalmas Uram, irgalmazz nékem, bűnösnek.

Ikosz: Gondold el, én lelkem, a halál keserű óráját, és a Te Teremtőd és Istened rettenetes ítéletét. Félelmetes angyalok fognak el majd téged, én lelkem, és az örök tűzbe vetnek. Ezért hát, bánd meg bűneidet még halálod előtt, így kiáltva: Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek!

7. óda

Irmosz: Harmatossá változtatta az angyal a tüzes kemencét a szent ifjaknak, a kaldeusokat pedig megégetvén Istennek parancsa, meggyőzte a zsarnokot, hogy így kiáltson: Áldott vagy, Atyáinknak Istene!

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Ne reménykedj, én lelkem, az elenyésző gazdagságban, a jogtalanul szerzett vagyonban, mert nem tudod, kire hagyod mindezt, hanem így kiálts: Krisztus Isten, irgalmazz nékem, méltatlannak!

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Jusson eszedbe, én lelkem, az örök élet, a Mennyek Országa, melyet a szenteknek készítettek elő, és a végtelen sötétség és Isten haragja, mely a gonoszokat várja, és így kiálts: Krisztus Isten, irgalmazz nékem, méltatlannak!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Borulj le, én lelkem, Isten Anyja elé, és könyörögj Hozzá, mert Ő gyors segítője a bűnbánóknak, és kérni fogja az Ő Fiát, Krisztus Istent, Aki irgalmaz nékem, méltatlannak.

8. óda

Irmosz: A lángból harmatot fakasztottál a szenteknek, s az igaznak áldozatát vízzel égetted el; mert egyedül akaratoddal mindezeket cselekszel, Krisztus. Téged magasztalunk mindörökké.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Imádság a Bűnbevallás Szent Titka előtt1

(Miután leírtuk minden bűnünket, a 365 fajta bűnből, melyekről a vámnál számot fogunk adni, imádkozzunk Istenhez, hogy segítsen meg minket, hogy igaz bűnbevallást tegyünk és teremjük a bűnbánat méltó gyümölcseit.)

Az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámin.

Istenem, könyörülj rajtam, bűnösön!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi királyunknak.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

Metánia. (3-szor)

50. Zsoltár2

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvénysze­gésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert isme­rem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéleted­ben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melen­getett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szere­ted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örö­mét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanít­sam a törvényteleneket a Te utjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkai­mat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Hitvallás3

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dol­goknak Teremtőjében.

És az Egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá­ban, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és em­berré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltá­madott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és újból eljő dicső­séggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.

És a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí­tünk, aki a próféták által szólott.

Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban. Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Manassé király bűnbánati imája4

Mindenható Urunk, atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak és azok igaz nemzetségének Istene, aki teremtetted az eget és a földet, azok minden ékességével együtt, aki parancsod szavával határt szabtál a tengernek, aki lezártad a mélységet, és lepecsételted azt a Te félelmetes és dicsőséges neveddel, akitől fél a mindenség, és retteg a Te hatalmad színe előtt; elbírhatatlan a Te dicsőséged fensége, és elhordozhatatlan a bűnösöket súlytó haragod, ámde mérhetetlen és kifürkészhetetlen a Te ígéreted irgalmassága. Mert Te vagy a magasságos, könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú Úr, aki bánkódsz az emberek gonoszsága felett. Te, Urunk, a Te jóságod sokasága szerint megtérést és bűnbocsánatot hirdettél az Ellened vétkezőknek, és nagy könyörületességedben bűnbocsánatot rendeltél üdvösségül a bűnösöknek. Te, Uram, Seregeknek Istene, a bűnbánatot nem az igazaknak, nem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adtad, akik mit sem vétkeztek, hanem nékem bűnösnek; mert több az én vétkem, mint a tenger homokszemeinek a száma. Megsokasodtak törvényszegéseim, Uram, és nem vagyok méltó, hogy feltekintsek és meglássam az égbolt magasságát, igaztalanságaim sokasága miatt. Súlyos vasbilincs alatt görnyedezem, úgyhogy nem emelhetem föl fejemet, és nincs számomra enyhülés; mert felingereltem haragodat, és gonoszságot cselekedtem Előtted, nem teljesítvén akaratodat és nem tartván meg parancsaidat. És most lélekben térdet hajtok Előtted, könyörögve a Te jóságodért. Vétkeztem, Uram, vétkeztem, és ismerem törvényszegéseimet; de esedezve kérlek: Bocsáss meg, Uram, bocsáss meg nékem, és ne pusztíts el engem is törvénytelenségeimmel együtt, és haragodban ne tartsd számon mindörökre gonoszságaimat, és ne ítélj el engem a föld legmélyére. Mivel Te vagy, Istenem, a bűnbánók Istene, mutasd meg énrajtam egész jóságodat, és bár méltatlan vagyok rá, üdvözíts engem a Te nagy irgalmad szerint; és dicsérni foglak mindenkor, életemnek minden napjain. Mert Téged dicsérnek minden Mennyei Hatalmak, és Tiéd a dicsőség, mindörökkön örökké. Ámin.

6. zsoltár5

Uram, felindulásodban ne feddjél meg engem, és haragodban ne büntess meg engem. Irgalmazz nékem, Uram, mert erőtlen vagyok. Gyógyíts meg, Uram, mert megrendültek az én csontjaim, és lelkem is megrendült, Te pedig, Uram, meddig? Térj hozzám, Uram, szabadítsd meg lelkemet, üdvözíts engem a Te irgalmadért. Mert a halálban nincsen, aki megemlékeznék Rólad; és az alvilágban kicsoda fog magasztalni Téged? Elfáradtam sóhajtozásomban, minden éjjel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekhelyemet. Elhomályosult a szemem haragod miatt, összeomlottam ellenségeim között. Távozzatok tőlem, ti törvénytelenséget cselekvők, mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, az Úr elfogadta az én imádságomat. Megszégyenülnek, és nagyon megrendülnek minden ellenségeim, meghátrálnak, és hamarosan nagyon megszégyenülnek.

129. zsoltár6

A mélységből kiáltottam Hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én hangomat; legyenek füleid figyelmesek könyörgésem hangjára. Ha számba veszed a törvényszegéseket, Uram, Uram, ki állhat meg Előtted? De Tenálad van a könyörület. A Te nevedért vártalak, Uram; várta a lelkem a Te igédet. Reménykedett az én lelkem az Úrban a reggeli őrségváltástól az éjszakáig; a reggeli őrségváltástól reménykedjék Izrael az Úrban. Mert az Úrnál van az irgalom, és nagy Őnála a szabadítás, és Ő szabadítja meg Izraelt annak minden vétkeitől.

Alázatos ima, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz

Vétkeztem Jóságos Uram, és igaztalan voltam Teelőtted, megszegtem a Te megváltó parancsaidat és szent esküimet, melyeket a Szent Keresztségben tettem. Méltatlanul viselem a keresztény nevet, és kezem indíttatást érzett minden mohóságra. Lábaim – a Gonosz sugallatának engedve – gyorsan futottak a rossz felé. Számat – mely a szent szavak és imák orgánuma – a hiábavaló beszéd orgánumává tettem. Szemeimet és minden érzékszervemet bűnnel és tisztátalansággal töltöttem meg. Ezért, Szentséges Uram, a Te bőséges emberszeretetedet haraggá formáltuk át. A Te jóságaid sokaságát, mi ostobák, kínokká változtattuk. Ne szidj meg, engem, haragoddal, Uram, csak Teellened vétkezetem, de ugyanakkor csak Teelőtted borulok le, és így imádkozok Hozzád: „Nézd el, engedd el, bocsásd meg bűneimet, embereket szerető Uram. Győzedelmeskedj kegyelmed sokaságával, az én gonosz bűneim sokasága fölött. A Te mérhetetlen jóságod tengere borítsa be keserű bűneim gonoszságainak tengerét!”

Igaz és jóságos Jézusom, Hozzád imádkozom, ajándékozz meg bűneim bocsánatával, józan értelemmel, egészséges testtel, adj békét napjainkban, a levegő kedvező változását, a földnek jó termést, a gyarapodó hitnek növekedést, egységet és békét a Te Szent Egyházadnak, az eretnekek eltiprását, a tisztátalan tanácsok lerontását és adj meg minden hasznos dolgot, a Te állandó kegyelmed szerint. Te, Aki nem akarod a bűnös halálát, adj nekünk időt a töredelemre, hogy elkerüljük az elkövetkezendő örök kínokat, hogy elnyerjük az üdvösséget a Te fölöttébb Tiszta Atyád ajándékával és emberszeretetével, Kivel együtt áldott vagy, Szentséges, tisztaságos és életet adó Szent Lelkeddel együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Imádság aljas bűneink beismeréséért

Uram, én Istenem, Aki gazdag vagy a bocsánatban és határtalan az irgalomban, Aki természetedből fakadóan egyedül vagy bűnnélküli, és Aki értünk emberré lettél, hallgasd meg ebben az órában az én fájdalmas imámat, mert szegény vagyok és nyomorult és nincsenek jócselekedeteim és szívem megzavarodott bennem! Te, Magasságos Uram, az ég és föld Királya, tudod, hogy egész fiatalságomat bűnben töltöttem el, és testem vágyai után jártam, teljes mértékben az ördög öröme voltam és őt követtem, állandóan gonosz vágyaim mocsarában fetrengve. Elsötétedett gondolatom, gyermekkoromtól fogva egészen mostanáig, egyszer sem akartam a Te szent akaratodat megtenni, hanem teljes mértékben rabja lettem az engem körülvevő vágyaknak, nevetség tárgya lettem és ördögök csúfsága, nem jutván el értelmemig, hogy kibírhatatlan ítéleted csapása a bűnösök fölött és elkészítetett számukra a gyehenna tüze. Ezért reménytelenségbe esvén, nem látván a visszatérés lehetőségét, puszta és üres lettem a Te szereteted előtt. Mert mely’ bűnt nem követtem el, mely ördögi munkálkodásban nem vettem részt? Mely remek és felbőszítő tettet nem követtem el szorgalommal és lenyűgözően? Értelmemet teljes mértékben besároztam testi gondolatokkal; testemet megbecstelenítettem paráznasággal; lelkemet elhanyagoltam, folyton a bűnnek engedelmeskedvén. Az én bűnös testem minden tagját a bűn és a rossz szolgálatába állítottam. Ki ne siratna engem, bűnöst és gyarlót? Ki ne sajnálna engem, elítélésre méltót? Mert egyedül én haragítottalak magamra, Téged, Uram, mert egyedül én gerjesztettem fel haragodat önmagam ellen, mert egyedül én műveltem gonoszságot Teelőtted, megelőzvén és túlszárnyalván a világ kezdetétől fogva minden bűnöst, összehasonlíthatatlanul és megbocsáthatatlanul többet vétkezvén. De mivel Te szerfölött könyörületes és irgalmas vagy, Emberszerető, és várod az emberek megtérését, íme, én is rávetem magam a Te félelmetes és kibírhatatlan Díványodra, mely olyan, mintha hozzáérnék Tisztaságos Lábaidhoz, és lelkem mélyéből kiáltok Hozzád: Irgalmazz, Uram, bocsáss meg, légy könyörületes gyengeségeim iránt, nézd el az én értetlenségeimet, hallgasd meg imámat és ne vedd semmibe könnyeimet. Fogadj el engem, aki bűnbánatot tart, és mivel eltévedt vagyok, fordíts engem vissza és megfordítván ölelj Magadhoz és bocsáss meg nekem, mivel esedezem Tehozzád. Mert nem az igazaknak van szükségük a vezeklésre, és a megbocsátásra, hanem nekem, bűnösnek, akinek a Te megerősítésedre van szüksége. Mezítelenül és fedetlen főve állok Előtted, szíveket ismerő Uram, megvallván bűneimet, mert nem kereshetem és nem láthatom az ég magasságát, mivel számtalan vétkem súlya nyom. Világosítsd meg szívem szemeit, és adj alázatos és töredelmes szívet megigazulásomra, hogy jó reménnyel és igaz megigazultsággal távozzak a túlvilágra, dicsérvén és áldván mindörökké a Te Szent Nevedet: az Atyáét és a Fiúét és a Szent Lélekét, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Alázatos ima, hogy beismerjük bűneinket

Szerfölött könyörületes Uram, Jóságos és Szent Istenem, Aki csak a jót szereted és a rosszat gyűlölöd, kérlek, hogy ne nézd bűneim sokaságát, hanem tekints reám, a tékozló fiúra, az eltévedt bárányra, aki beismerem bűneimet és hozzád sietek, szomorú szívvel, megtörve és megszégyenülve, bocsánatért koldulva. Uram, ismerem törvényszegéseimet és bűnöm előttem van szüntelen. Zaklatott, összetört és vigasztalan vagyok. Nincs nyugalma és nincs pihenése lelkemnek, látván, hogy testemmel és lelkemmel az ördög szolgálatába szegődtem. Beismerem, hogy számtalan és különféle bűneimmel, Téged, Atyám és Jóságos Istenem, megsértettelek, megbántottalak és megszomorítottalak, és szerfölött felingereltelek. Bűneim – mint egy nehéz kő – szörnyen rám nehezednek, és szerfölött kínoznak. Mi tévő legyek, Istenem? Felkelek az én bűnös szívem mélyéből, elmegyek Atyámhoz, és mint a tékozló fiú, ezt fogom mondani: „Atyám! Vétkezetem az ég ellen, és te ellened!” Már ebben a pillanatban ezt szándékozom tenni. Ezért bűnbánóan kérlek Téged: Bocsáss meg, nekem, bűnösnek!

Uram, bűneim sokasága miatt, már nem mernék Színed elé állni, ha nem merítenék erőt, a Te kegyelmes Szavaidból: „Gyertek hozzám, mind, kik megfáradtatok és terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen!” Ezek a szavak bátorítanak fel arra, hogy Lelkiatyámhoz menjek és bűneimet bevalljam, a Te csodálatom meghatalmazottadnak, aki láthatóan van jelen e Szent Titokban, a Te Szent Személyedet képviselvén Istenem, Aki láthatatlanul jelen vagy, és fogadod a bűnösök őszinte bűnbevallását. Kérlek, Uram, világosítsd meg elmémet, nyisd meg szívemet és ajkaimat, hogy csakis az igazat mondjam, és minden bűnömet bevalljam. Ne engedd Uram, hogy valamely félelemből vagy szégyenből, eltitkoljam és bevallatlanul hagyjam valamely bűnömet, hanem világosíts meg Uram, segíts, hogy felidézzem és bevalljam minden bűnömet, kicsiket és nagyokat, telve alázattal, töredelmes szívvel és bűnbánattal, a Lelkiatyám előtt és Teelőtted, azzal az elhatározással, hogy őszintén meg akarok szabadulni tőlük, és teremjem a bűnbánat méltó gyümölcseit, hogy azáltal megbocsátást nyerjek, mint a Magdolnák, a Szamaritánusok, és a Zakeusok, a tolvajok és a rablók sokasága, akik bűnbocsánatot nyertek az igaz keresztény hit igazságszolgáltatása szerint, akik most örvendeznek a gyönyörűséges Mennyországban, örökké édesedvén a Te Isteni Arcod kimondhatatlan szépsége láttán. Ma, egy igen részletes, igen jó, igen teljes bűnbevallást szeretnék tenni, mintha lelkemnek a testemtől való távozásának az órájában lennék. Segíts Uram, hogy megtegyem ezt az igaz bűnbevallást, mert nem tudhatom, hanem csak Te egyedül, hogy lesz-e még alkalmam megvallani bűneimet, vagy ezzel a bűnbevallással egyenesen Teeléd fogok kerülni, Teeléd, Igazságos Bíró.

Uram, Istenem, ma tiszta szívből vissza akarok térni Hozzád, hogy megtisztuljak minden bűnömtől, én Jóságos Atyám, Akit megbántottam és megszomorítottam, engedd, hogy megszabadulhassak minden bűnömtől. Az én gyenge erőim, még nem képesek arra, hogy ebben segítségemre legyenek. Kérlek Téged, Istenem, kegyelmek Atyja, segíts megtenni és végrehajtani a bűneimtől való megszabadulást. Kérlek Uram, szánj meg engem, és bocsáss meg nekem. Uram, Jézus Krisztus, Megváltóm és Istenem, azért jöttél a világra, hogy megváltsd a bűnöst, akik között első én vagyok. Segíts Uram, Aki nem azért jöttél, hogy az igazakat hívd, hanem a bűnösöket a bűnbocsánatra, hívj magadhoz engem is, bűnöst. Segíts, hogy Hozzád szaladjak, élet Forrása és világ Világossága, Aki mindeneknek világítasz, fogadj engem, bűnöst. Segíts meg, hogy Hozzád rohanjak, a Te kegyelmes földi ítéleted Székéhez, a Bűnbevallás Szent Titkához. A Te csodálatos megtestesülésedért, messiási tevékenységedért, szenvedésedért, keresztre feszítésedért és kereszthalálodért, megváltásunkért és a Te magasztos feltámadásodért, kérlek Téged, Aki megbocsátottál a Te keresztre feszítőidnek, bocsásd meg nekem is minden bűnömet.

Istenem, Szent Lélek, Vigasztaló, minden javak Kincsestára, a minket élettel és ajándékokkal gazdagon felruházó, jöjj hozzám is, bűnöshöz, tisztíts meg a Te gazdag Ajándékaiddal, erősíts meg minden jóban, segíts megszabadulnom bűneimtől, segíts, hogy visszanyerjem boldogságomat, a Te Mennyei Királyságodban, már itt a földön megkezdve azt. A Szent Háromságban mindenek fölött magasztalt Istenem, az egylényegű és oszthatatlan Atya, Fiú és Szent Lélek, segíts, hogy megtisztuljak minden bűnömtől, a Szent Bűnbevallás kegyelmes és Szent Ítélőszékénél, itt a földön, és Néked szolgáljak szüntelen lélekben és testben, mert Téged illet Uram, minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A Bűnbevallás Szent Székénél, miután számba vettük, megismertük és lejegyeztük minden bűnünket és imádkoztunk Istenhez, elmegyünk a Lelkiatyánkhoz, alázattal, félelemmel és mély áhítattal, mintha az ítélő Istenhez járulnánk, tudván azt, hogy a Bűnbevallás Szent Széke az Isten kegyelmes Ítélőszéke itt a földön, ahol megtisztulunk bűneinktől és szárnyakat kapunk, hogy repülhessünk az ég felé, az Isten Királyságába, alázatosan letérdelünk, és ezt mondjuk: „Áldj meg, Lelkiatyám, hogy bevallhassam minden bűnömet!” Utána így folytatjuk: „Én, bűnös, N., megvallom Istennek és Szentségednek, az én Lelkiatyámnak, hogy utolsó gyónásom óta, többször vétkeztem. Vétkesnek találom magamat, az alábbi bűnökben: (itt minden bűnünket bevalljuk, azokat, melyeket az utolsó gyónásunk óta követtünk el, egészen a jelen pillanatig).” Miután bevallottuk minden bűnünket, eképpen fejezzük be: „Mindezen bűnökért és azokért is, melyekre nem emlékezem, bűnhődöm és sajnálom és teljes szívemből fogadom, hogy ezeket többé nem követem el, és kérem Szentségedet, hogy adjon kánont, feloldozást és megbocsátást számomra.”

Imádság a Bűnbevallás Szent Titka után

102. zsoltár7

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményeiről. Aki megkönyörül minden törvényszegéseiden, és meggyógyítja minden betegségeidet. Aki megmenti életedet a pusztulástól, aki megkoszorúz téged irgalmával és könyörületével. Aki jóval tölti be kívánságodat, és ifjúságod megújul, miként a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, és igazságot minden elnyomottal. Megismertette Mózessel az Ő útját, és Izrael fiaival az Ő akaratát. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik meg végképpen, és nem tart haragot örökké. Nem a törvényszegéseink szerint cselekszik velünk, sem a bűneink szerint nem fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az Ő irgalma azokhoz, akik félik Őt. Amilyen messzire van a napkelet a napnyugattól, annyira messzire távolította el tőlünk törvényszegéseinket. Amiként kegyelmez az atya az ő fiainak, úgy kegyelmez az Úr azoknak, akik félik Őt; mert ismeri Ő a mi létrejöttünket, megemlékezik arról, hogy föld vagyunk. Olyanok az ember napjai, mint a fű; úgy virágzik, mint a mező virágja. Mert ha fuvallat megy át rajta, nem lesz többé, és nem ismeri fel többé az ő helyét. Az Úr irgalma pedig öröktől és örökkévaló azokon, akik félik Őt; és az Ő igazságossága fiaiknak fiain, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. A mennyben készítette el az Úr az Ő trónusát, és az Ő királysága mindeneken uralkodik. Áldjátok az Urat minden Ő angyalai, ti erőben hatalmasok, kik teljesítitek az Ő szavát, hallgatva az Ő szavának hangjára. Áldjátok az Urat minden Ő seregei, Ő szolgái, kik teljesítitek az Ő akaratát. Áldjátok az Urat minden Ő művei, az Ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat!

31. zsoltár8

Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegései, és akiknek elfedeztettek bűnei. Boldog az a férfiú, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és akinek szájában nincs álnokság. Amíg hallgattam, megsenyvedtek csontjaim, egész napon át való jajkiáltásomtól. Mert nappal és éjjel reám nehezedett a Te kezed. Nyomorúságba estem, midőn tövis fúródott belém. De bűnömet felismertem és törvényszegésemet el nem rejtettem. Mondottam: megvallom magam ellen törvényszegésemet az Úrnak. És Te megbocsátottad bűnöm gonoszságát. Ezért imádkozzék Hozzád minden kegyes ember alkalmas időben; így a nagy vizek áradása nem jut el hozzá. Te vagy nékem menedékem a szorongattatás elől, amely körülvesz engem; örvendezésem vagy nékem, ments meg engem támadóimtól. Intelek és irányítalak az útra, amelyen járj; rajtad tartom szemeimet. Ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér, amelyekben nincs értelem, hanem kantárral és zablával szorítod állaikat, mert másként nem közelednek hozzád. Sok csapás sújtja a bűnöst, de aki az Úrban reménykedik, azt irgalom veszi körül. Örvendezzetek az Úrban és vigadjatok, ti igazak, és büszkélkedjetek mindnyájan, akiknek szíve tiszta.

Hálaadó ima

Uram, Jézus Krisztus, én könyörületes Istenem, köszönöm Neked, hogy az én Bűnbevallásomért, Szentatyám által, méltattál engem bűnöst arra, hogy elnyerjem bűneim bocsánatát. Mint Dávid, aki ezt mondta: „Megesküdtem, hogy őröket állítok, hogy őrizzék a Te igazságod ítéleteit!” Fogadom én is a Te Szent Színed előtt, lelkemnek szilárd szándékával, hogy inkább a halált választom, mintsem halálos bűnt kövessek el, és ezzel megszomorítsam a Te mérhetetlen Jóságodat. De mivel akaratom tehetetlen, teljesen magára hagyatott segítséged nélkül, forrón kérlek Téged, hogy erősíts meg Ajándékoddal és segítségeddel, hogy mindvégig kitartsak ebben az elhatározásomban. Add Uram, hogy életem hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsem el, és elnyerjem még ebben az életben a Te Ajándékodat, a másikban pedig az örök boldogságot, a Te Tisztaságos Anyád és minden szentek imái által. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Jegyzet:

1 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 279-290. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

2 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 425.

3 In: Imakönyv az orthodox keresztények számára. Fordította és szerkesztette: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 19872. p. 14-15.

4 In: Hymnologion I. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 325-326.

5 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 403.

6 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 466.

7 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 451.

8 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 415.

9 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 22-40. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

10 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 41-44. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

11 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 416.

Szíriai Szent Efrém imája

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomoruságunkban, hanem szadadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott!

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket!

Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk, segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt! Ne engedd el szolgáidat üresen, mert Te vagy az egyedüli reménységünk!

Jóságos Nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek Szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket, erőtleneket, oltalmazz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, oldd fel azt akaratoddal, mert Rajtad kívül nincs más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak Te egyedül, Istennek Anyja. Őrizz meg és oltalmazz minket, mindörökkön örökké. Ámin.

Imák a hét minden napjára9

A Feltámadás Napja (Vasárnap)

A Feltámadás Napja, a Te mindenhatóságodra emlékeztet, Uram, melyen befejezted a világ teremtését, és megváltottad az embert. Ezért Neked, embereket szerető Uram, hódolok és köszönetet mondok minden nagyszerű ajándékodért, melyet adtál és adsz a Te teremtményeidnek. Szívem örvendezik és gyönyörködik, amikor megállok és azon elmélkedek, hogy egyedül Te vagy Szent, Bölcs, Mindenható, Felfoghatatlan Isten; oly’ annyira, hogy semmilyen jóság és dicsőség nem hiányzik Belőled. Te Egy Isten vagy, Három Személyben: Atya, Fiú és Szent Lélek. Csakis Téged ismerlek el, Egy, Igaz Istennek, megvallak, dicsőítelek és hódolok Előtted, és örökké szolgállak, teljes szívemből és minden erőmmel. Óh, Szent Atyánk, könyörülj rajtunk! Óh, Istennek áldott Fia, ments meg minket a pokoltól! Óh, Szent Lélek, add meg nekünk a Te ajándékaidat, és takarj be engem lepleddel!

Hosszantűrő Uram, kérlek, felejtsd el számtalan vétkeimet, nagy irgalmasságod szerint. Tiszta szívből köszönetet mondok jóságodért, mellyel naponta elárasztasz engem, de főleg a Te nagy türelmedért, hogy nem büntettél meg számtalan vétkeim miatt, hanem mindig várod megtérésemet, mint türelmes és megbocsátó Mindenható. Uram, Jézus Krisztus, ajándékozz meg engem azzal, hogy ezt a hetet helyesen és keresztény módon éljem meg, és ne vétkezzek ellened sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben, kérlek Téged, a Te Szent harmadnapi Feltámadásodra, és a Te Szent Lelkednek az Apostolokra való leszállására. Különösen kérem, a Te jóságos segítségedet, Uralkodóm, hogy megismerjem önmagam, hogy megbánjam bűneimet és megigazuljak a Bűnbevallás Szent Titka által, és halálom óráján alkalmasnak találtassak a Legszentebb Eucharisztia vételére és tiszta szívvel méltó legyek a Te Örök Királyságodra. Ámin.

Hétfő

Uram, Jézus Krisztus, mély alázattal beismerem és megvallom, hogy naponta vétkezek a Te Isteni szereteted ellen. Mivel ma hétfő van és a hét eleje, alázattal imádkozok a Te hosszantűrésedhez, bocsásd meg az én szándékos és szándéktalan vétkezéseimet, és segíts meg az újrakezdésben, és abban, hogy több gondot fordítsak az én lelkemre, melyért annyi fájdalmat viseltél el a Te Szent Keresztre feszítésedkor.

Óh, Uram, ma odaadom testemet és lelkemet és akaratomat, kérvén, hogy – a Te tetszésed szerint – legyen meg bennem a Te akaratod. A Te kegyelmed szerint, büntess engem Uram, ezen a világon, és ne pedig az örök életben. Bocsáss meg az élőknek és a holtaknak a Te Szent Egyházad imáiért, és mindazokért, akiket erre méltatsz a Mennyekben. A Te Szent Angyalaid közbenjárását kérvén, így kiálltok Hozzájuk: Óh, mennyei Szolgák, és emberek Védelmezői, meghajlok Előttetek és megköszönöm a segítséget és az útbaigazítást, melyet minden nap sugalmaztok nekünk, méltatlanoknak és bűnösöknek. Mentsetek meg a látható és láthatatlan ellenségektől, hogy mostantól fogva ne vétkezzek az én Istenem Előtt! Méltassatok arra, hogy halálom pillanatában láthassalak benneteket magam körül, és vigyétek lelkemet a Mennybe, hogy hódoljak az Isten Színe előtt, és ott megköszönhessem Nektek gondviseléseteket és jóságotokat, véget nem érően zengvén az Isten dicsőítését, mindörökkön örökké. Ámin.

Kedd

Én Uram, én Istenem! Szerencsétlenül állok a Te Szent Színed előtt, és megvallom az én nagy méltatlanságomat, tehetetlenségemet és szegénységemet. Óh, ezért is imádkozom Hozzád, Édes Forráshoz és a Hosszantűrés Végtelenségéhez. Nyisd meg az Ég zsilipjeit, és árassz el a Te hosszantűrésed jóságának az erejével, hogy könnyeket onthassak és sírjak, hogy megmossam és megtisztítsam lelkemet a bűnök sötétségétől, erős és igaz bűnbánattal. Hogy megadd nékem azt az ajándékot, közbenjáróként kérem Előfutárodat, Jánost, akihez így kiáltok: Óh, a bűnbánatnak nagy Tanítója és magasztos prófétája, Aki nagyobb vagy minden prófétánál, ahogyan maga Isten Fia nevezett Téged a Szent Evangéliumban, Te, Aki megmutattad a népnek Krisztus Urunkat, Te, Aki megkeresztelted Őt a Jordánban és láttad az egeket megnyílni; Te, Aki hallottad a Mennyei Atya hangját és láttad a Szent Lelket galamb képében rászállani. Kérlek, segíts nekem a Te közbenjárásoddal, mellyel az Örök Bíró előtt állsz, és imádkozz értem, hogy könyörüljön meg rajtam, mert nagy bizalmad van az Ő szeretetéhez.

Nyújtsd ki kezedet, mellyel megkeresztelted Őt, és oszlasd szét minden gonosz gondolatomat és erősíts meg, hogy életemet az Isten felé vezető úton éljem le. Óh, Próféta! Világosítsd meg értelmemet az Úr parancsaival, hogy elmémben állandóan forgatva, megőrizzem azokat életem végéig. Állj mellettem halálom óráján, és bűnbánóként vigyél engem, az én Uram és Istenem elé. Könyörögj továbbá mindnyájunkért, hogy az Isten segítse meg az orthodox keresztényeket, az élőket és holtakat, hogy megszabadítsa őket minden szorongattatásaikból, adja meg nekik mindazt, ami szükséges, és méltassa őkat az Ő Királyságára. Ámin.

Szerda

Hosszantűrő és Mindenható Uram! Eszembe jut, hogy a Szent Lélek által Megtestesültél és születtél a Szent Szűztől egy barlangban, és elárultattál harminc ezüstért Júdás által, hogy kiválts minket, bűnösöket az ördög hatalma alól. Ezért kérlek, könyörülj rajtam árulón! Fogadd, Uram, ezt a kicsiny imát és alázatos akaratomat, hogy szomorkodjak bűneim felett, mert megszomorítottalak és keserűség önti el szívemet, mivel számtalanszor megharagítottalak Téged. Benned van Jóságos Megváltóm, minden reménységem, és hiszem, hogy Te, Aki emberszeretetednek köszönhetően elfogadtad, hogy érettünk elárultass, könyörülj rajtam is, hogy megszabaduljak az örök kínoktól, és méltónak találtassak a Te Örök Királyságodra.

Ne távolodj el tőlem, Uram, és segíts, hogy mindenkor a Te akaratod szerint cselekedjek, és bűneimmel ne feszítselek naponta keresztre, ahogyan azt, a Te szent Szenvedésedkor a hitetlen zsidók tették, hanem mint a bűnös asszony, könnyeim hullajtásával mossam meg lábaidat, hogy méltó legyek hallani a Te Édes szádból: Bűneid megbocsátattak! Ámin.

Csütörtök

Uram, Jézus Krisztus, az Atya Isten Fia és Igéje, Aki a mai napon a Te Szent Tanítványaiddal megülted a Titokzatos Vacsorát, és nagy alázatodban megmostad lábaikat, azt a tanítványt sem kihagyva, aki Téged elárult! Aztán a Te Szent Kezedbe vetted a kenyeret és a bort és megáldottad őket a Te Isteni hatalmaddal és saját Testeddé és Véreddé változtattad, és melyből részesítetted Tanítványaidat, mondván: Vegyétek, egyétek és igyátok, mert ez az én testem és Vérem, hogy megbocsátassanak a ti bűneitek. Urunk, Aki ugyancsak ezen a napon a Mennybe emelkedtél, hogy Atyád jobbján foglalj helyet, hogy örökké Vele uralkodj, mint Egyszülött és Szeretett Fiú. Kérlek tehát, a Te Tanítványaid és Szent Miklós imáinak a közbenjárására, bocsásd meg bűneinket, élőkét és holtakét. Adj Uram, forró könnyeket, hogy megsirathassam bűneimet. A Te tisztító ajándékod, mely lemosta Tanítványaid lábát, tisztítsa meg szívemet és lelkemet, hogy méltón és alázattal részesülhessek a Te Szent Titkaidban, most és halálom óráján, és végórámon örömmel szálljon fel lelkem Tehozzád, félelem, számonkérés és akadály nélkül jussak át az Ég vámjain, bejutván a Te magasztos Királyságodba. Segíts Uram, hogy mindörökké magasztaljalak és a Te Szent Nevednek hódoljak. Ámin.

Péntek

Uram, Jézus Krisztus, az én lelkem Édes Megváltója, ezen a napon, mely a Te Keresztre feszítésed napja, amikor a Kereszten szenvedtél és meghaltál a mi bűneinkért, megvallom előtted, hogy én feszítettelek Téged Keresztre, számtalan bűneimmel. Könyörgök azonban a Te végtelen jóságodhoz, hogy én is tudjak szenvedni Uram, azért a hitért, reményért és szeretetért, melyet irántad érzek, ahogyan Te, Hosszantűrő, szenvedtél az én megváltásomért.

Erősíts meg, óh, Uram, hogy a mai naptól örömmel és nagy szánalommal hordjam a Te Keresztedet, és megutáljam gonosz gondolataimat és rosszra vivő akaratomat. Ültesd szívembe halálod szomorúságát, hogy úgy éljem meg azt, ahogyan azt a Te hőn szeretett Anyád élte meg, a Te Tanítványaid és a kenetet vivő asszonyok, akik Kereszted alatt álltak.

Világosítsd meg lelki szemeimet, hogy meglássák és megértsék a Te halálodat, ahogyan a lélek nélküli teremtmények is megismertek Téged, és még inkább a jobb lator, aki megtért Tehozzád, hitt benned és maghajolt Előtted, Te pedig bebocsátottad Őt a Mennyek Országába. Add meg nekem is, bűnös latornak, a Te Ajándékaidat, ahogyan azt a jobb latornak is megadtad, és bocsásd meg bűneimet, a Te Szent Kínszenvedéseid miatt, és erős hittel és bűnbánattal helyezz velük együtt engem is a Mennybe, mint Istenem és Teremtőm. Hódolok a Te Kereszted előtt Krisztusom, és az irántunk való szeretetedért így kiálltok Hozzá: Örvendezz, Krisztusnak felettébb tisztelt Keresztje, melyre felemeltetett és rászegeztetett a mi Urunk, megváltván a világot! Örvendezz, áldott Fa, mert Te tartottad az élet gyümölcsét, ki megváltott engem a haláltól! Örülj, Te erős Rúd, mely széttörted a pokol kapuit! Örülj, királyi Kulcs, mely megnyitottad a Mennyország kapuját!

Óh, én Megfeszített Krisztusom, mennyit szenvedtél miattunk! Mennyi sebet, mennyi köpést és mennyi becsmérlést tűrtél el a mi bűneinkért és azért, hogy igaz példát adj nekünk a hosszantűrésről, evilági szenvedéseinkben és bánatainkban! És mivel ezeket Isten küldi reánk bűneinkért, hogy megtisztuljunk és Hozzá közelebb jussunk, Te Istenünk, Aki csak a mi érdekünkben büntetsz minket ebben az életben.

Ezért kérlek Téged Uram, hogy bajainkban, kísértéseinkben és fájdalmainkban mely felénk árad, ezekkel együtt növeld bennem a türelmet, az erőt és a köszönetet, mert beismerem, hogy tehetetlen vagyok, ha nem erősítesz meg engem, vak vagyok, ha Te nem világítasz meg, megkötözött, ha Te fel nem oldasz, gyáva, ha Te nem bátorítasz, elveszett, ha Te meg nem találsz, rabszolga, ha Te ki nem váltasz a Te gazdag és Isteni erőddel és a Te Szent Kereszted Ajándékával, mely előtt meghajlok, és melyet magasztalok, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Szombat

Uram, Jézus Krisztus, az én Igazságos Bíróm! Beismerem, hogy bűneim megszámlálhatatlanok. Ezért kérlek, ezen a napon, melyen József és Nikodémus által sírba tétettél, és alászállottál a pokolra, a Te Szent és Isteni Lelkeddel, és elűzted onnan a sötétséget a Te Isteni Világosságoddal, és kimondhatatlan örömet szereztél az Ősszülőknek, mert kiváltottad őket a szörnyű rabságból és a Mennybe vitted őket. Temesd el az én bűneimet és rosszra hajló, ravasz indulataimat, hogy pusztuljanak ki elmémből és ne harcoljanak a lelkemmel. Világosítsd meg szívem elsötétült poklát, oszlasd szét bűneim sötétségét és emeld fel szívemet az Égbe, hogy örvendezzen Arcod látásának. Fogadd alázatos imámat, mint az illatos tömjént, a Te szeretett Anyád imáiért, Aki látott Téged a Kereszten függeni két lator között, és a Te szörnyű fájdalmaid megsebezték Szívét, Aki a Tanítványokkal és a jámbor asszonyokkal a sírba helyezett, Aki harmadnapon látott Téged feltámadni, és Aki látott Téged Szent Angyalaiddal a Mennybe menni.

Könyörülj Uram, az élőkön és a holtakon a Te szentjeid imáiért, akikhez és méltatlan így kiáltok: Óh, Istennek boldog Szolgái! Ne szűnjetek meg imádkozni az Úrhoz, éjjel és nappal, értünk méltatlanokért, akik örökké vétkezünk számtalan bűneinkkel! Közvetítsétek számunkra Isten ajándékát az Úr segítségével, amit mi nem érdemlünk meg, ne szűnjetek meg értünk imádkozni, mert a Ti imáitok által a bűnösök elnyerik a megbocsátást, a szegények a segítséget, a szomorkodók a vigasztalást, a betegek a gyógyulást, a gyenge elméjűek a bölcsességet, a zaklatottak nyugalmat, az elnyomottak védelmet nyernek, és mindannyian elnyerjük Isten ajándékát, lelkünk üdvösségét, a Szent Háromságban Egy Isten dicsőségére, Akit illet minden tisztelet és hódolat, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Étkezések előtti és utáni imák10

Reggeli előtti ima

33. zsoltár11

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél lót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazt. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Reggeli utáni ima

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Ebéd előtti ima

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Ebéd utáni ima

Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked Szent, dicsőség Néked Király, mert örömünkre megelégítettél minket étellel és itallal. Tölts el minket a Te Szent Lelkeddel, hogy Néked tetszően és szégyen nélkül álljunk meg Teelőtted, amikor majd mindenkinek megfizetsz cselekedetei szerint.

Hálát adunk Néked, Krisztus Istenünk, hogy megelégítettél minket földi javaiddal; ne vond meg tőlünk a Te Mennyei országodat sem; de amiképpen tanítványaid közt jelen voltál békességet adva nekik, jöjj el közénk is, és üdvözíts minket.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Vacsora előtti ima

Enni fognak a szegények és jóllaknak és dicsérni fogják az Urat; és akik keresik az Urat, szívükben élni fognak mindörökké.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Vacsora utáni ima

A Te Méhed Szent Szűz, Szent asztallá vált Istenszülő, bírván a Mennyei Kenyeret, Krisztust a mi Istenünket, Akiből mindaz, aki eszik, nem hal meg, mondta a Mindenek Táplálója. Tégy méltóvá minket ajándékaidra, Istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket és gyógyulást ajándékozván azoknak, akik hittel fogadják a Te áldásodat, óh, Tisztaságos! Boldoggá tettél minket Uram, teremtményeiddel, és örvendeztünk a Te Kezed munkájának. Megjelöltetett mirajtunk a Te Arcod világossága, Uram, örvendezést adtál szívemnek, a búza, a bor és a vaj sokszoros terméséből. Békével fekszünk le és alszunk el, mert Te Uram, reményt ültettél belénk.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Jegyzet:

1 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 279-290. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

2 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 425.

3 In: Imakönyv az orthodox keresztények számára. Fordította és szerkesztette: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 19872. p. 14-15.

4 In: Hymnologion I. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 325-326.

5 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 403.

6 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 466.

7 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 451.

8 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 415.

9 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 22-40. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

10 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 41-44. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

11 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 416.

Szíriai Szent Efrém imája

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomoruságunkban, hanem szadadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott!

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket!

Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk, segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt! Ne engedd el szolgáidat üresen, mert Te vagy az egyedüli reménységünk!

Jóságos Nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek Szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket, erőtleneket, oltalmazz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, oldd fel azt akaratoddal, mert Rajtad kívül nincs más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak Te egyedül, Istennek Anyja. Őrizz meg és oltalmazz minket, mindörökkön örökké. Ámin.

Szárovi Szent Szerafim imaszabályzata

Mielőtt a zsoltárok imádkozásába kezdenél, így imádkozz:

Istenem, tisztíts meg engem, bűnös embert és könyörülj rajtam. (metánia)

Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. (metánia)

Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. (metánia)

Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. (metánia)

Istenem, bocsásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet. (metánia)

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük. (metánia)

Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel vétettem Ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön, a Te nagy irgalmasságodért.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

A kathizma végeztével így imádkozz:

Törvényszegésekben fogantattam én a tékozló, nem merek a mennyek magasára tekinteni. De a Te emberszeretetedben bízva így kiáltok Hozzád: Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst, és könyörülj rajtam.

Ha az igaz ember épphogy üdvözül, akkor miben reménykedhetek, én, a bűnös? A nap terhét és hevét nem viseltem, de legalább a tizenegyedik órában felfogadott béreseid közé számlálj engem, Istenem, és üdvözíts engem.

Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlóan elprédáltam életemet. Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számba véve, ne vesd meg, óh Üdvözítő, elszegényedett szívemet, mert Tehozzád kiáltok, Uram, töredelemmel: vétkeztem óh Atyám, az ég ellen és Teellened.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Mint a tékozló fiú, vétkeztem ellened, óh Üdvözítő: fogadj be engem, a bűnbánót, és irgalmazz nékem.

A vámszedő hangján kiáltok Hozzád, Krisztus Üdvözítő: Istenem, tisztíts meg engem, amint őt megtisztítottad, és irgalmazz nékem.

Istennek Szülője, aki a könyörületesség forrása vagy, méltass minket kegyelmedre; tekints a bűnös népre; mutasd meg, mint mindig, hatalmadat; mert Tebenned reménykedve, „Örvendezz”-t kiáltunk Hozzád, mint egykor Gábriel, a Testnélküliek vezére.

Mind értelem fölött vannak, mind fölöttébb dicsőségesek a Te Titkaid, Istennek Szülője; tisztasággal megpecsételt, és szüzességben megőrzött, hamisítatlan Anyává lettél, megszülvén az Igaz Istent. Hozzá esedezz, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Legtisztább Képed előtt hódolunk, Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a Keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságából azokat, akiket alkottál. Ezért hálával kiáltunk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket, Üdvözítőnk, Aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot.

Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet, Aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek az istentelen barbárok fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.

Óh, Mennyei Seregeknek Fővezérei, Hozzátok esedezünk mi méltatlanok, hogy könyörgéseitekkel erősítsetek meg minket, anyagtalan dicsőségtek szárnyainak takarójával oltalmazva bennünket, kik állhatatosan leborulunk és kiáltjuk: Mentsetek meg minket a veszedelmektől, mint a Mennyei Hatalmak Fővezérei.

Atyáink Istene, cselekedj velünk mindenkor a Te szelídséged szerint, ne vond meg tőlünk könyörületességedet, hanem az ő imáikért békességben igazgasd életünk útját.

Aki bölcsességed mélységével, emberszeretően mindeneket elrendezel, és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgáid lelkét, mert Tehozzád fűzték reménységüket, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz.

Szentek között nyugosztald Krisztus, a Te szolgáidnak lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod a Te tisztelőidet.

Uram, irgalmazz. (40-szer)

Majd Szíriai Szent Efrém imáját mondjad:

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A három kathizma végeztével ezt mondjad:

Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. (metánia)

Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. (metánia)

Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. (metánia)

Istenem, bocsásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet. (metánia)

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük. (metánia)

Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel vétettem Ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön, a Te nagy irgalmasságodért.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ámin.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Uram, irgalmazz. (12-szer)

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi királyunknak.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvénysze­gésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert isme­rem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéleted­ben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melen­getett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szere­ted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örö­mét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanít­sam a törvényteleneket a Te utjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkai­mat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dol­goknak Teremtőjében.

És az Egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá­ban, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és em­berré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltá­madott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és újból eljő dicső­séggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.

És a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí­tünk, aki a próféták által szólott.

Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban. Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük.

Védelmező Hadvezérünk és Urunk, a pokol Legyőzője! Mert megmentettél az örök haláltól, Néked dicsérőéneket énekelek, a Te teremtményed és szolgád. De mert könyörületességed kimondhatatlan, szabadíts meg minden veszélytől, hadd énekeljem Néked: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem!

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

Legdicsőségesebb Örökszűz, Istennek áldott Szülője, vezesd a mi imádságunkat a Te Fiad és a mi Iste­nünk elé, és esedezz, hogy üdvözítse Teáltalad a mi lel­künket.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Isten­nek Anyja, őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Istennek Szűz Szülője, ne vess meg engem bűnöst, aki a Te segítségedért és közbenjárásodért esedezem. Tebenned reménykedik az én lelkem, irgalmazz nékem.

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked.

Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekem bűnösnek; bosásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet.

Künyörületes Királynőm, Szentséges Úrnőm, Tisztaságos Szűz, Istennek Szülője Mária, Istennek Anyja, üdvözíts engem bűnöst.

Minden Mennyei Rendek, Szeráfok, Kerubok, Trónusok, Hatalmak, Uralmak, Erők, Fejedelmek, Arkangyalok és Angyalok könyörgöm és esedezem Hozzátok, hogy imádkozzatok Istenhez értem, bűnösért.

Istennek Angyala, én szent őrizőm, takarj be jósá­god szárnyaival, és távolíts el tőlem minden gonosz, ör­dögi mesterkedést és imádkozz Istenhez értem, bűnö­sért.

Minden szentek, könyörüljetek rajtam, és imádkozzatok Istenhez értem, bűnösért.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Üdvözítsd, Uram, Szergij Lelkiatyánkat és irgalmazz neki, és vele együtt valamennyi, Krisztusban testvérünknek. Adj nekik, Uram, lelki békét és testi egészséget, és bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

Tebenned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés, az Angyalok Rendje és az emberek nemzetsége. Megszentelt Templom, Eszmei Paradicsom, szűzi büszkeségünk, Aki által megtestesült az Isten, és Gyermekké lett a mi öröktől fogva való Istenünk. Mert a Te méhedet trónjává tette és öledet az egeknél tágasabbá változtatta. Benned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés; dicsőség Néked.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, a mi vétkezéseinket, amelyeket szándékosan és szándéktalanul, cselekedettel és szóval, tudattal és öntudatlanul, éjjel és nappal, értelemmel és gondolattal elkövettünk; mindeze­ket bocsásd meg nekünk, mint jóságos és Emberszerető.

Emberszerető Urunk, bocsáss meg mindazoknak, akik gyűlölnek, és akik megbántottak minket. Tégy jót jótevőinkkel. Felebarátainknak és rokonainknak adj üdvösségükre szóló bűnbocsánatot és örök életet. Láto­gasd meg a betegeket, és adj nekik gyógyulást. Vezé­reld a tengeren lévőket, utazz együtt az úton lévőkkel. Segítsd igazhitű Egyházadat. A bennünket szolgálóknak és a raj­tunk könyörülőknek bocsásd meg bűneiket. A Te nagy irgalmasságod szerint irgalmazz mindazoknak, akik meg­hagyták nekünk, méltatlanoknak, hogy imádkozzunk érettük. Emlékezz meg, Uram, eddig elhunyt atyáinkról, testvéreinkről és nyugosztald őket a Te orcád látásának világosságában. Emlékezz meg, Uram, fogságban lévő testvéreinkről, és mentsd meg őket minden veszedelemtől. Emlékezz meg, Uram, azokról, akik szent templomaidban gyümölcsöket hoznak, és jót cselekszenek, és add meg nekik az üdvösségre szóló bűnbocsánatot és az örök éle­tet.

Emlékezz meg rólunk is, alázatos, bűnös és méltatlan szolgáidról, világosítsd meg értelmünket a Te ismereted világosságával, vezess minket a Te parancsolataid ösvé­nyén, a mi tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szentséges Szü­lője és Örökszűz Mária és minden szentjeid imái által, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted. Vigadj most, és örvendezz Sion, Te pedig, Istennek Tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában.

Valóban Isten Szülőjének vallunk Téged, Tisztaságos Szűz, kik Teáltalad üdvözülünk, és magasztalunk a Testnélküliek Karával.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Örvendezzél, szüzesség dicsérete, örvendezzél, Tisztaságos Anya, Akit minden teremtmény isteni énekkel magasztal.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod a Te tisztelőidet.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne té­vedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúsá­goktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üd­vössége.

Szeplőtelen, Feddhetetlen, Romolhatatlan, Tisztaságos, Tiszteletreméltó Szűz, Uralkodó, Istennek Jegyese, Aki dicsőséges szüléseddel az Isten Igét az emberekkel egyesítetted, és a nemzetségünk elvetett természetét a mennyeivel összekapcsoltad, reménytelenek egyedüli Reménysége, harcban állók segítője, a Hozzád folyamodóknak kész Közbenjárója és minden keresztény Oltalma vagy. Ne undorodj meg tőlem, bűnöstől, beszennyezettől, aki szennyes gondolatokkal, szavakkal és tettekkel méltatlanná váltam mindenre és elmém restségével az élet élvezeteinek a rabjává lettem. De mint az emberszerető Isten Anyja, emberszeretettel könyörülj meg rajtam, bűnösön és paráznán, és fogadd szennyes ajkaimmal Hozzád mondott imámat. Anyai bizodalommal kérd a mi Uralkodónkat és Urunkat, hogy nyissa meg számomra is jóságának emberszerető ölét, és elvetvén az én számtalan vétkezéseimet vezessen engem a bűnbánatra, és tegyen az Ő parancsolatainak igaz betartójává, és járj előttem mindig, mind könyörületes, irgalmas és jóindulatú. Aki a jelen életben is forró Közbenjáró és Segítő vagy, elűzve az ellenséges támadásokat, és az üdvösségre vezetve engem, halálom óráján is tartsd meg megátalkodott lelkemet, és messzire űzd el tőle a gonosz ördögök sötét szellemeit. Az utolsó ítélet napján szabadíts meg az örök kínoktól, és a Te Fiad kimondhatatlan dicsőségének örököseként mutass fel engem, ragyogjon az be engem a Te segítségeddel és közbenjárásoddal én Úrnőm, Istennek Szentséges Szülője, a Te Egyszülött Fiadnak és a mi Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak kegyelme és emberszeretete által, Kit is illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Ő kezdet nélküli Atyjával és Szentséges, Jóságos és Életetadó Lelkével együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Dicsőség…, most és mindenkor…

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk. Ámin.

>Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem, és támadóim­tól szabadíts meg engem.

Ha böjt vagy Alliluiás nap van:

Bölcsesség. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Hétfő este (6. hang):

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Uram, felindulásoddal ne feddj meg engem, és haragoddal ne büntess meg engem.

És mindörökkön örökké.

Kedd és csütörtök este:

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Dicsérjétek a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert Szentséges Ő.

És mindörökkön örökké.

Szerda este:

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Az egész földön elterjedt az ő szavuk, és a földkerekség határáig az ő igéik.

És mindörökkön örökké.

Vasárnap és péntek este sohasem éneklünk Alliluiát.

F: Méltass minket, urunk, hogy ezen az estén bűntelenül maradhassunk meg. Áldott vagy Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké, Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Áldott vagy Uralkodó, okosíts fel engem a Te igazságaidra. Áldott vagy Szent, világosíts meg engem a Te igazságaiddal. Uram, a Te igazságod örökkévaló. Ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Téged illet a dicséret, Téged illet a magasztalás, a dicsőség Téged illet, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Kérő ekténia

Teljesítsük könyörgésünket az Úrnak.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz és őrizz meg minket, Is­ten, a Te kegyelmeddel.

Hogy az egész nap tökéletes, szent, békességes és bűnte­len legyen, kérjük az Úrtól.

A béke angyalát, hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őri­zőjét kérjük az Úrtól.

Bűneink és vétkeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól.

Lelkünk számára jókat és hasznosakat, és békét a világ­nak kérjünk az Úrtól.

Hogy életünk hátralevő idejét békeségben és bűnbánat­ban tölthessük el, kérjük az Úrtól.

Hogy életünket keresztény módon, fájdalom nélkül, tisz­tességesen és békességesen fejezhessük be, és arról Krisz­tus félelmetes ítélőszéke előtt jól adhassunk számot, kér­jük az Úrtól.

Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, ön­magunkat és egymást, és egész életünket Krisztus Iste­nünknek ajánljuk.

Mert jóságos és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lé­leknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

P: Békesség mindnyájatoknak.

K: És a te lelkednek.

D: Fejünket hajtsuk meg az Úrnak.

K: Néked, Uram.

P: Közben csöndesen:

Urunk Istenünk, aki meghajlítottad az egeket, és az emberi nem üdvözítése végett alászállottál, tekints le a Te szolgáidra és a Te örökségedre. Mert Néked, a fé­lelmetes és embereket szerető Bírónak hajtottak fejet és vetették alá nyakukat a Te szolgáid, nem emberi segít­séget várva, hanem a Te irgalmadat és üdvözítésedet áhítva; kiket is oltalmazz minden időben és ezen az es­tén és a közelgő éjszakában is minden ellenségtől, min­den ellenséges ördögi cselekvéstől, hívságos gondolatok­tól és gonosz emlékezésektől

Fennhangon:

Legyen áldott és dicsőített a Te Országod hatalma, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Előverses sztichirák

1. elővers:

Tehozzád emeltem szemeimet, aki a mennyben lakozol. Íme, mint a szolgák szemei az ő uruknak kezein, mint a szolgálóleány szemei asszonyának kezein, úgy néznek a mi szemeink a mi Urunkra, Istenünkre, mígnem megkönyörül mirajtunk.

2. elővers:

Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk; mert igen elteltünk gyalázattal, igen eltelt a mi lelkünk. Szégyen a bővelkedőkre és gyalázat a kevélyekre.

Istenfogadó Szent Simeon imája:

F: Most bocsásd el, Uram a Te szolgádat, ígéreted szerint békességben, mert látták szemeim a Te üdvösségedet, amelyet minden népeknek szemeláttára készítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítására és a Te népednek, Izraelnek dicsőségére.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Min­dennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle­nünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

P: Mert Tiéd az Ország és a Hatalom és a Dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

Tropárionok a Typikon szerint

Nagyböjtön kívül állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod sze­rint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchán­kért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért) és Krisztusban minden testvére-inkért.

Könyörgünk még istenoltalmazta országunkért, annak kormányáért és hadseregéért.

Könyörgünk még testvéreinkért: papokért, szerzetespa­pokért és Krisztusban egész testvériségünkért.

Könyörgünk még e szent templom boldog és magasztos alapítóiért, és minden eddig elhunyt atyáinkért és test­véreinkért, és az itt és mindenütt nyugovó igazhitűekért.

Könyörgünk még Isten szolgáinak, e szent templom papjainak és híveinek kegyelembe-fogadásáért, életéért, üdvözüléséért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még azokért, akik ebbe a szent és tisztelet­reméltó templomba gyümölcsöket hoznak, és jót csele­kszenek, akik itt fáradoznak, énekelnek, és a körülálló népért, mely várja a Te nagy és bőséges irgalmadat.

Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lé­leknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ha a hajnalin „Isten az Úr” van:

D: Bölcsesség.

K: Adj áldást.

P: Áldott legyen Krisztus, a mi Istenünk, Aki van, mindig most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

K: Ámin. Erősítsd meg, Isten, a szent ortodox hitet és az ortodox keresztényeket mindörökre.

P: Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

K: Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

K: Éltetés

Nagyböjtön kívül böjti időszakban a „Mert Tied az Ország” után:

F: Uram irgalmazz. (12-szer)

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

Nagyböjtben a Miatyánk után tropárionok:

K: Istennek Szűz Szülője örvendezz kegyelembefogadott Mária, az Úr van Teveled, Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted. Metánia
Dicsőség…
Krisztusnak Keresztelője, emlékezz meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk törvényszegéseinktől, mert néked adatott a kegyelem, hogy imádkozz érettünk. Metánia

Most és mindenkor…

Könyörögjetek érettünk szent apostolok, minden szentek, hogy megszabaduljunk a bajoktól és szomorúságoktól, mert ti vagytok a mi forró pártfogóink az Üdvözítőnél. Metánia

A Te könyörületedhez folyamodunk Istennek Szülője, ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomorúságunkban, hanem szabadíts meg a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott.

F: Uram irgalmazz. (40-szer)

Dicsőség…, most és mindenkor…

Aki a Keruboknál tiszteltebb, és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Az Úr nevében adj áldást atyánk.

P: Áldott legyen Krisztus, a mi Istenünk, Aki van, mindig most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

Mennybéli Királyunk, a hitet erősítsd, a népeket engeszteld, a világot békéltesd meg, ezt a szent templomot (kolostort) jól őrizd meg, az előttünk eltávozott atyáinkat és testvéreinket helyezd az igazak hajlékába, minket pedig bűnbánatban és hitvallásban fogadj magadhoz, mint jóságos és embereket szerető.

Szíriai Szt. Efrém nagyböjti imája:

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak (metánia)

Igen, Uram Királyom! Add, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Vasárnap:

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

K: Éltetés

Egyéb napokon:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Min­dennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle­nünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

P: Mert Tiéd az Ország és a Hatalom és a Dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

F: Uram irgalmazz. (12-szer)

Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám, bűnöshöz, erősíts meg, tedd értelmessé szívemet, és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, mondván: Egy a Szent Egy az Úr: Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Ámin.

Legyen áldott az Úr neve, mostantól és mindörökké (3-szor)

Dicsőség…, most és mindenkor…

(33. zsoltár)

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkaimon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Keres­tem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Űr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet és jó napokat szeret látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosz­ságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót. Keresd a békeséget és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiál­tottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és meg­menti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.

(144. zsoltár)

Magasztallak Téged, én Istenem Királyom, és áldom a Te nevedet örökké és mindörökön örökké. Minden napon áldalak Téged, és dicsérem a Te nevedet minden időkben, és mindörökön örökké. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az Ő nagyságának nincsen határa. Nemzedék nemzedéknek dícséri mtíveidet és hirdeti hatalmadat. Szentséged dicsőségé­nek magasztosságát beszélik, és elmondják csodálatos dolgaidat. Félelmetes tetteid erejéről szólnak, és elmondják nagyságodat. Jóságod sokaságának emlékét kiáltják, és igazságodnak örvendeznek. Könyörületes és irgal­mas az Úr, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenekhez, és könyörülete rajta van minden művein. Valljanak meg, Uram, minden műveid, és áldjanak Téged a Te kegyelteid. Országod dicsőségéről szólnak, és hatalmadról beszélnek, hogy megismertessék az emberek fiaival a Te hatalmadat, és Országod magasztosságának dicsőségét. A Te Országod örök időknek országa, és uralmad minden nemzedékről nemzedékre való. Hűséges az Úr az Ő igéiben, és szent Ő minden cselekedeteiben. Támogat az Úr minden botladozót, és fölemel minden elesettet. Mindenek szemei Benned reménykednek, és Te megadod eledelüket alkalmas időben. Megnyitod kezedet, és minden élőt eltöltesz jóakarattal. Igaz az Úr min­den útjaiban, és szent Ő minden cselekedeteiben. Közel van az. Úr mindazokhoz, akik hívják Őt, mindazokhoz, akik igazságban hívják Őt. Teljesíti azok kívánságát, akik félik Őt; meghallgatja könyörgésüket és üdvöyíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik Őt, de a bűnösöket elpusztítja. Az Úr dícséretét hírdeti a szám, és minden test áldja az Ő szent nevét örökké és mindörökkön örökké.

P: Bölcsesség.

K: Valóban méltó boldognak nevezni Téged, az örökké boldogságost és feddhetetlent, Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Istennek Szülője üdvözíts minket.

K: Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

Ima szent István király napjára

Istenünk, Jóságos Atyánk!

Alázattal és szívünk egyszerűségében fordulunk most Tehozzád, első királyunk, szent István ünnepén. Hálát adunk Neked, első királyunkért, aki által kivezettettünk a pogányságból, akin keresztül kereszténységet, hazát és nemzetet ajándékoztál nekünk.

Kereszténységet – az üdvösség útját, a magyar ima szavát, az Isten gondviselő jóságát, erkölcsöt és tartást.

Hazát és nemzetet – ahol és amiben élnünk, halnunk és gondolkodnunk kell, ami által felemeltél minket, amire büszkék lehetünk, amihez ragaszkodnunk kell, mert Tőled kaptuk, Tőled, egyedül gondviselő és szerető Atyánktól.

Több, mint ezer év távlatából kiáltunk most hozzád Isten, magyarok Istene! Ne tekints a Te néped vétkeire, de nézz az Árpád-házi szent királyokra, a magyar hősökre és szentekre, akik elnyerték a Te tetszésedet. Nézd az édesanyát, aki ma is imára kulcsolja gyermeke kezét és próbálja elhitetni vele a szebb jövő ígéretét. Nézd az anyát, aki sír és aggódik gyermeke jövőéért, ha minket bűneink miatt már nem is, de őket ártatlanságukért mentsd meg, óh Isten. És nézd az apát is, aki esténként fáradtan öleli át gyermekeit és asszonyát, aki lefekszik és már alszik is, mert holnap újra kell kezdenie mindent elölről, mert önmagát megfeszítve és nem kímélve kell dolgoznia, ha bele pusztul is, mert sok az éhes száj, amit etetni kell. Nézd az anyák könnyeit, nézd az apák fájdalmát, nézd a gyermekek tisztaságát. És nézd Uram, papjaidat, lelkészeidet, akik kitárt karokkal imádkoznak Hozzád, népük megáldásáért, bűneik bocsánatáért.

Több, mint ezer év távlatából kiáltunk most Hozzád Isten, nemzetünkért, vezetőinkért. Adj elöljáróinknak bölcs és érto szívet, akik félnek és szeretnek Téged, akiknek az adott szó szentség és megmásíthatatlan, akik nemzetükért és nem nemzetükből élnek, kiknek erkölcsük tiszta és feddhetetlen, akikre büszkék lehetünk, akikre felnézhetünk, mert tudjuk, hogy értünk és nem belőlünk élnek.

És halld meg Uram, a némaságot is, ki kérni már nem mer, mint aki tudja, hogy jajszava úgysem jut el Hozzád.

De ne csak könyörgésünk, hanem hálánk is szálljon mennyei trónod elé. Hálát adunk neked, Uram, első királyunkért, nemzetünk, népünk fennmaradásáért. Hálát adunk azért is, hogy bár idegen és ellenséges erők számtalanszor el akartak törölni bennünket, ki akartak irtani bennünket, Te mégsem hagytad, jóságos Istenünk. Hálát adunk neked, számtalan ajándékodért: anyáinkért, apáinkért, tanárainkért, papjainkért. És hálát adunk, Neked, Uram, az Új Kenyérért, melyre őseink hagyománya szerint a Kereszt jelét rajzoljuk, mielőtt megszegnénk, és megcsókoljuk azt, mint a Te gondviselésed ajándékát.

És most ismét csak könyörgünk Hozzád, Istenünk, több, mint ezer év távlatából csak könyörgünk alázattal és bűnbánattal telve – könyörgünk: hazánkért, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért és családtagjainkért: Halgass meg minket, Isten, mi Üdvözítonk, a föld minden végein és a messzi tengereken lévőknek reménysége, és könyörületes, könyörületes légy hozzánk, Uralkodónk, a mi bűneinek megítélésében és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima városunk vezetőiért

Urunk, Istenünk, tekints le szent magasságodról a Te bűnös és méltatlan szolgáid imádságára, akik törvényszegéseinkkel haragra lobbantottuk a Te jóságodat és felingereltük a Te türelmedet; és ne szállj perbe a Te szolgáiddal, hanem fordítsd el tőlünk igazságos és rettenetes haragodat. Kímélj meg minket, erőtlen és elesett szolgáidat, és ne add halálra a mi lelkünket, akik bűntudatunkban töredelmes szívvel és könnyekkel borulunk le Előtted, a mi könyörületes, jóságos és irgalmas Istenünk előtt.

Te vagy Urunk a kegyelem és a könyörület Istene, kinek irgalma mérhetetlen és emberszeretete, mint a tengernek végtelenje, most félelemmel és rettegéssel borulunk le nagyságod előtt, mint méltatlan szolgák. Alázattal kérünk Téged Urunk, áldd meg az itt jelen lévő szolgáidat és szolgálóidat, városunk vezetőit, akik szívük alázatával kérik most a Te segítségedet, hogy véghez tudják vinni azt a nagy és felelősségteljes munkát, melyet Te bíztál rájuk, hiszen nincsen hatalom, csak felülről, Tőled, a jóságos Istentől. Adj Urunk békét, bölcsességet és istenfélelmet az ő napjaiknak, hogy az ő békességükben mi is csöndes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemben és alázatban. Emlékezz meg Urunk, erről a városról, Miskolc városáról, melyben lakunk, a benne élo keresztyén felekezetekről, annak vezetőiről és a családokról. Áraszd reánk a Te Szentséges Lelked kegyelmét, nyisd meg a Te jelenlévő szolgáid és szolgálóid szívét és elméjét, hogy befogadhassák a Te törvényedet, hogy közösen, együtt munkálkodhassunk városunk boldogulásáért, szebb jövőéért, az egyedül élokért és a családokért. Add meg Urunk, városunk és a keresztyén felekezetek vezetőinek a bölcsesség lelkét, a józanság lelkét, nyisd meg lelki szemeiket, hogy megismerjék és cselekedjék a Te akaratodat. Tedd őket a világosság gyermekeivé és a Te Országod örököseivé. Mentsd meg őket az ellenség minden cselszövésétől, tartsd meg őket a keresztyén hitben, istenfélelemben és tisztességben egész életük folyamán.

Urunk, jóságos Atyánk, Te megáldod mindazokat, akik Téged áldanak és megszenteled mindazokat, akik benned bíznak, mentsd meg a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet. Magasztalj fel minket a Te isteni erőddel és ne hagyj el minket, kik benned reménykedünk. Ajándékozd a Te Szereteted és Áldásod egységét a Te városodnak, egyházaidnak és egész keresztyén népednek. Mert minden jóságos adomány és minden tökéletes ajándék felülről száll alá, Tőled, a világosság Atyjától, és Tenéked zengünk dicsőséget és hálát és hódolatot, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Az imádságról
“(Jézus) ezután kiment és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Mikor odaért, így szólt hozzájuk: ’Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.’ Aztán mintegy kőhajításnyira tovább ment és térdre borulva így imádkozott: ’Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.’ (…) Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán (…) tanítványaihoz ment (…), de (…) alva találta őket. ’Miért alusztok? – szólt rájuk, keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!’” (Lk 22, 39-46)

Amikor jó hangulatban vagyunk, amikor terveink szerint alakulnak a dolgaink, amikor szívünk önkénytelenül is megtelik imádsággal, mások iránti szeretettel, akkor általában nincs semmi baj az imádkozással, a számunkra legmeghittebb szavakkal, szabadon szólunk a Jóistenhez. Ám ha imaéletünket jó-, ill. rossz hangulataink kényének-kedvének kellene kitennünk, akkor időnként valószínűleg nagyon buzgón tudnánk imádkozni, máskor viszont esetleg hosszú időkre is elveszítenénk a kapcsolatot az Istennel. Az ördög nagy kísértése elhalasztani az imádkozást addig a pillanatig, amíg nem érezzük, hogy megelevenedtünk az Isten számára és hinni abban, hogy bármely más közeledés, melyet más alkalommal teszünk az Úr felé, nélkülöz minden őszinteséget. Mindenki tapasztalatból tudja, hogy az ember szíve mélyén sokféle érzés van, mely nem jut a felszínre az élet minden egyes pillanatában, hiszen sokféle befolyásoló tényező elhomályosítja azokat tudatunkban. Ha mégoly nagyon is szeretünk valakit, vannak olyan pillanataink, amikor ennek nem vagyunk tudatában, ennek ellenére tudjuk, hogy a szeretet elevenen él bennünk. Ez igaz az Istennel való kapcsolatunkra is: léteznek olyan külső és belső okok, melyek miatt időnként nehéz átéreznünk az Istenbe vetett hitet, reményt és szeretetet. Az ilyen pillanatokban nem arra kell támaszkodnunk, amit érzünk, hanem arra, amit tudunk. Nagyon szép példa erre, Jézus imája az Olajfák hegyén. Jézus azt mondja: “Atyám!”. Nem azt mondja, hogy ha atyám vagy nekem, akkor megmentesz engem. Hanem azt mondja, hogy Te akkor is az én jóságos, mennyei Atyám vagy, ha nekem most kínok között kell majd meghalnom. Elhagyatottságot érez, de akarja tudni az együttlétet. Hasonlóképpen nekünk is hinnünk kell abban, ami bennünk van, még akkor is, ha azt az adott pillanatban nem érzékeljük.

Mindannyian jól ismerjük a vak Bartimeus találkozását a Názáreti Jézussal. Egy nap nagy és zajos sokaság haladt el Bartimeus mellett, a vak hallotta a hangoskodást, megkérdezte, hogy ki megy el arra, amikor megtudta, hogy Jézus az, kiáltozni kezdett. A szíve mélyén lévő reménynek egy szikrája hirtelen izzani kezdett, majd lobogó lánggá vált. Jézus, akivel életében még soha nem találkozott, most éppen ott haladt el mellette, minden lépésével közelebb került hozzá, ugyanakkor minden egyes pillanatban reménytelenül távolodott is tőle. Ekkor Bartimeus ki kiáltozni kezdett: “Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Felismerte benne Dávid Fiát, a Messiást, felismerte benne azt, akit a zsidó nép már oly régóta várt. Felismerte és kiáltozni kezdett. És akkor az történt, ami velünk is folyton megtörténik: azt mondták neki, hogy maradjon csöndben. De ő nem hallgatott, hanem tovább kiáltotta Jézus felé: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Ez a rövid ima, nagyon hamar a sajátjává vált az ősegyháznak. Mondogassuk mi is gyakran és észre fogjuk venni, hogy fel fogunk nőni a benne foglalt tartalomhoz, át fog bennünket az Isten alakítani az Ő kegyelmével, és válaszolni fog a mi erőfeszítéseinkre. Ezzel az imával bizonyos fokig könnyű dolgunk van, hiszen minél rosszabb állapotban vagyunk, annál könnyebb megértenünk, hogy az Isten színe elé állva mindössze ennyit mondhatunk: “Uram, Jézus Krisztus, élo Istennek Fia, irgalmazz nekem bűnösnek!”

De térjünk vissza Bartimeushoz! Hányszor megtörténik mi velünk is, hogy miután évekig tartó magányos keresés és küszködés után egyszer csak az Istenhez kezdünk kiáltani, számos hang igyekszik elhallgattatni az imánkat, mind külső, mind pedig belső hangok egyaránt. Miért imádkozol? Hány évig kínlódtál és az Isten nem törődött veled? Azt hiszed, hogy most figyelni fog rád? Süllyedj vissza a reménytelenségbe, vak vagy és az is maradsz mindörökre! Minél nagyobb azonban az ellenállás, annál bizonyosabb azonban, hogy a segítség már csak egy karnyújtásnyira van. Az ördög mindig akkor támad a legnagyobb erővel, amikor már majdnem elértük küzdelmünk célját, amikor már majdnem megmenekülhetnénk, ám ennek gyakran az ellenkezője történik, mert az utolsó pillanatban megfutamodunk. Add fel, mondja az ördög, ez már sokkal több annál, mint amit kibírsz, egy pillanat alatt véget vethetsz gyötrelmeidnek. És ekkor fizikailag, erkölcsileg vagy lelkileg öngyilkosságot követünk el. Feladjuk a küzdelmet, elfogadjuk a halált, pont akkor, amikor a segítség már ott van előttünk és általa megmenekülhetnénk.

Sohasem szabad hallgatnunk ezekre a hangokra, minél hangosabban kiáltoznak, annál állhatatosabbnak kell lennünk, ahogyan Jézus tette az Olajfák hegyén (“Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban imádkozott“). Késznek kell lennünk arra, hogy addig kiáltozzunk, amíg szükséges, és olyan hangosan, ahogy azt Bartimeus tette. Bartimeus tudta, hogy számára nincs több remény, ha ez az utolsó is szertefoszlik. Mélységes – Jézuson kívüli – reménytelensége volt a forrás, melyből hite fakadt, olyan meggyőződéssel és állhatatossággal telt ima, hogy az minden akadályon keresztülgázolt, az a fajta ima, mely Lépcsős Szent János szavai szerint, a mennyek kapuját döngeti. Mivel szívében nagy volt a kétségbeesés, nem hallgatott a csöndesítő hangokra, sőt kétségbeesése ösztökélte őt arra, hogy még hangosabban kiáltsa: “Dávid Fia, könyörülj rajtam!” – Jézus pedig megállt és csodát tett.

Bartimeustól megtanulhatjuk azt, hogy amikor képesek vagyunk teljes szívből az Istenhez fordulni, akkor biztos, hogy Isten mindig meghallgat bennünket. Amikor megértjük azt, hogy többé már nem számíthatunk arra, amibe bízni szoktunk, akkor még nem vagyunk készek arra, hogy mindenről le is mondjunk. Csupán azt látjuk, hogy földi lehetőségeink tekintetében nincs több remény. El akarunk érni valamit, keressük a kivezető utat és folyton kudarcot vallunk. Gyötrődés, reménytelenség keríti hatalmába lelkünket, és ha itt megállunk, akkor vereséget szenvedünk. De ha ebben a pillanatban az Istenhez fordulunk, tudván azt, hogy már csak az Isten maradt meg nekünk és ezt mondjuk: “tebenned bízom, a te kezeidbe ajánlom lelkemet és testemet, egész életemet“, akkor kétségbeesésünk a hitre vezet bennünket.

A kétségbeesés képes arra, hogy új lelki utakat nyisson meg számunkra, de csak akkor, ha megvan az elegendő bátorságunk ahhoz, hogy mélyebbre és messzebbre merészkedjünk, megértvén azt, hogy kétségbeesésünknek nem a végső győzelem elmaradása, hanem a cél eléréséhez alkalmazott eszközök kudarca az oka. És ekkor mindent elölről kezdünk, egészen új módon. Mindig valódi együttműködésnek kell megvalósulnia Isten és ember között és akkor az Isten értelmet, bölcsességet és erőt ad ahhoz, hogy a helyes dolgot tegyük és a helyes célt elérjük.

© A miskolci Szent Háromság magyar ortodox templom

Ez a honlap az ORTOX web szerverre épül
Főoldal
Hírek
Templomunk története
Templomunk védőszentjei
Papság
Istentiszteleti rend
Kapcsolat
Multimédia
Istentiszteleti szövegek
Imák
Prédikációk
Teológia
Múzeumunk
A templom felújítása
Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlására
Информация на русском языке

SZENTHÁROMSÁG MAGYAR ORTHODOX EGYHÁZKÖZSÉG MISKOLC

alapítva: 1687

Magyar Orthodox Egyházmegye

A nap ikonja
Святитель Иона, митрополит Московский. Egyházi naptár
28 июня 2015 г. ( 15 июня ст.ст.), воскресенье.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Петров пост. Разрешается рыба.
Прор. Амоса (икона). Свт. Ионы (икона), митр. Московского, всея России чудотворца. Мчч. Вита (икона), Модеста и Крискентии питательницы. Мч. Дулы Киликийского. Иеронима (икона) Блаженного,Стридонского. Августина (икона) Блаженного, еп. Иппонийского. Перенесение мощей прп. Феодора (икона) Сикеота, еп. Анастасиупольского. Мч. Лазаря (икона), блгв. кн. Сербского . Свт. Ефрема II, патриарха Сербского. Обретение мощей прмчч. Григория и Кассиана Авнежских. Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. Собор преподобных отцев Псково-Печерских (икона). Сщмч. Амоса пресвитера.
тр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1-12. Лит. – Рим., 93 зач., VI, 18-23. Мф., 25 зач., VIII, 5-13. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Ин., 36 зач., X, 9-16 .
Карта храмов
Яндекс.Метрика
Kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez
(Paraklisz)
Teoktiszt szerzetes költeménye

Áldott a mi Istenünk …

142. zsoltár

Uram, hallgasd meg imádságomat, halld meg könyörgésemet a Te igazságodban, hallgass meg engem a Te igazságosságodban, és ne szállj perbe a Te szolgáddal, hiszen senki élő meg nem igazulhat Teelőtted. Íme az ellenség üldözi az én lelkemet, a földig alázta meg életemet; a sötétségbe ültetett engem, mint a rég holtakat; elcsügged a lelkem énbennem, megretten bennem az én szívem. Megemlékeztem a régmúlt napokról, el­mélkedtem minden dolgaidról, kezednek műveiről elmélkedtem. Kitárom Tefeléd karjaimat, olyan a lelkem Tehozzád, mint a szikkadt 1 öld. Hamar hallgass meg engem, Uram, megfogyatkozott az én lelkem. Ne fordítsd el orcádat éntőlem, mert hasonló lennék a sírba menőkhöz. Hamar hallasd velem kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem. Mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak, mert Hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, mert Hozzád menekedtem; taníts meg cselekedni a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem; a Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. A Te nevedért, Uram, éltess engem, a Te igaz­ságosságodért vezesd ki lelkemet a bánkódásból, és a Te irgalmadért rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert én a Te szolgád vagyok.

Dicsőség … Most és mindenkor …

Alliluia (3-szor)

Isten az Úr …

Tropárion: 4. hang
Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt. Ne engedd el szolgáidat üres kézzel, mert Te vagy az egyedüli reménységünk.

Dicsőség…

Isten Szülőjéhez állhatatosan…

Most és mindenkor…

Theotokion:

Sohasem szűnünk meg, Istennek Szülője, hirdetni a Te hatalmadat, mi méltatlanok; mert ha Te közbenjárásaiddal nem védelmeztél volna meg bennünket, ki mentett volna ki minket annyi veszedelemből? Ki őrzött volna meg bennünket mindmáig szabadnak? Nem pártolunk el Tőled, Nagyasszonyunk, mert Te mindenkor megmented szolgáidat minden bajtól.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint, töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben, győztes ítéleteidben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűnömtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te útjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Elővers: Istennek Szentséges Szülője ments meg / üdvözíts minket!

1. óda

Irmosz: Áthaladva a vízen, mint a szárazon, és megmene­külve az egyiptomi gonoszságtól, az izraelita így kiáltott: Énekeljünk a mi Szabadítónknak és Istenünknek.

Sok kísértés szorongat engem; üdvösséget ke­resve, Hozzád menekedek; óh, Igének Anyja, Szűz, sza­badíts meg engem a megpróbáltatásoktól és a csapások­tól.

A szenvedélyek támadásai háborgatnak engem; nagy csüggedéssel töltik el lelkemet; békítsd meg óh Ha­jadon, a Te Fiad és Istened csendességével, óh Feddhe­tetlen.

Esedezem Hozzád óh Szűz, aki a Megváltót és Istent szülted, szabadíts meg a csapásoktól; mert Tehoz­zád menekedem, és Hozzád emelem lelkemet és elmémet.

Méltasd beteg testemet és lelkemet isteni megláto­gatásra, és a Te gondviselésedre, egyedülvaló Istenanyja, mert jóságos vagy, és a Jónak Szülője.

3. óda

Irmosz: Az égi boltozat ácsa, és az Egyház építőmestere, Uram, Te erősíts meg a Te szeretetedben, mindenek kö­zött a Legvágyottabb, hívők erőssége, egyedüli Ember­szerető.

Életem védelmezőjéül és oltalmazójául választalak Téged, Istenszülő Szűz, Te kormányozz engem a Te ki­kötődbe, minden jónak oka, hívők erőssége, egyedüli Legmagasztaltabb.

Könyörgök Hozzád, óh Szűz, oszlasd el lelkem zavarát, és csüggedésem háborgását; mert Te szülted Is­teni Mennyasszony, Krisztust, a béke Fejedelmét, egyedüli Tisztaságos.

Te, Aki Jótevőnket, minden jónak okát szülted, áraszd mindenekre jótéteményeid gazdagságát; mert min­dent megtehetsz, hiszen Krisztust szülted, az erőben Ha­talmast; óh Istentől áldott.

Keserves betegségek és ártalmas szenvedélyek megpróbáltatásait szenvedem, óh Szűz; siess segítsé­gemre; mert a gyógyulások kimeríthetetlen kincsesházá­nak ismerlek Téged, Egyedülvaló Feddhetetlen.

Szabadítsd meg a veszedelmektől a Te szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után Hozzád menekedünk mind­nyájan, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Legmagasztaltabb Istenszülő, jóakaratodban tekints tes­tem keserves sínylődésére, és gyógyítsd meg lelkem fáj­dalmát.

Állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még az istenfélő és krisztusszerető keresztényekért.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, Alexij pátriárkánkért és Hilárion püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még az egész, krisztusszerető katonaságért.

Könyörgünk még Isten …… (most megemlítjük azoknak a híveknek a nevét, akikért a könyörgést mondjuk.) szolgájá/inak kegyelembefogadásáért, életéért, békeségéért, egészségéért, üdvözüléséért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még minden testvérünkért és minden keresztényért.

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy …

A pap megemlíti azokat, akikért a parakliszt végezzük.

Tropárion 2. hang

Forró pártfogónk, bevehetetlen védőfalunk, könyörületes­ség forrása, világnak menedéke, buzgón kiáltunk Hozzád: Isten Szülője, Nagyasszonyunk, siess, válts ki bennünket a veszedelmekből; mert Te vagy a mi egyedüli gyors oltal­munk.

4. óda

Irmosz: Meghallgattam, Uram, gondviselésed misztériu­mát, felismertem cselekedeteidet, és dicsőítettem a Te Istenségedet.

Csendesítsd le szenvedélyeim zűrzavarát, és vét­keim háborgását, kormányosunknak és Urunknak Szülője, Isteni Mennyasszony.

Tehozzád folyamodom, – ajándékozd nekem a Te könyörületed mélységét; mert Te szülted a Könyörületest, mindazok Üdvözítőjét, akik dicsérnek Téged.

A Te adományaidnak örvendezve, óh Tisztaságos, Néked hálaéneket zengünk mind, akik Istenanyjának isme­rünk Téged.

Te vagy a mi reményünk és erősségünk, üdvössé­günk rendíthetetlen védőfala, óh Legmagasztaltabb, ezért megszabadulunk minden nyomorúságtól.

5. óda

Irmosz: Urunk, világosíts meg minket rendeléseiddel, és a Te magasságos karoddal ajándékozd nekünk a Te béké­det, óh Emberszerető.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, Tisztaságos; és ajándékozz meg tiszta boldogsággal, mert Te szülted az öröm Forrását.

Istennek Tisztaságos Anyja, jöjj, válts ki minket a veszedelmekből, aki az örökkévaló Megváltást és a min­den értelmet felülmúló Békességet szülted.

Oszlasd el vétkeimnek sötétségét, Isteni Menny­asszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim be­tegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és Néki be­szélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tö­megét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üd­vössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszo­nyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hoz­zád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító be­tegségekből.

Szabadítsd meg a veszedelmektől a Te szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után Hozzád menekedünk mind­nyájan, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Legmagasztaltabb Istenszülő, jóakaratodban tekints tes­tem keserves sínylődésére, és gyógyítsd meg lelkem fáj­dalmát.

Óh Tisztaságos, Aki a végső napokban kifejezhetetlen módon szülted ige által az Igét, engeszteld Őt, hiszen anyai bizodalmad van Őhozzá.

Kis ekténia:

Újra meg újra, békeségben könyörögjünk az Úrhoz.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz, és őrizz meg minket Isten a Te kegyelmeddel.

Szentséges, Tisztaságos, Fölöttébb Áldott, Dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy …

A pap Ismét megemlíti azok nevét, akikért a könyörgést végezzük.

Kondákion 6. hang
Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor ol­talmazod tisztelőidet.

Ifjúságom óta sok szenvedély támad engem; Te azonban oltalmazz és üdvözíts, óh Üdvözítő.

Akik gyűlölitek Siont, megszégyenültök az Úrtól; mert miként a füvet, tűzzel éget meg titeket.

Dicsőség …

A Szent Lélek által minden lélek megelevenedik, és meg­tisztulva fölemelkedik; tündököl a Háromságos Egység által, szent titokzatossággal.

Most és mindenkor …

A Szent Lélek által fakad a kegyelem árja, amely az egész teremtést éltetően öntözi.

Prokimen:

Megemlékezem a Te nevedről nemzedékről nemzedékre. (2-szer)

Vers: Halljad, leány, és lásd, és hajtsd ide füledet; és felejtsd el népedet és atyádnak házát, a Király kívánja a Te szépségedet.

És, hogy méltók legyünk a szent evangélium meghallgatására, a mi Urunkat, Istenünket kérjük.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Bölcsesség. Felállva hallgassuk a szent evangélumot. Békesség mindnyájatoknak.

És a te lelkednek.

Felolvasás Lukács szent Evangéliumából.

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Figyeljünk. (Lk. 1: 39–49, 56.)

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Atya, Ige és Lélek, Háromság az Egységben, töröld el vétkeimnek sokaságát.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Isten Szülőjének közbenjárásai által, óh Irgalmas, töröld el vétkeimnek sokaságát.

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet.

6. hang

Ne bízz engem emberi oltalomra, Szentséges Nagyasszo­nyunk, hanem fogadd el szolgádnak könyörgését. Nyomo­rúságba jutottam, nem bírom elviselni a démonok nyilait; nincs hely, ahová menekedhetnék én nyomorult; minden­felől támadnak, és nincs vigasztalásom Rajtad kívül. Világ Nagyasszonya, hívők reménysége és oltalma, ne vesd el könyörgésemet, hanem tedd azt, ami javamra szolgál.

Üdvözítsd Uram a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet, Aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek az istentelen barbárok fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.

Uram irgalmazz. (12-szer)

A Te egyszülött Fiadnak kegyelme, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Senki, aki Hozzád folyamodik, nem távozik Tőled meg­szégyenülve, óh Istennek tiszta Szűz Szülője, hanem ha kegyelmet kér, elnyeri kéréséért a javára szolgáló ajándé­kot.

Nyomorultak enyhülete és betegek szabadulása, Istennek Szűz Szülője; mentsd meg városodat és népedet, aki a háborúságban lévők békéje, és a viharvertek réve vagy, hívők egyedüli pártfogója.

7. óda

Irmosz: Az egykor Júdeából Babilonba jött ifjak, a Há­romság hitével eltaposták a kemence lángját, így éne­kelve: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Midőn a mi üdvösségünk művét végbe akartad vinni, óh Üdvözítő, a Szűz méhében lakoztál, kit a világ pártfogójává tettél. Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Tisztaságos Anya, Te szülted Azt, Aki az irgalmat akarja; esedezzél hát Hozzá, hogy tisztítsa meg a vétkek­től és a lélek szennyfoltjaitól azokat, akik hittel kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Az üdvösség kincsesházaként és a romolhatatlan­ság forrásaként, a biztonság bástyájaként és a bűnbánat kapujaként mutattad fel Szülődet azoknak, akik ezt kiált­ják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

A test gyöngeségeiből és a lélek betegségeiből való gyógyulásra méltasd, Istennek Szülője, azokat, akik vágyakozással közelítenek a Te isteni oltalmadhoz; mert Te szülted nekünk az Üdvözítő Krisztust.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Ne vesd el, Szűz, azokat, akik segítségért esedez­nek Hozzád, akik dicsérnek, óh Hajadon, és magasztalnak mindörökké.

A gyógyulások bőségét árasztod, óh Szűz, mind­azokra, akik hittel dicsérnek Téged, és kimondhatatlan szülésedet magasztalják.

Áldjuk az Atyát és Fiút és a Szent Lelket.

Lelkem betegségeit és testem fájdalmait meggyó­gyítod, óh Szűz; hogy dicsőítselek Téged, Kegyelem-befogadott.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Elűzöd a kísértések rajtaütéseit, és a szenvedélyek támadásait, óh Szűz; ezért dicsérünk Téged mindörökkön örökké.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat.

A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

9. óda

Irmosz: Akik Általad megmenekültünk, igazán Istenszü­lőnek vallunk Téged, óh tisztaságos Szűz, és a testnélküli karokkal együtt magasztalunk Téged.

Ne vesd meg könnyeimnek árját, óh Szűz, hiszen Krisztust szülted, Aki minden arcról letörli a könnyeket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, óh Szűz, Aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn szomorúságát.

Révpartja, védelme és rendíthetetlen védőfala, menedéke, oltalma és örvendezése légy, óh Szűz, a Hoz­zád menekedőknek.

Világosságod sugaraival tedd ragyogóvá, óh Szűz, azokat, akik Téged istenfélően Istenszülőnek hirdetnek; és űzd el a tudatlanság sötétségét.

Megaláztattam a betegség és a gyötrelem helyén; gyógyíts meg engem, óh Szűz, egészségre változtatván betegségemet.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szü­lője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Sze­ráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

A pap az asztalt tömjénezi, ezalatt ének Isten Szülőjéhez:

Aki a mennyeknél is magasztosabb, és a napsugaraknál is tisztább; aki megszabadított bennünket az átoktól, a világ Nagyasszonyát énekekkel magasztaljuk.

Bűneim sokasága miatt beteg a testem, és beteg a lelkem is. Tehozzád menekedem, Kegyelembefogadott, remény­veszettek Reménysége, Te segíts rajtam.

Megváltónk anyja, Nagyasszonyunk, fogadd méltatlan oltalomkeresőid könyörgését; járj közben Szülöttednél; óh világ Nagyasszonya, légy közbenjárónk.

Buzgón énekeljük most Néked az összehangzó éneket, legtiszteltebb Istenszülő; az Előfutárral és minden szenttel együtt esedezz, Istenszülő, hogy irgalmat találjunk.

Némák az istentelenek ajkai, akik nem hódolnak a leg­szentebb Lukács apostol által festett tiszteletreméltó iko­nod, az Odigitria / Utat mutató előtt.

Angyalok összes serege, az Úr Előhírnöke, tizenkét Apostol, és Minden Szentek, Istennek Szülőjével együtt járjatok közre üdvözülésünkért.

Triszágion.

Mi Atyánk…

Mert Tiéd az ország …

Tropárionok 6. hang

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk, mert minden védelmet nélkülözve ezt az esedezést ajánljuk fel Néked, mint Uralkodónak, mi bűnösök: irgalmazz nékünk.

Dicsőség …

Urunk, irgalmazz nekünk, mert Tebenned bíztunk; ne lob­banj nagy haragra irántunk, vétkezéseinkről se emlékezz meg, hanem tekints le ránk most is, mint könyörületes, és ments meg minket ellenségeinktől, mert Te vagy a mi Is­tenünk, és mi a Te néped; mindannyian a Te kezed műve vagyunk, és a Te nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor …

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, ha­nem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége.

Állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még istenfélő és krisztusszerető keresztény népünkért.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, Alexij pátriárkánkért és Hilárion püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még az egész krisztusszerető katonaságért.

Könyörgünk még Isten (Most megemlítjük azoknak a híveknek a nevét, akikért a könyörgést mondjuk) szolgájá/i/nak kegyelembefogadásáért, életéért, békességéért, üdvösségéért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még minden testvérünkért és minden keresztényért.

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy …

Ima:

Óh, Tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szülője, aki minden angyal és arkangyal fölött állsz és minden teremtménynél tiszteltebb vagy, megbántottaknak segítője, reményvesztettek reménysége, elesettek közbenjárója, bánkódók vigasztalása, éhezők táplálója, mezítelenek öltöztetője, betegek gyógyulása, bűnösök üdvössége, minden keresztény segítője és közbenjárója! Óh legkönyörületesebb Úrnő, Istennek Szűz Szülője, kegyelmeddel üdvözítsd és irgalmazz a te beteg …… szolgádnak, és adj neki békét és egészséget, tisztes ruháddal/köntösöddel védelmezd, és kérd, Úrnő(nk), a Tőled mag nélkül megtestesült Krisztus Istenünket, hogy erejével fentről övezze fel őt minden látható és láthatatlan ellenséggel szemben. Óh legkönyörületesebb Úrnő(nk), Istennek Szülője, emeld fel őt bűneinek mélységéből és szabadítsd meg a haláltól, az ellenség támadásaitól, a romlást hozó szelektől, a halált hozó fekélyektől, és minden rossztól. Adj, Úrnő(nk), …… szolgádnak/idnak békességet és egészséget, világosítsd meg értelmét/üket és szíve/ük szemeit az üdvösségre, és méltasd őt/őket, bűnös szolgádat/idat a Te Fiad, a mi Krisztus Istenünk Országára, mert megáldatott és megdicsőíttetett az Ő hatalma, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és Szentséges, Jóságos és Életetadó lelkével együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, Ámin.

Elbocsátás.

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Leborulást végzünk, és meg­csókoljuk az Istenszülő ikonját.

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik. Hiszen nincs is nekünk, sok-sok vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek soha más köz­benjárónk Isten előtt, csak Te, magasságos Istennek Anyja. Ezért leborulunk Előtted: szabadítsd meg minden bajból a Te szolgáidat.

Minden szomorkodók öröme, elnyomottak pártfogója, szegények táplálója, jövevények vigasztalója, vakoknak támasza, betegek látogatója, szenvedéstől elgyengültek oltalma és segítsége, árvák pártfogója, Te vagy, magassá­gos Istennek Anyja. Esedezünk Hozzád, Feddhetetlen, siess megszabadítani szolgáidat.

Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid könyörgését, és sza­badíts meg minket minden szükségtől és gyötrelemtől.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Fölöttébb áldott Nagyasszonyunk, az emberi nem Jótevője, Aki megmented és megszabadítod a Hozzád folyamodókat! Tudom, valóban tudom, hogy sokat vét­keztem, és megharagítottalak Téged, fölöttébb könyörü­letes Nagyasszonyt, és az egyedül jóságos Istent, Aki test szerint Tőled született. Előttem van azonban azok példája, akik megharagították az Ő könyörületességét: a vámosok, a parázna asszonyok és mások, akik bűnbánatuk és bűn­vallásuk által mégis bocsánatot nyertek. Bűnös lelkem szemei előtt vannak mindazok, akiknek Isten gazdag kö­nyörületében, irgalmazott és nem emlékezett többé bűneikre. Ezt látván én nyomorult, bűnbánattal sietek a Te jóságos irgalmadhoz, könyörületes Nagyasszonyunk.

Nyújtsd felém segítő kezedet, és kérd a Te Fiadat és Iste­nedet, hogy bocsássa meg bűneimet. Hiszem és vallom, hogy a Te Fiad, Akit szültél, valóban Krisztus, az élő Is­ten Fia, az élők és holtak Bírája, Aki cselekedetei szerint fizet mindenkinek. Hiszem és vallom, hogy Te valóban Istennek Szülője vagy, az irgalmasság forrása, a szomor­kodók vigasztalása, az elveszettek megtalálója, Isten előtt hatalmas és állhatatos Közbejárónk, Aki szereted a ke­resztény népet, és bűnbánatra vezéreled. Mert az embe­reknek valóban nincs más segítőjük és oltalmazójuk Raj­tad kívül, könyörületes Nagyasszonyunk. Senki nem szé­gyenült meg a Benned bízók közül, és senki el nem ha­gyatott, aki az Istent kérte. Kérlek, hogy mérhetetlen jó­ságodban nyisd meg nekem könyörületességed kapuját, aki eltévelyedtem és a sötétség mélyére estem. Ne vess el engem tisztátalant, ne utasítsd el imádságomat nekem bűnösnek. Ne hagyj elpusztulni engem bűnöst, akit a go­nosz ellenség fenyeget. Esedezz értem a Tőled született irgalmas Istenhez, hogy bocsássa meg bűneimet, és ment­sen meg engem, hogy én is, mindazokkal együtt, akik bo­csánatot nyertek, énekeljem és dicsőítsem Isten mérhetet­len irgalmasságát, Aki Tőled született, Aki rendíthetetlen oltalmazóm vagy ebben az életben és az örökkévalóság­ban.

Fölöttébb jóságos Királynőm és Reménységem, Istennek Szülője, nyomorultak pártfogója és jövevények segítője, megszégyenültek öröme, szerencsétlenek oltalmazója, tekints rám megszégyenültre. Segíts mint tehetetlent, táp­lálj mint idegent. Tudod az én nyomorúságomat; oldozd fel tehát amint tudod, mert nincs más segítségem Rajtad kívül, nincs más gyors védelmezőm és jóságos megmen­tőm. Téged kérlek, Istennek Szülője, őrizz meg és oltal­mazz engem mindörökkön örökké. Ámin.

Valóban méltó…

Dicsőség… Most és mindenkor…
Uram irgalmazz. (3-szor.)

Szent Atyáink imái által, Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nekünk. Ámin.

Kánon (2. hang)
1. óda

Irmosz: Jertek népek, énekeljünk éneket Krisztus Istennek, Aki szétnyitotta a tengert, és átvezette az Ő népét, amelyet kihozott az egyiptomiak rabságából, mert megdicsőítettet.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Az örökkévaló élet Kenyerévé legyen nékem a Te Szent Tested, könyörületes Uram, drága véred pedig, minden betegségek elhárítójává.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Megfertőzve a helytelen tettektől én nyomorult, méltatlan vagyok a szeplőtelen Tested és isteni véred befogadására, melyre is tégy méltóvá engem, oh Krisztus.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek áldott Menyasszonya, jóságos termőföld, mely kisarjasztotta a vetetlen Kalászt és a világ üdvösségét, méltass engem arra, hogy azzal élve, üdvözüljek Általa.

3. óda

Irmosz: A hitnek kősziklájára szilárdan állítván engem, kinyitottad számat ellenségeimre; mert örvendezett az én lelkem, midőn énekelte: Nincs több olyan szent, mint a mi Istenünk, és nincs más igazságos Rajtad kívül, Urunk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

A könnyeknek áradatát add meg nékem, Krisztus, mely lemossa szívem fertőzetét, hogy lelkiismeretemben megtisztulva, hittel és félelemmel járuljak, Uralkodóm, a Te isteni Adományaid befogadására.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Vétkeim bocsánatára legyen nékem a Te szeplőtelen Tested, és isteni Véred, óh, Emberszerető, a Te Szent Lelkednek közösségére, az örök életre, szenvedélyek és gyötrelmek elhárítására.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Szentséges Asztala az Élet Kenyerének, mely kegyelem végett felülről szállt alá, s a világnak új életet adott, méltass engem, méltatlant is arra, hogy félelemmel megízleljem azt és éljek.

4. óda

Irmosz: A Szűzből léptél elő, nem közvetítőként, sem mint hírhordozó, hanem mint maga a magtestesült Úr, és megváltottál engem, az egész embert, miért is kiáltom Néked: Dicsőség a Te hatalmadnak, Uram.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Miérettünk megtestesült Nagyirgalmú, magad akartad feláldozni magadat a halandók bűneiért; esedezem ezért Hozzád: töröld el az én vétkeimet is.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Gyógyítsd meg, óh Uram, lelkemnek sebeit, és szenteld meg a teljes valómat, és méltass arra, óh Uralkodóm, hogy részesüljek a Te titkos és isteni Vacsorádban, én nyomorúságos.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Hajtsd könyörületre irántam is méhednek Magzatát, óh Nagyasszony, és tarts meg engem, a Te szolgádat, mocsoktalannak és fedhetetlennek, hogy befogadván az eszmei Igazgyöngyöt, megszentelést nyerjek.

5. óda

Irmosz: Világosságnak Adományozója, évszázadoknak Ura és Alkotója, a Te parancsaid világosságában vezérelj minket; mert Terajtad kívül más istent nem ismerünk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Amiként előre megmondottad, Krisztus, legyen meg a Te gyarló szolgádnak; és maradj énbennem, amint megígérted; mivel íme: eszem a Te isteni Testedet, és iszom a Te Véredet.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Isten Igéje és Isten! Legyen a Te Testednek parazsa elhomályosult valómnak megvilágosodására, Véred pedig, bemocskolt lelkemnek megtisztulására.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek Anyja Mária, ama Jóillatnak legtisztább hajléka, imáiddal tégy engem a kiválasztás eszközévé, hogy részesüljek Szülötted Szentségeiben.

6. óda

Irmosz: A vétkek mélységében vergődve, a Te könyörületednek beláthatatlan mélységét idézem; a pusztulásból vezess ki engem, Istenem.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Elmémet, lelkemet, szívemet és testemet szenteld meg, óh Üdvözítő, és tégy engem méltóvá, Uralkodóm, hogy a Te félelmetes titkaidhoz járuljak.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Hadd legyek idegen a szenvedélyektől, és a kegyelemhez hadd nyerjem el az életnek biztonságát, Krisztus, a Te Szent Titkaidban való részesülés által.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek szent, isteni Igéje, Szent Anyádnak könyörgéseire szenteld meg egész valómat, midőn most a Te isteni Titkaidhoz járulok.

Kondákion: Ne tilts el most engem a Kenyértől, Krisztus, a Te Testedtől és isteni Véredtől; attól, Uram, hogy részese legyek a Te tisztaságos és félelmetes Titkaidnak; ne kárhozatomra legyen az nékem, a nyomorultnak, hanem legyen az örök és halhatatlan életemre.

7. óda

Irmosz: Midőn Deira völgyében az aranyképet imádták, a három ifjú megtagadta az istentelen parancsot; amikor pedig tűzbe vetették őket, harmat szállt reájuk, és így énekeltek: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Javaknak Forrása! A Te halhatatlan Titkaidban való részesülésem, Krisztus, legyen nékem világosság és élet és sérthetetlenség, és az isteni erényben való gyarapodásom és cselekvésem szerzője, hogy dicsőítselek Téged, óh egyedülvaló Jóságos.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Hadd szabaduljak meg a szenvedélyektől és ellenségektől és szükségektől és minden gyötrelemtől, midőn félelemmel és vágyakozással, áhítattal járulok most a Te isteni Titkaidhoz, Emberszerető, és így énekelek Néked: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Istennek Kegyeltje, ki az üdvözítő Krisztust, értelmet meghaladó módon szülted, esedezem Hozzád, a tisztához, én a tisztátalan szolgád. Midőn a szeplőtelen Titokhoz járulni készülök, tisztítsd meg egész valómat a test és lélek fertőzetétől.

8. óda

Irmosz: A tüzes kemencébe vetett zsidó ifjakhoz alászállott Istent, Aki a lángot harmattá változtatta, dicsérjétek művei, mint Urat, és magasztaljátok mindörökké.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

A mennyei, félelmetes és szent Titkaidnak, és isteni, titkos Vacsorádnak részesévé, Krisztus, méltass engem is, a kétségbeesettet, Üdvözítő Istenem.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

A Te könyörületedhez folyamodva, óh Jóságos, félelemmel így kiáltok Hozzád: Maradj énbennem, óh Üdvözítő, én pedig – amint mondottad – maradjak Tebenned; mivel íme: irgalmadban bízva, eszem a Te Testedet és iszom a Te Véredet.

Istennek szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Theotokion: Rettegek, nehogy befogadván a Tüzet, megégjek miként a viasz, és mint a fű. Óh félelmetes Titok! Óh Istennek könyörülete! Hiszen én, a sárból való, az isteni Testből és Vérből részesedem, és enyészhetetlen leszek.

9. óda

Irmosz: A kezdet nélkül való Atyának Fia, az Isten és Úr, megtestesülvén a Szűztől, megjelent közöttünk, hogy az elsötétült dolgokat megvilágosítsa, és a szétszórtakat összehozza. Ezért Istennek legdicsértebb Szülőjét magasztaljuk.

Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr, mert érettünk egykor hozzánk hasonlóvá lett, és önmagát egyszer áldozatul mutatván be az Ő tulajdon Atyjának, mindenkoron leöletik, megszentelve a Benne részesülőket.

Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem.

Lelkemet és testemet szenteld meg, Uralkodó, világosíts meg, üdvözíts, hogy hajlékoddá lehessek a szent Titkaidban való részesülés által, szállást adva Néked, az Atyával s a Lélekkel együtt, nagyirgalmú Jóttevőm.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Miként tűz és világosság legyen nékem, Üdvözítőm, a Te legdrágább Tested és Véred, amely megégeti a bűnnek anyagát, és leperzseli a szenvedélyek töviseit, és egész valómat megvilágosítja, hogy hódoljak a Te istenséged előtt.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Theotokion: Isten testesült meg a Te tisztaságos véredből; ezért minden nemzedék magasztal Téged, Nagyasszonyunk; ifjak sokasága is dicsőít, mert Általad láthatta meg tisztán a mindenek Urát, Ki emberré lényegült.

Kánon az Őrangyalhoz

1. óda

Irmosz: Énekeljünk az Úrnak, aki átvezette népét a Vörös Tengeren, mert egyedül dicsőségesen megdicsőíttetett.

Jézushoz: Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Üdvözítő, méltass engem, a Te szolgádat, hogy méltóképpen dicsérjem és magasztaljam a testnélküli Angyalt, az én vezetőmet és őrizőmet.

Őrangyalhoz: Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Egyedül én vagyok, aki most is tudatlanságban és restségben tétlenkedem, én Vezérlőm és Őrizőm, ne hagyj engem elveszni.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

A Te imáiddal hajtsd az én szívemet Isten parancsainak teljesítésére, hogy így megkapjam Tőle a vétkek bocsánatát, és esedezem hozzád, vezérelj engem gonoszságaim meggyűlölésére.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Tisztaságos Szűz, Őrangyalommal együtt esedezz a Jótevőhöz értem, a Te szolgádért, és vezérelj engem a Te Fiad, az én Teremtőm parancsainak teljesítésére.

3. óda

Irmosz: Te vagy erőssége a Hozzád menekedőknek Urunk, Te vagy a világossága a sötétségben lévőknek, és Téged magasztal az én lelkem.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Minden gondolatomat és lelkemet Hozzád emelem, én Őrizőm, Te szabadíts meg engem az ellenség minden támadásától.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Sanyargat és gyötör az ellenség, és folyton saját akarata teljesítésére kényszerít, de Te, én Vezérlőm, ne hagyj engem elveszni.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Add, hogy hálaadással és buzgalommal énekeljek Istenhez, a Teremtőhöz és Hozzád, jóságos Őrangyalomhoz; Szabadítóm, ments meg az engem gyötrő ellenségtől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Tisztaságos, gyógyítsd meg lelkem súlyosan beteg sebeit; űzd el a folyton ellenem küzdő ellenségeket.

4. óda

Irmosz: Meghallottam, Uram, gondviselésednek titkát, megértettem cselekedeteidet, és megdicsőítettem a Te Istenségedet.

a9�:u@]����t-indent:36.0pt’>Oszlasd el vétkeim sötétségét, Isteni Menyasszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim betegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és néki beszélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged, óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tömegét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üdvössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszonyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hozzád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító betegségekből.

ont-s�1.@]����family:”Times New Roman”,”serif”;color:black’>Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Könyörögj az emberszerető Istenhez, én Őrizőm, és ne hagy el engem, hanem mindenkor őrizd életemet békességben, és adj biztos üdvösséget.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Mint közbenjárót és életem védelmezőjét kaptalak Téged Istentől, Szent Angyalom. Esedezem Hozzád, ments meg engem minden bajtól.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

A Te szentségeddel tisztíts meg engem tisztátalanságomtól, és add, hogy a Te imáid által távol maradjak a gonosz minden mesterkedésétől, és a dicsőség részese legyek.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Önkívületbe estem a körülöttem lévő gonoszságtól, óh Tisztaságos. Hamar szabadíts meg tőlük, mert egyedül Hozzád menekedem.

5. óda

Irmosz: Hajnali éneket ajánlunk fel Néked, Urunk, üdvözíts minket, mert Te vagy a mi Istenünk, Rajtad kívül mást nem ismerünk.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Bizodalmad lévén Istenhez, én Szent Őrizőm, esedezz Hozzá, hogy mentsen meg engem a gyötrő gonosztól.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Fénylő fényesség, fényesen fényesítsd be az én lelkemet, én Vezérlőm és Őrizőm, Istentől kapott Angyalom.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Istennek Angyala, úgy őrizz engem, aki a bűn terhétől kimerülten alszom, mintha virrasztanék, és a Te imáiddal kelts fel engem az Úr dicsőítésére.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Mária, Nagyasszony, Istennek érintetlen Szülője, hívők reménysége, törd le az ellenség dicsekvését, és örvendeztesd meg, a Téged, dicsérőket.

6. óda

Irmosz: Nagyirgalmú Krisztus Istenünk, adj nekem fénylő ruhát, Te, Aki mint köntöst magadra öltötted a fényességet.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Szabadíts meg minden támadástól, és ments meg a bánattól, könyörgök Hozzád, Szent Angyalom, Istentől kapott jóságos Őrizőm.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Töltsd el értelmemet fényességgel, óh Jóságos, és világosíts meg engem, könyörgök Hozzád, Szent Angyalom, és add, hogy mindig a hasznosra gondoljak.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Csendesítsd le a szívemben dúló vihart, és erősíts meg a jóban való virrasztásra, én Őrizőm, és különleges módon vezérelj engem az élet csendessége felé.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Benned lakozott az Isten Ige, Istennek szülője, és mennyei lépcsőként mutatott fel Téged az embereknek, Általad szállt le hozzánk a Magasságos.

Kondákion: Mutasd meg nékem irgalmadat, Istennek Szent Angyala, én Őrizőm, és ne távozz el tőlem, a tisztátalantól, hanem világosíts meg engem a megközelíthetetlen világossággal, és tégy méltóvá a Mennyek Országára.

Ikosz: A sok bűntől lealacsonyodott lelkemet, Te, Szent Elöljáróm, méltasd a kimondhatatlan mennyei dicsőségre, és Isten testnélküli seregeivel való éneklésre. Irgalmazz nékem és őrizz meg engem, lelkemet világosíts meg jó gondolatokkal, hogy a Te dicsőséged által gazdagodhassak, én Angyalom. Tipord el az ellenem gonoszat forraló ellenségeket, és tégy engem méltóvá a Mennyek Országára.

7. óda

Irmosz: A Júdeából jött ifjak egykor, eltaposták Babilonban a Háromság hitével a kemencének lángját, így énekelve: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Légy hozzám irgalmas, és könyörögj Istenhez, Úrnak Angyala, mert egész életemben Te vagy közbenjáróm, elöljáróm és őrizőm, akit Isten örökre nékem ajándékozott.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Szent Angyalom, ne engedd, hogy a lator megölje az úton haladó nyomorult lelkemet, kit Isten tisztán adott át néked, hanem vezesd őt a bűnbánat útjára.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Elővezetem gonosz gondolataimtól és tetteimtől teljesen megszégyenült lelkemet, de Te, én Elöljáróm, siess és adj nekem gyógyulást a jó gondolatok által, hogy mindig a helyes útra térjek.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A Magasságos Egylényegű bölcsessége, Istennek Szülője által töltsd el bölcsességgel és isteni erővel mindazokat, akik hittel kiáltják: áldott vagy, Atyáinknak Istene.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, kit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Jóságos Angyalom, Isten küldöttje! Biztosítsd a Te szolgád életét, és soha ne hagy el engem.

Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!

Boldogságos! Téged, a jóságos Angyalt, lelkem elöljáróját és őrizőjét, mindörökké dicsőítem.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Légy menedékem és védelmezőm azon a napon, melyen minden ember megméretik, melyen tűzzel próbálnak meg minden tettet, jót és gonoszat.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Örökszűz Szülője, légy nékem, a Te szolgádnak segítőm és révpartom, és engedd, hogy részesüljek a te uralkodásodban.

9. óda

Irmosz: Valóban Isten Szülőjének vallunk meg Téged, Tiszta Szűz, kik általad megmenekültünk, és a testnélküli seregekkel magasztalunk Téged.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

(Jézushoz): Irgalmazz nékem, én egyetlen Üdvözítőm, mert irgalmas és könyörületes vagy, és tégy engem az igazak gyülekezetének tagjává.

Legédesebb Jézus, üdvözíts engem!

Az Úr Angyala! Ajándékozd nékem, hogy mindenkor jót és hasznosat gondoljak és cselekedjek. Adj erőt a betegségben, és tisztíts meg engem általa.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Bátorságod lévén a Mennyei Királyhoz, kérd Őt a többi testnélküli seregekkel együtt, hogy könyörüljön rajtam, nyomorulton.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagy bátorságod lévén, óh Szűz, a Belőled megtestesült iránt, szabadíts ki engem a bilincsekből, és a Te imáid által add nekem bűneim bocsánatát és az örök életet.

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Szent Angyala! Leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, akit én, bűnös, a Szent Keresztségben testem és lelkem őrzésére kaptam. Restségemmel és gonosz szokásaimmal megharagítottam a Te tisztaságos világosságodat, és elüldöztelek magamtól mindenféle utálatos tettel: hazugsággal, rágalmazással, irigységgel, ítélkezéssel, engedetlenséggel, szeretetlenséggel és haragtartással, pénzimádással és paráznasággal, indulatossággal, fösvénységgel, mértéktelen evéssel, bőbeszédűséggel, gonosz és ravasz gondolatokkal és gőggel, akarattal, mely minden testi vágy kielégítését szolgálja. Óh, az én gonosz hajlamom, amilyen még az oktalan állatokban sincs. Hogy vagy képes rám tekinteni, hogyan tudsz a közelembe jönni, Krisztusnak Angyala? Milyen szemekkel nézel majd rám, aki mélységesen belesüllyedtem förtelmes tetteimbe. Hogyan leszek képes bocsánatot kérni keserű, gonosz és ravasz tetteimért, amelyeket éjjel és nappal és minden órában elkövetek. De leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, könyörülj rajtam, a Te bűnös és méltatlan Mihály szolgádon, a Te szent imáiddal légy segítőm és pártfogóm a gonosz ellenséggel szemben, és minden szentekkel együtt tégy engem a Mennyek Országának tagjává mindörökké. Ámin.

Kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez

1. óda

Irmosz: Áthaladva a vízen, mint a szárazon, és megmenekülve az egyiptomi gonoszságtól, az izraelita így kiáltott: Énekeljünk a mi Szabadítónknak és Istenünknek.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Sok kísértés szorongat engem; üdvösséget keresve, Hozzád menekedek; óh, Igének Anyja, Szűz, szabadíts meg engem a megpróbáltatásoktól és a csapásoktól.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Szenvedélyek támadásai háborgatnak engem; nagy csüggedéssel töltik el lelkemet; békítsd meg, óh Hajadon, a Te Fiad és Istened csendességével, óh Feddhetetlen.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Esedezem Hozzád, óh Szűz, aki a Megváltót és Istent szülted, szabadíts meg a csapásoktól; mert Tehozzád menekedem, és Hozzád emelem lelkemet és elmémet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Méltasd beteg testemet és lelkemet isteni meglátogatásodra, és a Te gondviselésedre, egyedülvaló Istenanyja, mert jóságos vagy, és a Jónak Szülője.

3. óda

Irmosz: Az égi boltozat ácsa, és az Egyház építőmestere, Uram, Te erősíts meg a Te szeretetedben, mindenek között a Legvágyottabb, hívők erőssége, egyedüli Emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem védelmezőjéül és oltalmazójául választalak Téged, Istenszülő Szűz, Te kormányozz engem a Te kikötődbe, minden jónak oka, hívők erőssége, egyedüli legmagasztaltabb.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Könyörgök Hozzád, óh Szűz, oszlasd el lelkem zavarát, és csüggedésem háborgását; mert Te szülted Isteni Menyasszony, Krisztust, a béke Fejedelmét, egyedüli Tisztaságos.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Te, Aki Jótevőnket, minden jónak okát szülted, áraszd mindenekre jótéteményeid gazdagságát; mert mindent megtehetsz, hiszen Krisztust szülted, az erőben hatalmast; óh Istentől áldott.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Keserves betegségek és ártalmas szenvedélyek megpróbáltatásait szenvedem, óh Szűz; siess segítségemre; mert a gyógyulások kimeríthetetlen kincsesházának ismerlek Téged, egyedülvaló Feddhetetlen.

4. óda

Irmosz: Meghallgattam, Uram, gondviselésed misztériumát, felismertem cselekedeteidet, és dicsőítettem a Te Istenségedet.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Csendesítsd le szenvedélyeim zűrzavarát, és vétkeim háborgását, kormányosunknak és Urunknak Szülője, Isteni Menyasszony.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Tehozzád folyamodom, – ajándékozd nekem a Te könyörületed mélységét; mert Te szülted a Könyörületest, mindazok Üdvözítőjét, akik dicsérnek Téged.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

A Te adományaidnak örvendezve, óh Tisztaságos, Néked hálaéneket zengünk mind, akik Istenanyjának ismerünk Téged.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Te vagy a mi reményünk és erősségünk, üdvösségünk rendíthetetlen védőfala, óh Legmagasztaltabb, ezért megszabadulunk minden nyomorúságtól.

5. óda

Irmosz: Urunk, világosíts meg minket rendeléseiddel, és a Te magasságos karoddal ajándékozd nekünk a Te békédet, óh Emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, Tisztaságos; és ajándékozz meg tiszta boldogsággal, mert Te szülted az öröm forrását.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Istennek Tisztaságos Anyja, jöjj, válts ki minket a veszedelmekből, aki az örökkévaló Megváltást és a minden értelmet felülmúló Békességet szülted.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Oszlasd el vétkeim sötétségét, Isteni Menyasszony, a Te ragyogásod világosságával; mert Te szülted az isteni és örökkévalóság-előtti Világosságot.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim betegségét, tégy méltóvá engem a Te látogatásodra, és a Te közbenjárásod által ajándékozz nékem egészséget.

6. óda

Irmosz: Könyörgésemet kiöntöm az Úr elé, és néki beszélem el nyomorúságaimat; mert bajokkal telt meg az én lelkem, és életem közel került az alvilághoz, könyörgök hát, mint Jónás: vezess ki engem a pusztulásból, Istenem.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A Te Fiad és Istened önmagát adván át a halálnak, megszabadította a haláltól és a romlástól, a halál és a romlás által fogva tartott természetemet. Engeszteld hát Őt, óh Szűz, hogy szabadítson meg engem ellenségeim gonoszságától.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Életem oltalmazójának ismerlek Téged, óh Szűz, és a legbiztosabb őrizőmnek; Aki szétszórja kísértéseim tömegét, és elűzi az ártó démonokat; szüntelenül könyörgök Hozzád: szabadíts meg engem a pusztító szenvedélyektől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Menedékünk várfala vagy, lelkünk tökéletes üdvössége, és enyhülés a nyomorúságban, óh Hajadon; és örökké a Te világosságodban ujjongunk. Nagyasszonyunk, most is szabadíts meg bennünket a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Íme, betegen fekszem ágyamban, és nincs gyógyulás testem számára Rajtad kívül, Aki az Istent, a világ Megváltóját, a betegségek feloldóját szülted, Hozzád könyörgök, Jóságos, emelj föl engem a pusztító betegségekből.

ont-s�1.@]����family:”Times New Roman”,”serif”;color:black’>Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Kondákion: Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz mint jóságos segítségünkre, kik híven kiálltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.

7. óda

Irmosz: Az egykor Júdeából Babilonba jött ifjak, a Háromság hitével eltaposták a kemence lángját, így énekelve: Atyáinknak Istene áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Midőn a mi üdvösségünk művét végbe akartad vinni, óh Üdvözítő, a Szűz méhében lakoztál, kit a világ pártfogójává tettél. Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Tisztaságos Anya, Te szülted Azt, Aki az irgalmat akarja; esedezzél hát Hozzá, hogy tisztítsa meg a vétkektől és a lélek szennyfoltjától azokat, akik hittel kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Az üdvösség kincsesházaként és a romolhatatlanság forrásaként, a biztonság bástyájaként és a bűnbánat kapujaként mutattad fel Szülődet azoknak, akik ezt kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A test gyöngeségeiből és a lélek betegségeiből való gyógyulásra méltasd, Istennek Szülője, azokat, akik vágyakozással közelítenek a Te isteni oltalmadhoz; mert szülted nekünk az Üdvözítő Krisztust.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Ne vesd el, Szűz, azokat, akik segítségért esedeznek Hozzád, akik dicsérnek, óh Hajadon, és magasztalnak mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

A gyógyulások bőségét árasztod, óh Szűz, mindazokra, akik hittel dicsérnek Téged, és kimondhatatlan szülésedet magasztalják.

Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket.

Lelkem betegségeit és testem fájdalmait meggyógyítod, óh Szűz; hogy dicsőítselek Téged, Kegyelembefogadott.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Elűzöd a kísértések rajtaütéseit, és a szenvedélyek támadásait, óh Szűz; ezért dicsérünk Téged mindörökkön örökké.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat, énekelve és magasztalva Őt mindörökké.

A mennyek Királyát, Akit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

9. óda

Irmosz: Akik Általad megmenekültünk, igazán Istenszülőnek vallunk Téged, óh tisztaságos Szűz, és a testnélküli karokkal együtt magasztalunk Téged.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Ne vesd meg könnyeimnek árját, óh Szűz, hiszen Krisztust szülted, Aki minden arcról letörli a könnyeket.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Töltsd el szívemet örvendezéssel, óh Szűz, Aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn szomorúságát.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Révpartja, védelme és rendíthetetlen védőfala, menedéke, oltalma és örvendezése légy, óh Szűz, a Hozzád menekedőknek.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Világosságod sugaraival tedd ragyogóvá, óh Szűz, azokat, akik Téged istenfélően Istenszülőnek hirdetnek, és űzd el a tudatlanság sötétségét.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Megaláztattam a betegség és a gyötrelem helyén, gyógyíts meg engem, óh Szűz, egészségre változtatván betegségemet.

Ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik. Hiszen nincs is nekünk, sok-sok vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek soha más közbenjárónk Isten előtt, csak Te, magasságos Istennek Anyja. Ezért leborulunk Előtted: szabadítsd meg minden bajból a Te szolgáidat.

Minden szomorkodók öröme, elnyomottak pártfogója, jövevények vigasztalója, vakoknak támasza, betegek látogatója, szenvedéstől elgyengültek oltalma és segítsége, árvák pártfogója, Te vagy, magasságos Istennek Anyja. Esedezünk Hozzád, Feddhetetlen, siess megszabadítani szolgáidat.

Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid könyörgését, és szabadíts meg minket minden szükségtől és gyötrelemtől.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Fölöttébb áldott Nagyasszonyunk, az emberi nem Jótevője, Aki megmented és megszabadítod a Hozzád folyamodókat! Tudom, valóban tudom, hogy sokat vétkeztem és megharagítottalak Téged, fölöttébb könyörületes Nagyasszonyt, és az egyedül jóságos Istent, Aki test szerint Tőled született. Előttem van azonban azok példája, akik megharagították az Ő könyörületességét: a vámosok, a parázna asszonyok és mások, akik bűnbánatuk és bűnvallásuk által mégis bocsánatot nyertek. Bűnös lelkem szemei előtt vannak mindazok, akiknek Isten gazdag könyörületében, irgalmazott és nem emlékezett többé bűneikre. Ezt látván és nyomorult, bűnbánattal sietek a Te jóságos irgalmadhoz, könyörületes Nagyasszonyunk.

Nyújtsd felém könyörületes kezedet, és kérd a Te Fiadat és Istenedet, hogy bocsássa meg bűneimet. Hiszem és vallom, hogy a Te Fiad, Akit szültél, valóban Krisztus, az elő Isten Fia, az élők és holtak Bírája, Aki cselekedetei szerint fizet mindenkinek. Hiszem és vallom, hogy Te valóban Istennek Szülője vagy, az irgalmasság forrása, a szomorkodók vigasztalása, az elveszettek megtalálója, Isten előtt hatalmas és állhatatos Közbenjárónk, Aki szereted a keresztény népet, és bűnbánatra vezérled. Mert az embereknek valóban nincs más segítőjük és oltalmazójuk Rajtad kívül, könyörületes Nagyasszonyunk. Senki sem szégyenült meg a Benned bízók közül, és senki nem vált elhagyatottá, aki kérte az Istent. Kérlek, hogy mérhetetlen jóságodban nyisd meg nekem könyörületességed kapuját, aki eltévelyedtem és a sötétség mélyére estem. Ne vess el engem, tisztátalant, ne utasítsd el imádságomat nekem bűnösnek. Ne hagyj elpusztulni engem, bűnöst, akit a gonosz ellenség fenyeget. Esedezz értem a Tőled született Irgalmas Istenhez, hogy bocsássa meg bűneimet és mentsen meg engem, hogy én is, mindazokkal együtt, akik bocsánatot nyertek, énekeljem és dicsőíthessem Isten mérhetetlen irgalmasságát, Aki Tőled született, Aki rendíthetetlen oltalmazóm vagy ebben az életben és az örökkévalóságban.

Fölöttébb jóságos Királynőm és Reménységem, Istennek Szülője, nyomorultak pártfogója és jövevények segítője, megszégyenültek öröme, szerencsétlenek oltalmazója, tekints reám, megszégyenültre. Segíts, mint tehetetlent, táplálj, mint idegent. Tudod az én nyomorúságomat; oldozd fel tehát, amint tudod, mert nincs más segítségem Rajtad kívül, nincs más gyors védelmezőm és jóságos megmentőm. Téged kérlek, Istennek Szülője, őrizz meg és oltalmazz engem, mindörökkön örökké. Ámin.

Bűnbánati kánon a mi Urunk Jézus Krisztushoz

1. óda

Irmosz: Mint a szárazföldön járván a mélységben Izrael, és elmerülni látva nyomában az üldöző fáraót, győzedelmi éneket zengett Istennek.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzád járulok most én bűnös és nyomorult, Uralkodómhoz és Istenemhez, nem merek feltekinteni az égre, hanem esedezve könyörgök: adj nékem, Uram, értelmet, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Jaj nékem, bűnösnek! Minden embernél nyomorultabb vagyok, nincs bennem bűnbánat. Adj nékem, Uram, könnyeket, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Esztelen, nyomorult ember! Restségben tékozlod idődet, Gondold át életedet, és fordulj Istenhez, az Úrhoz, és sirasd keservesen tetteidet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Anyja! Tekints le reám, bűnösre, és ments ki engem az ördög hálójából, és vezess engem a bűnbánat útjára, hogy keservesen sirathassam tetteimet.

3. óda

Irmosz: Nincs más szent, mint Te vagy, én Uram, Istenem, Aki felemelted híveid erejét, óh Jóságos, és megerősítettél minket a Te hitvallásod kőszikláján.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Midőn majd a rettenetes ítéletre felállítják majd a trónusokat, akkor minden ember tettei lelepleződnek. Jaj lesz ott a bűnösöknek, akiket az örök kínokra küldenek. Tudván azt, én lelkem, bánd meg gonosz tetteidet.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Az igazak majd örvendeznek, a bűnösök pedig zokognak; akkor senki nem tud segíteni rajtunk, saját tetteink ítélnek el minket. Ezért hát, mielőtt itt a vég, bánd meg gonosz tetteidet.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Jaj nékem, nagy vétkesnek! Tettekkel és gondolatokkal beszennyeződvén, a keményszívűségtől egy csepp könnyet sem tudok ejteni; most azonban emelkedj fel a porból, én lelkem, és bánd meg gonosz tetteidet.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagyasszonyunk, íme hív a Te Fiad, és a jóra tanít minket, de én, a bűnös, a jót mindig elkerülöm. De Te, Irgalmas, irgalmazz nékem, hogy megbánjam gonosz tetteimet.

4. óda

Irmosz: Krisztus az én erőm, Istenem és Uram, ezt énekli istenesen ujjongva a tisztaságos Egyház, tiszta lélekkel ünnepelve az Urat.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Széles a kárhozat útja, és édes az élvezeteket hajszolni, de mily keserű lesz az utolsó napon, amikor lelkünk elválik testünktől. Óvakodj mindettől, óh ember, Isten Országáért!

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Miért bántod az istenfélőt? A szolga jutalmát visszatartod, felebarátodat nem szereted, a paráznaságot és a gőgöt hajszolod? Hagyd el mindezt, én lelkem, és bánd meg vétkeidet, Isten Országáért!

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Óh, esztelen ember! Meddig süllyedsz még, vagyonodat gyarapítva, mint a méh? Mindez, mint a por és hamu, hamar semmivé válik. Te inkább, keresd Isten Országát!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szülője, Nagyasszony, irgalmazz nékem, bűnösnek, erősíts meg a jócselekedetekben, és őrizz engem, hogy a hirtelen halál ne érjen felkészületlenül, és vezess be engem, óh Szűz, Isten Országába!

5. óda

Irmosz: Isten fényeddel ragyogtasd be, óh Jóságos, azoknak a lelkét, kik vágyakozással Hozzád igyekeznek; könyörgök, hogy láthassalak Téged, Istennek Igéjét, a valóságos Istent, aki visszahívsz engem a vétkezések sötétségéből.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Emlékezz, óh nyomorult ember, hogyan váltál a bűn miatt rabjává a hazugságnak, rágalmazásnak, mértéktelenségnek, betegségnek, a kegyetlen vadállatnak. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Reszket minden érzékem, mert mindegyikkel vétkeztem: szememmel látva, fülemmel hallva, nyelvemmel gonoszat szólva, teljes lényemet a gyehennára adva. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

A bűnbánó paráznát és latort befogadtad, Üdvözítő. Egyedül én fekszem a bűnös restségtől elnehezülten és a gonosz tettek rabságában. Én bűnös lelkem, hát ezt akartad?

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Minden ember csodás és gyors Segítője, Istennek Anyja! Segíts nekem, méltatlannak, az én bűnös lelkem ezt akarja.

6. óda

Irmosz: Látván az élet tengerének háborgását a kísértések viharától, a Te csöndes révedbe menekedve így kiáltok Hozzád: hozd vissza életemet az enyészetből, Nagyirgalmú.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Tékozlóan éltem életemet a földön, és lelkemet a sötétségnek adtam át. Most azonban könyörgök Hozzád, irgalmas Uralkodó, ments meg engem az ellenség mesterkedésétől, és add nékem a Te akaratod teljesítésének gondolatát.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Ki az, aki olyat tesz, mint én? Mert, mint a pocsolyában fetrengő disznó, úgy szolgálom én is a bűnt. De Te, Uram, húzz ki engem ebből a fertőből, és add, hogy szívből teljesítsem a Te parancsolataidat.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Serkenj fel Istenhez, óh nyomorult ember, felidézve vétkezéseidet, könnyezve és sóhajtozva esedezz a Teremtőhöz, Ő pedig, mint irgalmas, megadja néked, hogy megismerd az Ő akaratát.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szűz Szülője, őrizz engem a látható és láthatatlan gonosztól, óh Tisztaságos, és fogadd az én imáimat, és vidd a Te Fiad elé, hogy adja meg nékem az Ő akarata teljesítésének gondolatát.

Kondákion: Miért gazdagodsz a bűnökben, én lelkem? Miért követed a Sátán akaratát? Miben reménykedsz? Hagyd el mindezt és fordulj Istenhez, zokogva szólítva Őt: Irgalmas Uram, irgalmazz nékem, bűnösnek.

Ikosz: Gondold el, én lelkem, a halál keserű óráját, és a Te Teremtőd és Istened rettenetes ítéletét. Félelmetes angyalok fognak el majd téged, én lelkem, és az örök tűzbe vetnek. Ezért hát, bánd meg bűneidet még halálod előtt, így kiáltva: Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek!

7. óda

Irmosz: Harmatossá változtatta az angyal a tüzes kemencét a szent ifjaknak, a kaldeusokat pedig megégetvén Istennek parancsa, meggyőzte a zsarnokot, hogy így kiáltson: Áldott vagy, Atyáinknak Istene!

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Ne reménykedj, én lelkem, az elenyésző gazdagságban, a jogtalanul szerzett vagyonban, mert nem tudod, kire hagyod mindezt, hanem így kiálts: Krisztus Isten, irgalmazz nékem, méltatlannak!

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Jusson eszedbe, én lelkem, az örök élet, a Mennyek Országa, melyet a szenteknek készítettek elő, és a végtelen sötétség és Isten haragja, mely a gonoszokat várja, és így kiálts: Krisztus Isten, irgalmazz nékem, méltatlannak!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Borulj le, én lelkem, Isten Anyja elé, és könyörögj Hozzá, mert Ő gyors segítője a bűnbánóknak, és kérni fogja az Ő Fiát, Krisztus Istent, Aki irgalmaz nékem, méltatlannak.

8. óda

Irmosz: A lángból harmatot fakasztottál a szenteknek, s az igaznak áldozatát vízzel égetted el; mert egyedül akaratoddal mindezeket cselekszel, Krisztus. Téged magasztalunk mindörökké.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hogy lehet, hogy nem sírok, amikor a halálra gondolok? Hiszen előttem van testvérem, aki a sírban fekszik dicstelenül és eltorzulva. Mit várok, miben reménykedem? Csak adj nekem, Uram, még a halál előtt bűnbánatot! (2-szer)

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hiszem, hogy eljössz ítélni élőket és holtakat, és mindenki beáll a saját sorába: öregek és fiatalok, uralkodók és fejedelmek, szüzek és papok. Én majd kihez fordulok? Ezért így kiáltok: adj nekem, Uram, a halál előtt bűnbánatot!

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Tisztaságos Szülője, fogadd el az én méltatlan imámat, és őrizz meg engem a hirtelen haláltól, és ajándékozz nekem a halál előtt bűnbánatot!

9. óda

Irmosz: Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad, óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, Kit is a mennyei seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok folyamodom most angyalok, arkangyalok, és minden mennyei hatalmak, akik Isten trónja előtt álltok, hogy könyörögjetek Teremtőtökhöz, hogy mentse meg lelkemet az örök kínoktól.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem!

Hozzátok sírok most szent pátriárkák, uralkodók és próféták, apostolok és szentek, és Krisztus valamennyi választottja! Segítsetek nékem az Ítéletkor, hogy az Úr mentse meg az én lelkemet az ellenség erejétől.

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szent Léleknek.

Hozzátok emelem most kezeimet szent vértanúk, remeték, szüzek, igazak és minden szentek, akik az egész világért imádkoztok az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtam halálom óráján.

Most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Anyja, segíts nékem, aki végtelenül reménykedem Benned, kérd a Te Fiadat, hogy állítson engem, méltatlant az Ő jobb oldalára, midőn eljön ítélni élőket és holtakat. Ámin.

Ima a kánon után

Uralkodó Krisztus Isten, Aki szenvedéseiddel meggyógyítottad szenvedélyeimet, és sebeiddel begyógyítottad sebeimet, ajándékozz nékem, aki sokat vétkeztem Ellened, a töredelem könnyeit. Testemet áraszd el a Te Életetadó Tested jó illatával, és lelkemet töltsd el a Te Drága Véred édességével, a keserűség ellen, amivel az ellenség megitatott. Emeld Magadhoz lehanyatlott értelmemet és emelj ki a pusztulás szakadékából, mert nincs bennem bűnbánat, nincs bennem szívbéli töredelem, nincsenek vigaszhozó könnyeim, amelyek bevezetik a gyermekeket örökségükbe. Elsötétült az értelmem az élet szenvedélyeitől, betegségemben nem tudok Rád feltekinteni, képtelen vagyok felmelegedni az Irántad való szeretet könnyeitől. De Uralkodó Uram, Jézus Krisztus, minden javak kincsestára, ajándékozz nékem teljes bűnbánatot és törekvő szívet, hogy keresselek Téged. Ajándékozd nékem kegyelmedet, és újítsd meg bennem a Te Orcád vonásait. Én elhagytalak Téged, de Te ne hagy el engem, jöjj elő, és találj meg engem! Vezess engem a Te legelődre és számlálj engem a Te választott nyájad juhai közé. Velük együtt táplálj engem a Te Isteni Titkaid eledelével, a Te Tisztaságos Anyád, és minden szentek imái által. Ámin.

Imádság a Bűnbevallás Szent Titka előtt1

(Miután leírtuk minden bűnünket, a 365 fajta bűnből, melyekről a vámnál számot fogunk adni, imádkozzunk Istenhez, hogy segítsen meg minket, hogy igaz bűnbevallást tegyünk és teremjük a bűnbánat méltó gyümölcseit.)

Az Atyának, és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámin.

Istenem, könyörülj rajtam, bűnösön!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi királyunknak.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

Metánia. (3-szor)

50. Zsoltár2

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvénysze­gésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert isme­rem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéleted­ben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melen­getett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szere­ted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örö­mét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanít­sam a törvényteleneket a Te utjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkai­mat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Hitvallás3

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dol­goknak Teremtőjében.

És az Egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá­ban, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és em­berré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltá­madott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és újból eljő dicső­séggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.

És a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí­tünk, aki a próféták által szólott.

Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban. Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Manassé király bűnbánati imája4

Mindenható Urunk, atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak és azok igaz nemzetségének Istene, aki teremtetted az eget és a földet, azok minden ékességével együtt, aki parancsod szavával határt szabtál a tengernek, aki lezártad a mélységet, és lepecsételted azt a Te félelmetes és dicsőséges neveddel, akitől fél a mindenség, és retteg a Te hatalmad színe előtt; elbírhatatlan a Te dicsőséged fensége, és elhordozhatatlan a bűnösöket súlytó haragod, ámde mérhetetlen és kifürkészhetetlen a Te ígéreted irgalmassága. Mert Te vagy a magasságos, könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú Úr, aki bánkódsz az emberek gonoszsága felett. Te, Urunk, a Te jóságod sokasága szerint megtérést és bűnbocsánatot hirdettél az Ellened vétkezőknek, és nagy könyörületességedben bűnbocsánatot rendeltél üdvösségül a bűnösöknek. Te, Uram, Seregeknek Istene, a bűnbánatot nem az igazaknak, nem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adtad, akik mit sem vétkeztek, hanem nékem bűnösnek; mert több az én vétkem, mint a tenger homokszemeinek a száma. Megsokasodtak törvényszegéseim, Uram, és nem vagyok méltó, hogy feltekintsek és meglássam az égbolt magasságát, igaztalanságaim sokasága miatt. Súlyos vasbilincs alatt görnyedezem, úgyhogy nem emelhetem föl fejemet, és nincs számomra enyhülés; mert felingereltem haragodat, és gonoszságot cselekedtem Előtted, nem teljesítvén akaratodat és nem tartván meg parancsaidat. És most lélekben térdet hajtok Előtted, könyörögve a Te jóságodért. Vétkeztem, Uram, vétkeztem, és ismerem törvényszegéseimet; de esedezve kérlek: Bocsáss meg, Uram, bocsáss meg nékem, és ne pusztíts el engem is törvénytelenségeimmel együtt, és haragodban ne tartsd számon mindörökre gonoszságaimat, és ne ítélj el engem a föld legmélyére. Mivel Te vagy, Istenem, a bűnbánók Istene, mutasd meg énrajtam egész jóságodat, és bár méltatlan vagyok rá, üdvözíts engem a Te nagy irgalmad szerint; és dicsérni foglak mindenkor, életemnek minden napjain. Mert Téged dicsérnek minden Mennyei Hatalmak, és Tiéd a dicsőség, mindörökkön örökké. Ámin.

6. zsoltár5

Uram, felindulásodban ne feddjél meg engem, és haragodban ne büntess meg engem. Irgalmazz nékem, Uram, mert erőtlen vagyok. Gyógyíts meg, Uram, mert megrendültek az én csontjaim, és lelkem is megrendült, Te pedig, Uram, meddig? Térj hozzám, Uram, szabadítsd meg lelkemet, üdvözíts engem a Te irgalmadért. Mert a halálban nincsen, aki megemlékeznék Rólad; és az alvilágban kicsoda fog magasztalni Téged? Elfáradtam sóhajtozásomban, minden éjjel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekhelyemet. Elhomályosult a szemem haragod miatt, összeomlottam ellenségeim között. Távozzatok tőlem, ti törvénytelenséget cselekvők, mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, az Úr elfogadta az én imádságomat. Megszégyenülnek, és nagyon megrendülnek minden ellenségeim, meghátrálnak, és hamarosan nagyon megszégyenülnek.

129. zsoltár6

A mélységből kiáltottam Hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én hangomat; legyenek füleid figyelmesek könyörgésem hangjára. Ha számba veszed a törvényszegéseket, Uram, Uram, ki állhat meg Előtted? De Tenálad van a könyörület. A Te nevedért vártalak, Uram; várta a lelkem a Te igédet. Reménykedett az én lelkem az Úrban a reggeli őrségváltástól az éjszakáig; a reggeli őrségváltástól reménykedjék Izrael az Úrban. Mert az Úrnál van az irgalom, és nagy Őnála a szabadítás, és Ő szabadítja meg Izraelt annak minden vétkeitől.

Alázatos ima, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz

Vétkeztem Jóságos Uram, és igaztalan voltam Teelőtted, megszegtem a Te megváltó parancsaidat és szent esküimet, melyeket a Szent Keresztségben tettem. Méltatlanul viselem a keresztény nevet, és kezem indíttatást érzett minden mohóságra. Lábaim – a Gonosz sugallatának engedve – gyorsan futottak a rossz felé. Számat – mely a szent szavak és imák orgánuma – a hiábavaló beszéd orgánumává tettem. Szemeimet és minden érzékszervemet bűnnel és tisztátalansággal töltöttem meg. Ezért, Szentséges Uram, a Te bőséges emberszeretetedet haraggá formáltuk át. A Te jóságaid sokaságát, mi ostobák, kínokká változtattuk. Ne szidj meg, engem, haragoddal, Uram, csak Teellened vétkezetem, de ugyanakkor csak Teelőtted borulok le, és így imádkozok Hozzád: „Nézd el, engedd el, bocsásd meg bűneimet, embereket szerető Uram. Győzedelmeskedj kegyelmed sokaságával, az én gonosz bűneim sokasága fölött. A Te mérhetetlen jóságod tengere borítsa be keserű bűneim gonoszságainak tengerét!”

Igaz és jóságos Jézusom, Hozzád imádkozom, ajándékozz meg bűneim bocsánatával, józan értelemmel, egészséges testtel, adj békét napjainkban, a levegő kedvező változását, a földnek jó termést, a gyarapodó hitnek növekedést, egységet és békét a Te Szent Egyházadnak, az eretnekek eltiprását, a tisztátalan tanácsok lerontását és adj meg minden hasznos dolgot, a Te állandó kegyelmed szerint. Te, Aki nem akarod a bűnös halálát, adj nekünk időt a töredelemre, hogy elkerüljük az elkövetkezendő örök kínokat, hogy elnyerjük az üdvösséget a Te fölöttébb Tiszta Atyád ajándékával és emberszeretetével, Kivel együtt áldott vagy, Szentséges, tisztaságos és életet adó Szent Lelkeddel együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Imádság aljas bűneink beismeréséért

Uram, én Istenem, Aki gazdag vagy a bocsánatban és határtalan az irgalomban, Aki természetedből fakadóan egyedül vagy bűnnélküli, és Aki értünk emberré lettél, hallgasd meg ebben az órában az én fájdalmas imámat, mert szegény vagyok és nyomorult és nincsenek jócselekedeteim és szívem megzavarodott bennem! Te, Magasságos Uram, az ég és föld Királya, tudod, hogy egész fiatalságomat bűnben töltöttem el, és testem vágyai után jártam, teljes mértékben az ördög öröme voltam és őt követtem, állandóan gonosz vágyaim mocsarában fetrengve. Elsötétedett gondolatom, gyermekkoromtól fogva egészen mostanáig, egyszer sem akartam a Te szent akaratodat megtenni, hanem teljes mértékben rabja lettem az engem körülvevő vágyaknak, nevetség tárgya lettem és ördögök csúfsága, nem jutván el értelmemig, hogy kibírhatatlan ítéleted csapása a bűnösök fölött és elkészítetett számukra a gyehenna tüze. Ezért reménytelenségbe esvén, nem látván a visszatérés lehetőségét, puszta és üres lettem a Te szereteted előtt. Mert mely’ bűnt nem követtem el, mely ördögi munkálkodásban nem vettem részt? Mely remek és felbőszítő tettet nem követtem el szorgalommal és lenyűgözően? Értelmemet teljes mértékben besároztam testi gondolatokkal; testemet megbecstelenítettem paráznasággal; lelkemet elhanyagoltam, folyton a bűnnek engedelmeskedvén. Az én bűnös testem minden tagját a bűn és a rossz szolgálatába állítottam. Ki ne siratna engem, bűnöst és gyarlót? Ki ne sajnálna engem, elítélésre méltót? Mert egyedül én haragítottalak magamra, Téged, Uram, mert egyedül én gerjesztettem fel haragodat önmagam ellen, mert egyedül én műveltem gonoszságot Teelőtted, megelőzvén és túlszárnyalván a világ kezdetétől fogva minden bűnöst, összehasonlíthatatlanul és megbocsáthatatlanul többet vétkezvén. De mivel Te szerfölött könyörületes és irgalmas vagy, Emberszerető, és várod az emberek megtérését, íme, én is rávetem magam a Te félelmetes és kibírhatatlan Díványodra, mely olyan, mintha hozzáérnék Tisztaságos Lábaidhoz, és lelkem mélyéből kiáltok Hozzád: Irgalmazz, Uram, bocsáss meg, légy könyörületes gyengeségeim iránt, nézd el az én értetlenségeimet, hallgasd meg imámat és ne vedd semmibe könnyeimet. Fogadj el engem, aki bűnbánatot tart, és mivel eltévedt vagyok, fordíts engem vissza és megfordítván ölelj Magadhoz és bocsáss meg nekem, mivel esedezem Tehozzád. Mert nem az igazaknak van szükségük a vezeklésre, és a megbocsátásra, hanem nekem, bűnösnek, akinek a Te megerősítésedre van szüksége. Mezítelenül és fedetlen főve állok Előtted, szíveket ismerő Uram, megvallván bűneimet, mert nem kereshetem és nem láthatom az ég magasságát, mivel számtalan vétkem súlya nyom. Világosítsd meg szívem szemeit, és adj alázatos és töredelmes szívet megigazulásomra, hogy jó reménnyel és igaz megigazultsággal távozzak a túlvilágra, dicsérvén és áldván mindörökké a Te Szent Nevedet: az Atyáét és a Fiúét és a Szent Lélekét, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Alázatos ima, hogy beismerjük bűneinket

Szerfölött könyörületes Uram, Jóságos és Szent Istenem, Aki csak a jót szereted és a rosszat gyűlölöd, kérlek, hogy ne nézd bűneim sokaságát, hanem tekints reám, a tékozló fiúra, az eltévedt bárányra, aki beismerem bűneimet és hozzád sietek, szomorú szívvel, megtörve és megszégyenülve, bocsánatért koldulva. Uram, ismerem törvényszegéseimet és bűnöm előttem van szüntelen. Zaklatott, összetört és vigasztalan vagyok. Nincs nyugalma és nincs pihenése lelkemnek, látván, hogy testemmel és lelkemmel az ördög szolgálatába szegődtem. Beismerem, hogy számtalan és különféle bűneimmel, Téged, Atyám és Jóságos Istenem, megsértettelek, megbántottalak és megszomorítottalak, és szerfölött felingereltelek. Bűneim – mint egy nehéz kő – szörnyen rám nehezednek, és szerfölött kínoznak. Mi tévő legyek, Istenem? Felkelek az én bűnös szívem mélyéből, elmegyek Atyámhoz, és mint a tékozló fiú, ezt fogom mondani: „Atyám! Vétkezetem az ég ellen, és te ellened!” Már ebben a pillanatban ezt szándékozom tenni. Ezért bűnbánóan kérlek Téged: Bocsáss meg, nekem, bűnösnek!

Uram, bűneim sokasága miatt, már nem mernék Színed elé állni, ha nem merítenék erőt, a Te kegyelmes Szavaidból: „Gyertek hozzám, mind, kik megfáradtatok és terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen!” Ezek a szavak bátorítanak fel arra, hogy Lelkiatyámhoz menjek és bűneimet bevalljam, a Te csodálatom meghatalmazottadnak, aki láthatóan van jelen e Szent Titokban, a Te Szent Személyedet képviselvén Istenem, Aki láthatatlanul jelen vagy, és fogadod a bűnösök őszinte bűnbevallását. Kérlek, Uram, világosítsd meg elmémet, nyisd meg szívemet és ajkaimat, hogy csakis az igazat mondjam, és minden bűnömet bevalljam. Ne engedd Uram, hogy valamely félelemből vagy szégyenből, eltitkoljam és bevallatlanul hagyjam valamely bűnömet, hanem világosíts meg Uram, segíts, hogy felidézzem és bevalljam minden bűnömet, kicsiket és nagyokat, telve alázattal, töredelmes szívvel és bűnbánattal, a Lelkiatyám előtt és Teelőtted, azzal az elhatározással, hogy őszintén meg akarok szabadulni tőlük, és teremjem a bűnbánat méltó gyümölcseit, hogy azáltal megbocsátást nyerjek, mint a Magdolnák, a Szamaritánusok, és a Zakeusok, a tolvajok és a rablók sokasága, akik bűnbocsánatot nyertek az igaz keresztény hit igazságszolgáltatása szerint, akik most örvendeznek a gyönyörűséges Mennyországban, örökké édesedvén a Te Isteni Arcod kimondhatatlan szépsége láttán. Ma, egy igen részletes, igen jó, igen teljes bűnbevallást szeretnék tenni, mintha lelkemnek a testemtől való távozásának az órájában lennék. Segíts Uram, hogy megtegyem ezt az igaz bűnbevallást, mert nem tudhatom, hanem csak Te egyedül, hogy lesz-e még alkalmam megvallani bűneimet, vagy ezzel a bűnbevallással egyenesen Teeléd fogok kerülni, Teeléd, Igazságos Bíró.

Uram, Istenem, ma tiszta szívből vissza akarok térni Hozzád, hogy megtisztuljak minden bűnömtől, én Jóságos Atyám, Akit megbántottam és megszomorítottam, engedd, hogy megszabadulhassak minden bűnömtől. Az én gyenge erőim, még nem képesek arra, hogy ebben segítségemre legyenek. Kérlek Téged, Istenem, kegyelmek Atyja, segíts megtenni és végrehajtani a bűneimtől való megszabadulást. Kérlek Uram, szánj meg engem, és bocsáss meg nekem. Uram, Jézus Krisztus, Megváltóm és Istenem, azért jöttél a világra, hogy megváltsd a bűnöst, akik között első én vagyok. Segíts Uram, Aki nem azért jöttél, hogy az igazakat hívd, hanem a bűnösöket a bűnbocsánatra, hívj magadhoz engem is, bűnöst. Segíts, hogy Hozzád szaladjak, élet Forrása és világ Világossága, Aki mindeneknek világítasz, fogadj engem, bűnöst. Segíts meg, hogy Hozzád rohanjak, a Te kegyelmes földi ítéleted Székéhez, a Bűnbevallás Szent Titkához. A Te csodálatos megtestesülésedért, messiási tevékenységedért, szenvedésedért, keresztre feszítésedért és kereszthalálodért, megváltásunkért és a Te magasztos feltámadásodért, kérlek Téged, Aki megbocsátottál a Te keresztre feszítőidnek, bocsásd meg nekem is minden bűnömet.

Istenem, Szent Lélek, Vigasztaló, minden javak Kincsestára, a minket élettel és ajándékokkal gazdagon felruházó, jöjj hozzám is, bűnöshöz, tisztíts meg a Te gazdag Ajándékaiddal, erősíts meg minden jóban, segíts megszabadulnom bűneimtől, segíts, hogy visszanyerjem boldogságomat, a Te Mennyei Királyságodban, már itt a földön megkezdve azt. A Szent Háromságban mindenek fölött magasztalt Istenem, az egylényegű és oszthatatlan Atya, Fiú és Szent Lélek, segíts, hogy megtisztuljak minden bűnömtől, a Szent Bűnbevallás kegyelmes és Szent Ítélőszékénél, itt a földön, és Néked szolgáljak szüntelen lélekben és testben, mert Téged illet Uram, minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

A Bűnbevallás Szent Székénél, miután számba vettük, megismertük és lejegyeztük minden bűnünket és imádkoztunk Istenhez, elmegyünk a Lelkiatyánkhoz, alázattal, félelemmel és mély áhítattal, mintha az ítélő Istenhez járulnánk, tudván azt, hogy a Bűnbevallás Szent Széke az Isten kegyelmes Ítélőszéke itt a földön, ahol megtisztulunk bűneinktől és szárnyakat kapunk, hogy repülhessünk az ég felé, az Isten Királyságába, alázatosan letérdelünk, és ezt mondjuk: „Áldj meg, Lelkiatyám, hogy bevallhassam minden bűnömet!” Utána így folytatjuk: „Én, bűnös, N., megvallom Istennek és Szentségednek, az én Lelkiatyámnak, hogy utolsó gyónásom óta, többször vétkeztem. Vétkesnek találom magamat, az alábbi bűnökben: (itt minden bűnünket bevalljuk, azokat, melyeket az utolsó gyónásunk óta követtünk el, egészen a jelen pillanatig).” Miután bevallottuk minden bűnünket, eképpen fejezzük be: „Mindezen bűnökért és azokért is, melyekre nem emlékezem, bűnhődöm és sajnálom és teljes szívemből fogadom, hogy ezeket többé nem követem el, és kérem Szentségedet, hogy adjon kánont, feloldozást és megbocsátást számomra.”

Imádság a Bűnbevallás Szent Titka után

102. zsoltár7

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményeiről. Aki megkönyörül minden törvényszegéseiden, és meggyógyítja minden betegségeidet. Aki megmenti életedet a pusztulástól, aki megkoszorúz téged irgalmával és könyörületével. Aki jóval tölti be kívánságodat, és ifjúságod megújul, miként a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, és igazságot minden elnyomottal. Megismertette Mózessel az Ő útját, és Izrael fiaival az Ő akaratát. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik meg végképpen, és nem tart haragot örökké. Nem a törvényszegéseink szerint cselekszik velünk, sem a bűneink szerint nem fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az Ő irgalma azokhoz, akik félik Őt. Amilyen messzire van a napkelet a napnyugattól, annyira messzire távolította el tőlünk törvényszegéseinket. Amiként kegyelmez az atya az ő fiainak, úgy kegyelmez az Úr azoknak, akik félik Őt; mert ismeri Ő a mi létrejöttünket, megemlékezik arról, hogy föld vagyunk. Olyanok az ember napjai, mint a fű; úgy virágzik, mint a mező virágja. Mert ha fuvallat megy át rajta, nem lesz többé, és nem ismeri fel többé az ő helyét. Az Úr irgalma pedig öröktől és örökkévaló azokon, akik félik Őt; és az Ő igazságossága fiaiknak fiain, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. A mennyben készítette el az Úr az Ő trónusát, és az Ő királysága mindeneken uralkodik. Áldjátok az Urat minden Ő angyalai, ti erőben hatalmasok, kik teljesítitek az Ő szavát, hallgatva az Ő szavának hangjára. Áldjátok az Urat minden Ő seregei, Ő szolgái, kik teljesítitek az Ő akaratát. Áldjátok az Urat minden Ő művei, az Ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat!

31. zsoltár8

Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegései, és akiknek elfedeztettek bűnei. Boldog az a férfiú, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és akinek szájában nincs álnokság. Amíg hallgattam, megsenyvedtek csontjaim, egész napon át való jajkiáltásomtól. Mert nappal és éjjel reám nehezedett a Te kezed. Nyomorúságba estem, midőn tövis fúródott belém. De bűnömet felismertem és törvényszegésemet el nem rejtettem. Mondottam: megvallom magam ellen törvényszegésemet az Úrnak. És Te megbocsátottad bűnöm gonoszságát. Ezért imádkozzék Hozzád minden kegyes ember alkalmas időben; így a nagy vizek áradása nem jut el hozzá. Te vagy nékem menedékem a szorongattatás elől, amely körülvesz engem; örvendezésem vagy nékem, ments meg engem támadóimtól. Intelek és irányítalak az útra, amelyen járj; rajtad tartom szemeimet. Ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér, amelyekben nincs értelem, hanem kantárral és zablával szorítod állaikat, mert másként nem közelednek hozzád. Sok csapás sújtja a bűnöst, de aki az Úrban reménykedik, azt irgalom veszi körül. Örvendezzetek az Úrban és vigadjatok, ti igazak, és büszkélkedjetek mindnyájan, akiknek szíve tiszta.

Hálaadó ima

Uram, Jézus Krisztus, én könyörületes Istenem, köszönöm Neked, hogy az én Bűnbevallásomért, Szentatyám által, méltattál engem bűnöst arra, hogy elnyerjem bűneim bocsánatát. Mint Dávid, aki ezt mondta: „Megesküdtem, hogy őröket állítok, hogy őrizzék a Te igazságod ítéleteit!” Fogadom én is a Te Szent Színed előtt, lelkemnek szilárd szándékával, hogy inkább a halált választom, mintsem halálos bűnt kövessek el, és ezzel megszomorítsam a Te mérhetetlen Jóságodat. De mivel akaratom tehetetlen, teljesen magára hagyatott segítséged nélkül, forrón kérlek Téged, hogy erősíts meg Ajándékoddal és segítségeddel, hogy mindvégig kitartsak ebben az elhatározásomban. Add Uram, hogy életem hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsem el, és elnyerjem még ebben az életben a Te Ajándékodat, a másikban pedig az örök boldogságot, a Te Tisztaságos Anyád és minden szentek imái által. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Jegyzet:

1 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 279-290. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

2 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 425.

3 In: Imakönyv az orthodox keresztények számára. Fordította és szerkesztette: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 19872. p. 14-15.

4 In: Hymnologion I. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 325-326.

5 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 403.

6 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 466.

7 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 451.

8 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 415.

9 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 22-40. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

10 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 41-44. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

11 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 416.

Szíriai Szent Efrém imája

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomoruságunkban, hanem szadadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott!

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket!

Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk, segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt! Ne engedd el szolgáidat üresen, mert Te vagy az egyedüli reménységünk!

Jóságos Nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek Szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket, erőtleneket, oltalmazz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, oldd fel azt akaratoddal, mert Rajtad kívül nincs más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak Te egyedül, Istennek Anyja. Őrizz meg és oltalmazz minket, mindörökkön örökké. Ámin.

Imák a hét minden napjára9

A Feltámadás Napja (Vasárnap)

A Feltámadás Napja, a Te mindenhatóságodra emlékeztet, Uram, melyen befejezted a világ teremtését, és megváltottad az embert. Ezért Neked, embereket szerető Uram, hódolok és köszönetet mondok minden nagyszerű ajándékodért, melyet adtál és adsz a Te teremtményeidnek. Szívem örvendezik és gyönyörködik, amikor megállok és azon elmélkedek, hogy egyedül Te vagy Szent, Bölcs, Mindenható, Felfoghatatlan Isten; oly’ annyira, hogy semmilyen jóság és dicsőség nem hiányzik Belőled. Te Egy Isten vagy, Három Személyben: Atya, Fiú és Szent Lélek. Csakis Téged ismerlek el, Egy, Igaz Istennek, megvallak, dicsőítelek és hódolok Előtted, és örökké szolgállak, teljes szívemből és minden erőmmel. Óh, Szent Atyánk, könyörülj rajtunk! Óh, Istennek áldott Fia, ments meg minket a pokoltól! Óh, Szent Lélek, add meg nekünk a Te ajándékaidat, és takarj be engem lepleddel!

Hosszantűrő Uram, kérlek, felejtsd el számtalan vétkeimet, nagy irgalmasságod szerint. Tiszta szívből köszönetet mondok jóságodért, mellyel naponta elárasztasz engem, de főleg a Te nagy türelmedért, hogy nem büntettél meg számtalan vétkeim miatt, hanem mindig várod megtérésemet, mint türelmes és megbocsátó Mindenható. Uram, Jézus Krisztus, ajándékozz meg engem azzal, hogy ezt a hetet helyesen és keresztény módon éljem meg, és ne vétkezzek ellened sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben, kérlek Téged, a Te Szent harmadnapi Feltámadásodra, és a Te Szent Lelkednek az Apostolokra való leszállására. Különösen kérem, a Te jóságos segítségedet, Uralkodóm, hogy megismerjem önmagam, hogy megbánjam bűneimet és megigazuljak a Bűnbevallás Szent Titka által, és halálom óráján alkalmasnak találtassak a Legszentebb Eucharisztia vételére és tiszta szívvel méltó legyek a Te Örök Királyságodra. Ámin.

Hétfő

Uram, Jézus Krisztus, mély alázattal beismerem és megvallom, hogy naponta vétkezek a Te Isteni szereteted ellen. Mivel ma hétfő van és a hét eleje, alázattal imádkozok a Te hosszantűrésedhez, bocsásd meg az én szándékos és szándéktalan vétkezéseimet, és segíts meg az újrakezdésben, és abban, hogy több gondot fordítsak az én lelkemre, melyért annyi fájdalmat viseltél el a Te Szent Keresztre feszítésedkor.

Óh, Uram, ma odaadom testemet és lelkemet és akaratomat, kérvén, hogy – a Te tetszésed szerint – legyen meg bennem a Te akaratod. A Te kegyelmed szerint, büntess engem Uram, ezen a világon, és ne pedig az örök életben. Bocsáss meg az élőknek és a holtaknak a Te Szent Egyházad imáiért, és mindazokért, akiket erre méltatsz a Mennyekben. A Te Szent Angyalaid közbenjárását kérvén, így kiálltok Hozzájuk: Óh, mennyei Szolgák, és emberek Védelmezői, meghajlok Előttetek és megköszönöm a segítséget és az útbaigazítást, melyet minden nap sugalmaztok nekünk, méltatlanoknak és bűnösöknek. Mentsetek meg a látható és láthatatlan ellenségektől, hogy mostantól fogva ne vétkezzek az én Istenem Előtt! Méltassatok arra, hogy halálom pillanatában láthassalak benneteket magam körül, és vigyétek lelkemet a Mennybe, hogy hódoljak az Isten Színe előtt, és ott megköszönhessem Nektek gondviseléseteket és jóságotokat, véget nem érően zengvén az Isten dicsőítését, mindörökkön örökké. Ámin.

Kedd

Én Uram, én Istenem! Szerencsétlenül állok a Te Szent Színed előtt, és megvallom az én nagy méltatlanságomat, tehetetlenségemet és szegénységemet. Óh, ezért is imádkozom Hozzád, Édes Forráshoz és a Hosszantűrés Végtelenségéhez. Nyisd meg az Ég zsilipjeit, és árassz el a Te hosszantűrésed jóságának az erejével, hogy könnyeket onthassak és sírjak, hogy megmossam és megtisztítsam lelkemet a bűnök sötétségétől, erős és igaz bűnbánattal. Hogy megadd nékem azt az ajándékot, közbenjáróként kérem Előfutárodat, Jánost, akihez így kiáltok: Óh, a bűnbánatnak nagy Tanítója és magasztos prófétája, Aki nagyobb vagy minden prófétánál, ahogyan maga Isten Fia nevezett Téged a Szent Evangéliumban, Te, Aki megmutattad a népnek Krisztus Urunkat, Te, Aki megkeresztelted Őt a Jordánban és láttad az egeket megnyílni; Te, Aki hallottad a Mennyei Atya hangját és láttad a Szent Lelket galamb képében rászállani. Kérlek, segíts nekem a Te közbenjárásoddal, mellyel az Örök Bíró előtt állsz, és imádkozz értem, hogy könyörüljön meg rajtam, mert nagy bizalmad van az Ő szeretetéhez.

Nyújtsd ki kezedet, mellyel megkeresztelted Őt, és oszlasd szét minden gonosz gondolatomat és erősíts meg, hogy életemet az Isten felé vezető úton éljem le. Óh, Próféta! Világosítsd meg értelmemet az Úr parancsaival, hogy elmémben állandóan forgatva, megőrizzem azokat életem végéig. Állj mellettem halálom óráján, és bűnbánóként vigyél engem, az én Uram és Istenem elé. Könyörögj továbbá mindnyájunkért, hogy az Isten segítse meg az orthodox keresztényeket, az élőket és holtakat, hogy megszabadítsa őket minden szorongattatásaikból, adja meg nekik mindazt, ami szükséges, és méltassa őkat az Ő Királyságára. Ámin.

Szerda

Hosszantűrő és Mindenható Uram! Eszembe jut, hogy a Szent Lélek által Megtestesültél és születtél a Szent Szűztől egy barlangban, és elárultattál harminc ezüstért Júdás által, hogy kiválts minket, bűnösöket az ördög hatalma alól. Ezért kérlek, könyörülj rajtam árulón! Fogadd, Uram, ezt a kicsiny imát és alázatos akaratomat, hogy szomorkodjak bűneim felett, mert megszomorítottalak és keserűség önti el szívemet, mivel számtalanszor megharagítottalak Téged. Benned van Jóságos Megváltóm, minden reménységem, és hiszem, hogy Te, Aki emberszeretetednek köszönhetően elfogadtad, hogy érettünk elárultass, könyörülj rajtam is, hogy megszabaduljak az örök kínoktól, és méltónak találtassak a Te Örök Királyságodra.

Ne távolodj el tőlem, Uram, és segíts, hogy mindenkor a Te akaratod szerint cselekedjek, és bűneimmel ne feszítselek naponta keresztre, ahogyan azt, a Te szent Szenvedésedkor a hitetlen zsidók tették, hanem mint a bűnös asszony, könnyeim hullajtásával mossam meg lábaidat, hogy méltó legyek hallani a Te Édes szádból: Bűneid megbocsátattak! Ámin.

Csütörtök

Uram, Jézus Krisztus, az Atya Isten Fia és Igéje, Aki a mai napon a Te Szent Tanítványaiddal megülted a Titokzatos Vacsorát, és nagy alázatodban megmostad lábaikat, azt a tanítványt sem kihagyva, aki Téged elárult! Aztán a Te Szent Kezedbe vetted a kenyeret és a bort és megáldottad őket a Te Isteni hatalmaddal és saját Testeddé és Véreddé változtattad, és melyből részesítetted Tanítványaidat, mondván: Vegyétek, egyétek és igyátok, mert ez az én testem és Vérem, hogy megbocsátassanak a ti bűneitek. Urunk, Aki ugyancsak ezen a napon a Mennybe emelkedtél, hogy Atyád jobbján foglalj helyet, hogy örökké Vele uralkodj, mint Egyszülött és Szeretett Fiú. Kérlek tehát, a Te Tanítványaid és Szent Miklós imáinak a közbenjárására, bocsásd meg bűneinket, élőkét és holtakét. Adj Uram, forró könnyeket, hogy megsirathassam bűneimet. A Te tisztító ajándékod, mely lemosta Tanítványaid lábát, tisztítsa meg szívemet és lelkemet, hogy méltón és alázattal részesülhessek a Te Szent Titkaidban, most és halálom óráján, és végórámon örömmel szálljon fel lelkem Tehozzád, félelem, számonkérés és akadály nélkül jussak át az Ég vámjain, bejutván a Te magasztos Királyságodba. Segíts Uram, hogy mindörökké magasztaljalak és a Te Szent Nevednek hódoljak. Ámin.

Péntek

Uram, Jézus Krisztus, az én lelkem Édes Megváltója, ezen a napon, mely a Te Keresztre feszítésed napja, amikor a Kereszten szenvedtél és meghaltál a mi bűneinkért, megvallom előtted, hogy én feszítettelek Téged Keresztre, számtalan bűneimmel. Könyörgök azonban a Te végtelen jóságodhoz, hogy én is tudjak szenvedni Uram, azért a hitért, reményért és szeretetért, melyet irántad érzek, ahogyan Te, Hosszantűrő, szenvedtél az én megváltásomért.

Erősíts meg, óh, Uram, hogy a mai naptól örömmel és nagy szánalommal hordjam a Te Keresztedet, és megutáljam gonosz gondolataimat és rosszra vivő akaratomat. Ültesd szívembe halálod szomorúságát, hogy úgy éljem meg azt, ahogyan azt a Te hőn szeretett Anyád élte meg, a Te Tanítványaid és a kenetet vivő asszonyok, akik Kereszted alatt álltak.

Világosítsd meg lelki szemeimet, hogy meglássák és megértsék a Te halálodat, ahogyan a lélek nélküli teremtmények is megismertek Téged, és még inkább a jobb lator, aki megtért Tehozzád, hitt benned és maghajolt Előtted, Te pedig bebocsátottad Őt a Mennyek Országába. Add meg nekem is, bűnös latornak, a Te Ajándékaidat, ahogyan azt a jobb latornak is megadtad, és bocsásd meg bűneimet, a Te Szent Kínszenvedéseid miatt, és erős hittel és bűnbánattal helyezz velük együtt engem is a Mennybe, mint Istenem és Teremtőm. Hódolok a Te Kereszted előtt Krisztusom, és az irántunk való szeretetedért így kiálltok Hozzá: Örvendezz, Krisztusnak felettébb tisztelt Keresztje, melyre felemeltetett és rászegeztetett a mi Urunk, megváltván a világot! Örvendezz, áldott Fa, mert Te tartottad az élet gyümölcsét, ki megváltott engem a haláltól! Örülj, Te erős Rúd, mely széttörted a pokol kapuit! Örülj, királyi Kulcs, mely megnyitottad a Mennyország kapuját!

Óh, én Megfeszített Krisztusom, mennyit szenvedtél miattunk! Mennyi sebet, mennyi köpést és mennyi becsmérlést tűrtél el a mi bűneinkért és azért, hogy igaz példát adj nekünk a hosszantűrésről, evilági szenvedéseinkben és bánatainkban! És mivel ezeket Isten küldi reánk bűneinkért, hogy megtisztuljunk és Hozzá közelebb jussunk, Te Istenünk, Aki csak a mi érdekünkben büntetsz minket ebben az életben.

Ezért kérlek Téged Uram, hogy bajainkban, kísértéseinkben és fájdalmainkban mely felénk árad, ezekkel együtt növeld bennem a türelmet, az erőt és a köszönetet, mert beismerem, hogy tehetetlen vagyok, ha nem erősítesz meg engem, vak vagyok, ha Te nem világítasz meg, megkötözött, ha Te fel nem oldasz, gyáva, ha Te nem bátorítasz, elveszett, ha Te meg nem találsz, rabszolga, ha Te ki nem váltasz a Te gazdag és Isteni erőddel és a Te Szent Kereszted Ajándékával, mely előtt meghajlok, és melyet magasztalok, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Szombat

Uram, Jézus Krisztus, az én Igazságos Bíróm! Beismerem, hogy bűneim megszámlálhatatlanok. Ezért kérlek, ezen a napon, melyen József és Nikodémus által sírba tétettél, és alászállottál a pokolra, a Te Szent és Isteni Lelkeddel, és elűzted onnan a sötétséget a Te Isteni Világosságoddal, és kimondhatatlan örömet szereztél az Ősszülőknek, mert kiváltottad őket a szörnyű rabságból és a Mennybe vitted őket. Temesd el az én bűneimet és rosszra hajló, ravasz indulataimat, hogy pusztuljanak ki elmémből és ne harcoljanak a lelkemmel. Világosítsd meg szívem elsötétült poklát, oszlasd szét bűneim sötétségét és emeld fel szívemet az Égbe, hogy örvendezzen Arcod látásának. Fogadd alázatos imámat, mint az illatos tömjént, a Te szeretett Anyád imáiért, Aki látott Téged a Kereszten függeni két lator között, és a Te szörnyű fájdalmaid megsebezték Szívét, Aki a Tanítványokkal és a jámbor asszonyokkal a sírba helyezett, Aki harmadnapon látott Téged feltámadni, és Aki látott Téged Szent Angyalaiddal a Mennybe menni.

Könyörülj Uram, az élőkön és a holtakon a Te szentjeid imáiért, akikhez és méltatlan így kiáltok: Óh, Istennek boldog Szolgái! Ne szűnjetek meg imádkozni az Úrhoz, éjjel és nappal, értünk méltatlanokért, akik örökké vétkezünk számtalan bűneinkkel! Közvetítsétek számunkra Isten ajándékát az Úr segítségével, amit mi nem érdemlünk meg, ne szűnjetek meg értünk imádkozni, mert a Ti imáitok által a bűnösök elnyerik a megbocsátást, a szegények a segítséget, a szomorkodók a vigasztalást, a betegek a gyógyulást, a gyenge elméjűek a bölcsességet, a zaklatottak nyugalmat, az elnyomottak védelmet nyernek, és mindannyian elnyerjük Isten ajándékát, lelkünk üdvösségét, a Szent Háromságban Egy Isten dicsőségére, Akit illet minden tisztelet és hódolat, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Étkezések előtti és utáni imák10

Reggeli előtti ima

33. zsoltár11

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél lót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazt. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Reggeli utáni ima

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Ebéd előtti ima

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Ebéd utáni ima

Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked Szent, dicsőség Néked Király, mert örömünkre megelégítettél minket étellel és itallal. Tölts el minket a Te Szent Lelkeddel, hogy Néked tetszően és szégyen nélkül álljunk meg Teelőtted, amikor majd mindenkinek megfizetsz cselekedetei szerint.

Hálát adunk Néked, Krisztus Istenünk, hogy megelégítettél minket földi javaiddal; ne vond meg tőlünk a Te Mennyei országodat sem; de amiképpen tanítványaid közt jelen voltál békességet adva nekik, jöjj el közénk is, és üdvözíts minket.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Vacsora előtti ima

Enni fognak a szegények és jóllaknak és dicsérni fogják az Urat; és akik keresik az Urat, szívükben élni fognak mindörökké.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Vacsora utáni ima

A Te Méhed Szent Szűz, Szent asztallá vált Istenszülő, bírván a Mennyei Kenyeret, Krisztust a mi Istenünket, Akiből mindaz, aki eszik, nem hal meg, mondta a Mindenek Táplálója. Tégy méltóvá minket ajándékaidra, Istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket és gyógyulást ajándékozván azoknak, akik hittel fogadják a Te áldásodat, óh, Tisztaságos! Boldoggá tettél minket Uram, teremtményeiddel, és örvendeztünk a Te Kezed munkájának. Megjelöltetett mirajtunk a Te Arcod világossága, Uram, örvendezést adtál szívemnek, a búza, a bor és a vaj sokszoros terméséből. Békével fekszünk le és alszunk el, mert Te Uram, reményt ültettél belénk.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Jegyzet:

1 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 279-290. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

2 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 425.

3 In: Imakönyv az orthodox keresztények számára. Fordította és szerkesztette: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 19872. p. 14-15.

4 In: Hymnologion I. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 325-326.

5 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 403.

6 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 466.

7 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 451.

8 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 415.

9 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 22-40. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

10 In: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 41-44. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)

11 In: Hymnologion II. Fordította és összeállította: D.Dr. Berki Feriz protopresbyter. Budapest, 1969. p. 416.

Szíriai Szent Efrém imája

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomoruságunkban, hanem szadadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott!

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket!

Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk, segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt! Ne engedd el szolgáidat üresen, mert Te vagy az egyedüli reménységünk!

Jóságos Nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek Szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket, erőtleneket, oltalmazz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, oldd fel azt akaratoddal, mert Rajtad kívül nincs más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak Te egyedül, Istennek Anyja. Őrizz meg és oltalmazz minket, mindörökkön örökké. Ámin.

Szárovi Szent Szerafim imaszabályzata

Mielőtt a zsoltárok imádkozásába kezdenél, így imádkozz:

Istenem, tisztíts meg engem, bűnös embert és könyörülj rajtam. (metánia)

Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. (metánia)

Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. (metánia)

Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. (metánia)

Istenem, bocsásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet. (metánia)

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük. (metánia)

Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel vétettem Ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön, a Te nagy irgalmasságodért.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

A kathizma végeztével így imádkozz:

Törvényszegésekben fogantattam én a tékozló, nem merek a mennyek magasára tekinteni. De a Te emberszeretetedben bízva így kiáltok Hozzád: Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst, és könyörülj rajtam.

Ha az igaz ember épphogy üdvözül, akkor miben reménykedhetek, én, a bűnös? A nap terhét és hevét nem viseltem, de legalább a tizenegyedik órában felfogadott béreseid közé számlálj engem, Istenem, és üdvözíts engem.

Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlóan elprédáltam életemet. Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számba véve, ne vesd meg, óh Üdvözítő, elszegényedett szívemet, mert Tehozzád kiáltok, Uram, töredelemmel: vétkeztem óh Atyám, az ég ellen és Teellened.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Mint a tékozló fiú, vétkeztem ellened, óh Üdvözítő: fogadj be engem, a bűnbánót, és irgalmazz nékem.

A vámszedő hangján kiáltok Hozzád, Krisztus Üdvözítő: Istenem, tisztíts meg engem, amint őt megtisztítottad, és irgalmazz nékem.

Istennek Szülője, aki a könyörületesség forrása vagy, méltass minket kegyelmedre; tekints a bűnös népre; mutasd meg, mint mindig, hatalmadat; mert Tebenned reménykedve, „Örvendezz”-t kiáltunk Hozzád, mint egykor Gábriel, a Testnélküliek vezére.

Mind értelem fölött vannak, mind fölöttébb dicsőségesek a Te Titkaid, Istennek Szülője; tisztasággal megpecsételt, és szüzességben megőrzött, hamisítatlan Anyává lettél, megszülvén az Igaz Istent. Hozzá esedezz, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Legtisztább Képed előtt hódolunk, Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a Keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságából azokat, akiket alkottál. Ezért hálával kiáltunk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket, Üdvözítőnk, Aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot.

Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet, Aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek az istentelen barbárok fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.

Óh, Mennyei Seregeknek Fővezérei, Hozzátok esedezünk mi méltatlanok, hogy könyörgéseitekkel erősítsetek meg minket, anyagtalan dicsőségtek szárnyainak takarójával oltalmazva bennünket, kik állhatatosan leborulunk és kiáltjuk: Mentsetek meg minket a veszedelmektől, mint a Mennyei Hatalmak Fővezérei.

Atyáink Istene, cselekedj velünk mindenkor a Te szelídséged szerint, ne vond meg tőlünk könyörületességedet, hanem az ő imáikért békességben igazgasd életünk útját.

Aki bölcsességed mélységével, emberszeretően mindeneket elrendezel, és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgáid lelkét, mert Tehozzád fűzték reménységüket, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz.

Szentek között nyugosztald Krisztus, a Te szolgáidnak lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod a Te tisztelőidet.

Uram, irgalmazz. (40-szer)

Majd Szíriai Szent Efrém imáját mondjad:

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak. (metánia)

Igen, Uram, Királyom! Add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst! (12-szer földig hajlással)

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak; igen, Uram, Királyom, add, hogy meglássam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

A három kathizma végeztével ezt mondjad:

Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. (metánia)

Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. (metánia)

Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. (metánia)

Istenem, bocsásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet. (metánia)

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük. (metánia)

Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel vétettem Ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön, a Te nagy irgalmasságodért.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ámin.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Uram, irgalmazz. (12-szer)

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi királyunknak.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvénysze­gésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert isme­rem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéleted­ben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melen­getett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szere­ted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örö­mét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanít­sam a törvényteleneket a Te utjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkai­mat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dol­goknak Teremtőjében.

És az Egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá­ban, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és em­berré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltá­madott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és újból eljő dicső­séggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.

És a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí­tünk, aki a próféták által szólott.

Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban. Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

A Te Szent Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Szent Feltámadásodat dicsőítjük.

Védelmező Hadvezérünk és Urunk, a pokol Legyőzője! Mert megmentettél az örök haláltól, Néked dicsérőéneket énekelek, a Te teremtményed és szolgád. De mert könyörületességed kimondhatatlan, szabadíts meg minden veszélytől, hadd énekeljem Néked: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem!

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

Legdicsőségesebb Örökszűz, Istennek áldott Szülője, vezesd a mi imádságunkat a Te Fiad és a mi Iste­nünk elé, és esedezz, hogy üdvözítse Teáltalad a mi lel­künket.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Isten­nek Anyja, őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Istennek Szűz Szülője, ne vess meg engem bűnöst, aki a Te segítségedért és közbenjárásodért esedezem. Tebenned reménykedik az én lelkem, irgalmazz nékem.

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked.

Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekem bűnösnek; bosásd meg törvényszegéseimet és vétkezéseimet.

Künyörületes Királynőm, Szentséges Úrnőm, Tisztaságos Szűz, Istennek Szülője Mária, Istennek Anyja, üdvözíts engem bűnöst.

Minden Mennyei Rendek, Szeráfok, Kerubok, Trónusok, Hatalmak, Uralmak, Erők, Fejedelmek, Arkangyalok és Angyalok könyörgöm és esedezem Hozzátok, hogy imádkozzatok Istenhez értem, bűnösért.

Istennek Angyala, én szent őrizőm, takarj be jósá­god szárnyaival, és távolíts el tőlem minden gonosz, ör­dögi mesterkedést és imádkozz Istenhez értem, bűnö­sért.

Minden szentek, könyörüljetek rajtam, és imádkozzatok Istenhez értem, bűnösért.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Üdvözítsd, Uram, Szergij Lelkiatyánkat és irgalmazz neki, és vele együtt valamennyi, Krisztusban testvérünknek. Adj nekik, Uram, lelki békét és testi egészséget, és bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek.

Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtunk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentek között nyugosztald Uram, a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, az itt és mindenütt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket.

Tebenned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés, az Angyalok Rendje és az emberek nemzetsége. Megszentelt Templom, Eszmei Paradicsom, szűzi büszkeségünk, Aki által megtestesült az Isten, és Gyermekké lett a mi öröktől fogva való Istenünk. Mert a Te méhedet trónjává tette és öledet az egeknél tágasabbá változtatta. Benned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés; dicsőség Néked.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, a mi vétkezéseinket, amelyeket szándékosan és szándéktalanul, cselekedettel és szóval, tudattal és öntudatlanul, éjjel és nappal, értelemmel és gondolattal elkövettünk; mindeze­ket bocsásd meg nekünk, mint jóságos és Emberszerető.

Emberszerető Urunk, bocsáss meg mindazoknak, akik gyűlölnek, és akik megbántottak minket. Tégy jót jótevőinkkel. Felebarátainknak és rokonainknak adj üdvösségükre szóló bűnbocsánatot és örök életet. Láto­gasd meg a betegeket, és adj nekik gyógyulást. Vezé­reld a tengeren lévőket, utazz együtt az úton lévőkkel. Segítsd igazhitű Egyházadat. A bennünket szolgálóknak és a raj­tunk könyörülőknek bocsásd meg bűneiket. A Te nagy irgalmasságod szerint irgalmazz mindazoknak, akik meg­hagyták nekünk, méltatlanoknak, hogy imádkozzunk érettük. Emlékezz meg, Uram, eddig elhunyt atyáinkról, testvéreinkről és nyugosztald őket a Te orcád látásának világosságában. Emlékezz meg, Uram, fogságban lévő testvéreinkről, és mentsd meg őket minden veszedelemtől. Emlékezz meg, Uram, azokról, akik szent templomaidban gyümölcsöket hoznak, és jót cselekszenek, és add meg nekik az üdvösségre szóló bűnbocsánatot és az örök éle­tet.

Emlékezz meg rólunk is, alázatos, bűnös és méltatlan szolgáidról, világosítsd meg értelmünket a Te ismereted világosságával, vezess minket a Te parancsolataid ösvé­nyén, a mi tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szentséges Szü­lője és Örökszűz Mária és minden szentjeid imái által, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted. Vigadj most, és örvendezz Sion, Te pedig, Istennek Tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában.

Valóban Isten Szülőjének vallunk Téged, Tisztaságos Szűz, kik Teáltalad üdvözülünk, és magasztalunk a Testnélküliek Karával.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Örvendezzél, szüzesség dicsérete, örvendezzél, Tisztaságos Anya, Akit minden teremtmény isteni énekkel magasztal.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod a Te tisztelőidet.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne té­vedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúsá­goktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üd­vössége.

Szeplőtelen, Feddhetetlen, Romolhatatlan, Tisztaságos, Tiszteletreméltó Szűz, Uralkodó, Istennek Jegyese, Aki dicsőséges szüléseddel az Isten Igét az emberekkel egyesítetted, és a nemzetségünk elvetett természetét a mennyeivel összekapcsoltad, reménytelenek egyedüli Reménysége, harcban állók segítője, a Hozzád folyamodóknak kész Közbenjárója és minden keresztény Oltalma vagy. Ne undorodj meg tőlem, bűnöstől, beszennyezettől, aki szennyes gondolatokkal, szavakkal és tettekkel méltatlanná váltam mindenre és elmém restségével az élet élvezeteinek a rabjává lettem. De mint az emberszerető Isten Anyja, emberszeretettel könyörülj meg rajtam, bűnösön és paráznán, és fogadd szennyes ajkaimmal Hozzád mondott imámat. Anyai bizodalommal kérd a mi Uralkodónkat és Urunkat, hogy nyissa meg számomra is jóságának emberszerető ölét, és elvetvén az én számtalan vétkezéseimet vezessen engem a bűnbánatra, és tegyen az Ő parancsolatainak igaz betartójává, és járj előttem mindig, mind könyörületes, irgalmas és jóindulatú. Aki a jelen életben is forró Közbenjáró és Segítő vagy, elűzve az ellenséges támadásokat, és az üdvösségre vezetve engem, halálom óráján is tartsd meg megátalkodott lelkemet, és messzire űzd el tőle a gonosz ördögök sötét szellemeit. Az utolsó ítélet napján szabadíts meg az örök kínoktól, és a Te Fiad kimondhatatlan dicsőségének örököseként mutass fel engem, ragyogjon az be engem a Te segítségeddel és közbenjárásoddal én Úrnőm, Istennek Szentséges Szülője, a Te Egyszülött Fiadnak és a mi Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak kegyelme és emberszeretete által, Kit is illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Ő kezdet nélküli Atyjával és Szentséges, Jóságos és Életetadó Lelkével együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.

Dicsőség…, most és mindenkor…

Uram, irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást!

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk. Ámin.

>Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem, és támadóim­tól szabadíts meg engem.

Ha böjt vagy Alliluiás nap van:

Bölcsesség. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Hétfő este (6. hang):

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Uram, felindulásoddal ne feddj meg engem, és haragoddal ne büntess meg engem.

És mindörökkön örökké.

Kedd és csütörtök este:

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Dicsérjétek a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert Szentséges Ő.

És mindörökkön örökké.

Szerda este:

Alliluia, Alliluia, Alliluia

Az egész földön elterjedt az ő szavuk, és a földkerekség határáig az ő igéik.

És mindörökkön örökké.

Vasárnap és péntek este sohasem éneklünk Alliluiát.

F: Méltass minket, urunk, hogy ezen az estén bűntelenül maradhassunk meg. Áldott vagy Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké, Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Áldott vagy Uralkodó, okosíts fel engem a Te igazságaidra. Áldott vagy Szent, világosíts meg engem a Te igazságaiddal. Uram, a Te igazságod örökkévaló. Ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Téged illet a dicséret, Téged illet a magasztalás, a dicsőség Téged illet, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Kérő ekténia

Teljesítsük könyörgésünket az Úrnak.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz és őrizz meg minket, Is­ten, a Te kegyelmeddel.

Hogy az egész nap tökéletes, szent, békességes és bűnte­len legyen, kérjük az Úrtól.

A béke angyalát, hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őri­zőjét kérjük az Úrtól.

Bűneink és vétkeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól.

Lelkünk számára jókat és hasznosakat, és békét a világ­nak kérjünk az Úrtól.

Hogy életünk hátralevő idejét békeségben és bűnbánat­ban tölthessük el, kérjük az Úrtól.

Hogy életünket keresztény módon, fájdalom nélkül, tisz­tességesen és békességesen fejezhessük be, és arról Krisz­tus félelmetes ítélőszéke előtt jól adhassunk számot, kér­jük az Úrtól.

Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, ön­magunkat és egymást, és egész életünket Krisztus Iste­nünknek ajánljuk.

Mert jóságos és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lé­leknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

P: Békesség mindnyájatoknak.

K: És a te lelkednek.

D: Fejünket hajtsuk meg az Úrnak.

K: Néked, Uram.

P: Közben csöndesen:

Urunk Istenünk, aki meghajlítottad az egeket, és az emberi nem üdvözítése végett alászállottál, tekints le a Te szolgáidra és a Te örökségedre. Mert Néked, a fé­lelmetes és embereket szerető Bírónak hajtottak fejet és vetették alá nyakukat a Te szolgáid, nem emberi segít­séget várva, hanem a Te irgalmadat és üdvözítésedet áhítva; kiket is oltalmazz minden időben és ezen az es­tén és a közelgő éjszakában is minden ellenségtől, min­den ellenséges ördögi cselekvéstől, hívságos gondolatok­tól és gonosz emlékezésektől

Fennhangon:

Legyen áldott és dicsőített a Te Országod hatalma, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Előverses sztichirák

1. elővers:

Tehozzád emeltem szemeimet, aki a mennyben lakozol. Íme, mint a szolgák szemei az ő uruknak kezein, mint a szolgálóleány szemei asszonyának kezein, úgy néznek a mi szemeink a mi Urunkra, Istenünkre, mígnem megkönyörül mirajtunk.

2. elővers:

Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk; mert igen elteltünk gyalázattal, igen eltelt a mi lelkünk. Szégyen a bővelkedőkre és gyalázat a kevélyekre.

Istenfogadó Szent Simeon imája:

F: Most bocsásd el, Uram a Te szolgádat, ígéreted szerint békességben, mert látták szemeim a Te üdvösségedet, amelyet minden népeknek szemeláttára készítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítására és a Te népednek, Izraelnek dicsőségére.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Min­dennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle­nünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

P: Mert Tiéd az Ország és a Hatalom és a Dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

Tropárionok a Typikon szerint

Nagyböjtön kívül állhatatos ekténia:

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod sze­rint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchán­kért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért) és Krisztusban minden testvére-inkért.

Könyörgünk még istenoltalmazta országunkért, annak kormányáért és hadseregéért.

Könyörgünk még testvéreinkért: papokért, szerzetespa­pokért és Krisztusban egész testvériségünkért.

Könyörgünk még e szent templom boldog és magasztos alapítóiért, és minden eddig elhunyt atyáinkért és test­véreinkért, és az itt és mindenütt nyugovó igazhitűekért.

Könyörgünk még Isten szolgáinak, e szent templom papjainak és híveinek kegyelembe-fogadásáért, életéért, üdvözüléséért, meglátogatásáért, bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még azokért, akik ebbe a szent és tisztelet­reméltó templomba gyümölcsöket hoznak, és jót csele­kszenek, akik itt fáradoznak, énekelnek, és a körülálló népért, mely várja a Te nagy és bőséges irgalmadat.

Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lé­leknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ha a hajnalin „Isten az Úr” van:

D: Bölcsesség.

K: Adj áldást.

P: Áldott legyen Krisztus, a mi Istenünk, Aki van, mindig most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

K: Ámin. Erősítsd meg, Isten, a szent ortodox hitet és az ortodox keresztényeket mindörökre.

P: Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

K: Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

K: Éltetés

Nagyböjtön kívül böjti időszakban a „Mert Tied az Ország” után:

F: Uram irgalmazz. (12-szer)

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

Nagyböjtben a Miatyánk után tropárionok:

K: Istennek Szűz Szülője örvendezz kegyelembefogadott Mária, az Úr van Teveled, Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted. Metánia
Dicsőség…
Krisztusnak Keresztelője, emlékezz meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk törvényszegéseinktől, mert néked adatott a kegyelem, hogy imádkozz érettünk. Metánia

Most és mindenkor…

Könyörögjetek érettünk szent apostolok, minden szentek, hogy megszabaduljunk a bajoktól és szomorúságoktól, mert ti vagytok a mi forró pártfogóink az Üdvözítőnél. Metánia

A Te könyörületedhez folyamodunk Istennek Szülője, ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomorúságunkban, hanem szabadíts meg a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott.

F: Uram irgalmazz. (40-szer)

Dicsőség…, most és mindenkor…

Aki a Keruboknál tiszteltebb, és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Az Úr nevében adj áldást atyánk.

P: Áldott legyen Krisztus, a mi Istenünk, Aki van, mindig most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

Mennybéli Királyunk, a hitet erősítsd, a népeket engeszteld, a világot békéltesd meg, ezt a szent templomot (kolostort) jól őrizd meg, az előttünk eltávozott atyáinkat és testvéreinket helyezd az igazak hajlékába, minket pedig bűnbánatban és hitvallásban fogadj magadhoz, mint jóságos és embereket szerető.

Szíriai Szt. Efrém nagyböjti imája:

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, túlbuzgóság és hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem (metánia)

Hanem a mértékletesség, alázat, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nekem, a Te szolgádnak (metánia)

Igen, Uram Királyom! Add, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké. (metánia)

Vasárnap:

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

K: Éltetés

Egyéb napokon:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz.(3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Miatyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Min­dennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle­nünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

P: Mert Tiéd az Ország és a Hatalom és a Dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

K: Ámin.

F: Uram irgalmazz. (12-szer)

Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám, bűnöshöz, erősíts meg, tedd értelmessé szívemet, és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, mondván: Egy a Szent Egy az Úr: Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Ámin.

Legyen áldott az Úr neve, mostantól és mindörökké (3-szor)

Dicsőség…, most és mindenkor…

(33. zsoltár)

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkaimon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Keres­tem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Űr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet és jó napokat szeret látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosz­ságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót. Keresd a békeséget és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiál­tottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és meg­menti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.

(144. zsoltár)

Magasztallak Téged, én Istenem Királyom, és áldom a Te nevedet örökké és mindörökön örökké. Minden napon áldalak Téged, és dicsérem a Te nevedet minden időkben, és mindörökön örökké. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az Ő nagyságának nincsen határa. Nemzedék nemzedéknek dícséri mtíveidet és hirdeti hatalmadat. Szentséged dicsőségé­nek magasztosságát beszélik, és elmondják csodálatos dolgaidat. Félelmetes tetteid erejéről szólnak, és elmondják nagyságodat. Jóságod sokaságának emlékét kiáltják, és igazságodnak örvendeznek. Könyörületes és irgal­mas az Úr, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenekhez, és könyörülete rajta van minden művein. Valljanak meg, Uram, minden műveid, és áldjanak Téged a Te kegyelteid. Országod dicsőségéről szólnak, és hatalmadról beszélnek, hogy megismertessék az emberek fiaival a Te hatalmadat, és Országod magasztosságának dicsőségét. A Te Országod örök időknek országa, és uralmad minden nemzedékről nemzedékre való. Hűséges az Úr az Ő igéiben, és szent Ő minden cselekedeteiben. Támogat az Úr minden botladozót, és fölemel minden elesettet. Mindenek szemei Benned reménykednek, és Te megadod eledelüket alkalmas időben. Megnyitod kezedet, és minden élőt eltöltesz jóakarattal. Igaz az Úr min­den útjaiban, és szent Ő minden cselekedeteiben. Közel van az. Úr mindazokhoz, akik hívják Őt, mindazokhoz, akik igazságban hívják Őt. Teljesíti azok kívánságát, akik félik Őt; meghallgatja könyörgésüket és üdvöyíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik Őt, de a bűnösöket elpusztítja. Az Úr dícséretét hírdeti a szám, és minden test áldja az Ő szent nevét örökké és mindörökkön örökké.

P: Bölcsesség.

K: Valóban méltó boldognak nevezni Téged, az örökké boldogságost és feddhetetlent, Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Istennek Szülője üdvözíts minket.

K: Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

P: Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség Néked.

K: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Adj áldást atyánk.

P: Nagy elbocsátás

Ima szent István király napjára

Istenünk, Jóságos Atyánk!

Alázattal és szívünk egyszerűségében fordulunk most Tehozzád, első királyunk, szent István ünnepén. Hálát adunk Neked, első királyunkért, aki által kivezettettünk a pogányságból, akin keresztül kereszténységet, hazát és nemzetet ajándékoztál nekünk.

Kereszténységet – az üdvösség útját, a magyar ima szavát, az Isten gondviselő jóságát, erkölcsöt és tartást.

Hazát és nemzetet – ahol és amiben élnünk, halnunk és gondolkodnunk kell, ami által felemeltél minket, amire büszkék lehetünk, amihez ragaszkodnunk kell, mert Tőled kaptuk, Tőled, egyedül gondviselő és szerető Atyánktól.

Több, mint ezer év távlatából kiáltunk most hozzád Isten, magyarok Istene! Ne tekints a Te néped vétkeire, de nézz az Árpád-házi szent királyokra, a magyar hősökre és szentekre, akik elnyerték a Te tetszésedet. Nézd az édesanyát, aki ma is imára kulcsolja gyermeke kezét és próbálja elhitetni vele a szebb jövő ígéretét. Nézd az anyát, aki sír és aggódik gyermeke jövőéért, ha minket bűneink miatt már nem is, de őket ártatlanságukért mentsd meg, óh Isten. És nézd az apát is, aki esténként fáradtan öleli át gyermekeit és asszonyát, aki lefekszik és már alszik is, mert holnap újra kell kezdenie mindent elölről, mert önmagát megfeszítve és nem kímélve kell dolgoznia, ha bele pusztul is, mert sok az éhes száj, amit etetni kell. Nézd az anyák könnyeit, nézd az apák fájdalmát, nézd a gyermekek tisztaságát. És nézd Uram, papjaidat, lelkészeidet, akik kitárt karokkal imádkoznak Hozzád, népük megáldásáért, bűneik bocsánatáért.

Több, mint ezer év távlatából kiáltunk most Hozzád Isten, nemzetünkért, vezetőinkért. Adj elöljáróinknak bölcs és érto szívet, akik félnek és szeretnek Téged, akiknek az adott szó szentség és megmásíthatatlan, akik nemzetükért és nem nemzetükből élnek, kiknek erkölcsük tiszta és feddhetetlen, akikre büszkék lehetünk, akikre felnézhetünk, mert tudjuk, hogy értünk és nem belőlünk élnek.

És halld meg Uram, a némaságot is, ki kérni már nem mer, mint aki tudja, hogy jajszava úgysem jut el Hozzád.

De ne csak könyörgésünk, hanem hálánk is szálljon mennyei trónod elé. Hálát adunk neked, Uram, első királyunkért, nemzetünk, népünk fennmaradásáért. Hálát adunk azért is, hogy bár idegen és ellenséges erők számtalanszor el akartak törölni bennünket, ki akartak irtani bennünket, Te mégsem hagytad, jóságos Istenünk. Hálát adunk neked, számtalan ajándékodért: anyáinkért, apáinkért, tanárainkért, papjainkért. És hálát adunk, Neked, Uram, az Új Kenyérért, melyre őseink hagyománya szerint a Kereszt jelét rajzoljuk, mielőtt megszegnénk, és megcsókoljuk azt, mint a Te gondviselésed ajándékát.

És most ismét csak könyörgünk Hozzád, Istenünk, több, mint ezer év távlatából csak könyörgünk alázattal és bűnbánattal telve – könyörgünk: hazánkért, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért és családtagjainkért: Halgass meg minket, Isten, mi Üdvözítonk, a föld minden végein és a messzi tengereken lévőknek reménysége, és könyörületes, könyörületes légy hozzánk, Uralkodónk, a mi bűneinek megítélésében és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima városunk vezetőiért

Urunk, Istenünk, tekints le szent magasságodról a Te bűnös és méltatlan szolgáid imádságára, akik törvényszegéseinkkel haragra lobbantottuk a Te jóságodat és felingereltük a Te türelmedet; és ne szállj perbe a Te szolgáiddal, hanem fordítsd el tőlünk igazságos és rettenetes haragodat. Kímélj meg minket, erőtlen és elesett szolgáidat, és ne add halálra a mi lelkünket, akik bűntudatunkban töredelmes szívvel és könnyekkel borulunk le Előtted, a mi könyörületes, jóságos és irgalmas Istenünk előtt.

Te vagy Urunk a kegyelem és a könyörület Istene, kinek irgalma mérhetetlen és emberszeretete, mint a tengernek végtelenje, most félelemmel és rettegéssel borulunk le nagyságod előtt, mint méltatlan szolgák. Alázattal kérünk Téged Urunk, áldd meg az itt jelen lévő szolgáidat és szolgálóidat, városunk vezetőit, akik szívük alázatával kérik most a Te segítségedet, hogy véghez tudják vinni azt a nagy és felelősségteljes munkát, melyet Te bíztál rájuk, hiszen nincsen hatalom, csak felülről, Tőled, a jóságos Istentől. Adj Urunk békét, bölcsességet és istenfélelmet az ő napjaiknak, hogy az ő békességükben mi is csöndes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemben és alázatban. Emlékezz meg Urunk, erről a városról, Miskolc városáról, melyben lakunk, a benne élo keresztyén felekezetekről, annak vezetőiről és a családokról. Áraszd reánk a Te Szentséges Lelked kegyelmét, nyisd meg a Te jelenlévő szolgáid és szolgálóid szívét és elméjét, hogy befogadhassák a Te törvényedet, hogy közösen, együtt munkálkodhassunk városunk boldogulásáért, szebb jövőéért, az egyedül élokért és a családokért. Add meg Urunk, városunk és a keresztyén felekezetek vezetőinek a bölcsesség lelkét, a józanság lelkét, nyisd meg lelki szemeiket, hogy megismerjék és cselekedjék a Te akaratodat. Tedd őket a világosság gyermekeivé és a Te Országod örököseivé. Mentsd meg őket az ellenség minden cselszövésétől, tartsd meg őket a keresztyén hitben, istenfélelemben és tisztességben egész életük folyamán.

Urunk, jóságos Atyánk, Te megáldod mindazokat, akik Téged áldanak és megszenteled mindazokat, akik benned bíznak, mentsd meg a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet. Magasztalj fel minket a Te isteni erőddel és ne hagyj el minket, kik benned reménykedünk. Ajándékozd a Te Szereteted és Áldásod egységét a Te városodnak, egyházaidnak és egész keresztyén népednek. Mert minden jóságos adomány és minden tökéletes ajándék felülről száll alá, Tőled, a világosság Atyjától, és Tenéked zengünk dicsőséget és hálát és hódolatot, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Az imádságról
“(Jézus) ezután kiment és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Mikor odaért, így szólt hozzájuk: ’Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.’ Aztán mintegy kőhajításnyira tovább ment és térdre borulva így imádkozott: ’Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.’ (…) Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán (…) tanítványaihoz ment (…), de (…) alva találta őket. ’Miért alusztok? – szólt rájuk, keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!’” (Lk 22, 39-46)

Amikor jó hangulatban vagyunk, amikor terveink szerint alakulnak a dolgaink, amikor szívünk önkénytelenül is megtelik imádsággal, mások iránti szeretettel, akkor általában nincs semmi baj az imádkozással, a számunkra legmeghittebb szavakkal, szabadon szólunk a Jóistenhez. Ám ha imaéletünket jó-, ill. rossz hangulataink kényének-kedvének kellene kitennünk, akkor időnként valószínűleg nagyon buzgón tudnánk imádkozni, máskor viszont esetleg hosszú időkre is elveszítenénk a kapcsolatot az Istennel. Az ördög nagy kísértése elhalasztani az imádkozást addig a pillanatig, amíg nem érezzük, hogy megelevenedtünk az Isten számára és hinni abban, hogy bármely más közeledés, melyet más alkalommal teszünk az Úr felé, nélkülöz minden őszinteséget. Mindenki tapasztalatból tudja, hogy az ember szíve mélyén sokféle érzés van, mely nem jut a felszínre az élet minden egyes pillanatában, hiszen sokféle befolyásoló tényező elhomályosítja azokat tudatunkban. Ha mégoly nagyon is szeretünk valakit, vannak olyan pillanataink, amikor ennek nem vagyunk tudatában, ennek ellenére tudjuk, hogy a szeretet elevenen él bennünk. Ez igaz az Istennel való kapcsolatunkra is: léteznek olyan külső és belső okok, melyek miatt időnként nehéz átéreznünk az Istenbe vetett hitet, reményt és szeretetet. Az ilyen pillanatokban nem arra kell támaszkodnunk, amit érzünk, hanem arra, amit tudunk. Nagyon szép példa erre, Jézus imája az Olajfák hegyén. Jézus azt mondja: “Atyám!”. Nem azt mondja, hogy ha atyám vagy nekem, akkor megmentesz engem. Hanem azt mondja, hogy Te akkor is az én jóságos, mennyei Atyám vagy, ha nekem most kínok között kell majd meghalnom. Elhagyatottságot érez, de akarja tudni az együttlétet. Hasonlóképpen nekünk is hinnünk kell abban, ami bennünk van, még akkor is, ha azt az adott pillanatban nem érzékeljük.

Mindannyian jól ismerjük a vak Bartimeus találkozását a Názáreti Jézussal. Egy nap nagy és zajos sokaság haladt el Bartimeus mellett, a vak hallotta a hangoskodást, megkérdezte, hogy ki megy el arra, amikor megtudta, hogy Jézus az, kiáltozni kezdett. A szíve mélyén lévő reménynek egy szikrája hirtelen izzani kezdett, majd lobogó lánggá vált. Jézus, akivel életében még soha nem találkozott, most éppen ott haladt el mellette, minden lépésével közelebb került hozzá, ugyanakkor minden egyes pillanatban reménytelenül távolodott is tőle. Ekkor Bartimeus ki kiáltozni kezdett: “Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Felismerte benne Dávid Fiát, a Messiást, felismerte benne azt, akit a zsidó nép már oly régóta várt. Felismerte és kiáltozni kezdett. És akkor az történt, ami velünk is folyton megtörténik: azt mondták neki, hogy maradjon csöndben. De ő nem hallgatott, hanem tovább kiáltotta Jézus felé: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Ez a rövid ima, nagyon hamar a sajátjává vált az ősegyháznak. Mondogassuk mi is gyakran és észre fogjuk venni, hogy fel fogunk nőni a benne foglalt tartalomhoz, át fog bennünket az Isten alakítani az Ő kegyelmével, és válaszolni fog a mi erőfeszítéseinkre. Ezzel az imával bizonyos fokig könnyű dolgunk van, hiszen minél rosszabb állapotban vagyunk, annál könnyebb megértenünk, hogy az Isten színe elé állva mindössze ennyit mondhatunk: “Uram, Jézus Krisztus, élo Istennek Fia, irgalmazz nekem bűnösnek!”

De térjünk vissza Bartimeushoz! Hányszor megtörténik mi velünk is, hogy miután évekig tartó magányos keresés és küszködés után egyszer csak az Istenhez kezdünk kiáltani, számos hang igyekszik elhallgattatni az imánkat, mind külső, mind pedig belső hangok egyaránt. Miért imádkozol? Hány évig kínlódtál és az Isten nem törődött veled? Azt hiszed, hogy most figyelni fog rád? Süllyedj vissza a reménytelenségbe, vak vagy és az is maradsz mindörökre! Minél nagyobb azonban az ellenállás, annál bizonyosabb azonban, hogy a segítség már csak egy karnyújtásnyira van. Az ördög mindig akkor támad a legnagyobb erővel, amikor már majdnem elértük küzdelmünk célját, amikor már majdnem megmenekülhetnénk, ám ennek gyakran az ellenkezője történik, mert az utolsó pillanatban megfutamodunk. Add fel, mondja az ördög, ez már sokkal több annál, mint amit kibírsz, egy pillanat alatt véget vethetsz gyötrelmeidnek. És ekkor fizikailag, erkölcsileg vagy lelkileg öngyilkosságot követünk el. Feladjuk a küzdelmet, elfogadjuk a halált, pont akkor, amikor a segítség már ott van előttünk és általa megmenekülhetnénk.

Sohasem szabad hallgatnunk ezekre a hangokra, minél hangosabban kiáltoznak, annál állhatatosabbnak kell lennünk, ahogyan Jézus tette az Olajfák hegyén (“Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban imádkozott“). Késznek kell lennünk arra, hogy addig kiáltozzunk, amíg szükséges, és olyan hangosan, ahogy azt Bartimeus tette. Bartimeus tudta, hogy számára nincs több remény, ha ez az utolsó is szertefoszlik. Mélységes – Jézuson kívüli – reménytelensége volt a forrás, melyből hite fakadt, olyan meggyőződéssel és állhatatossággal telt ima, hogy az minden akadályon keresztülgázolt, az a fajta ima, mely Lépcsős Szent János szavai szerint, a mennyek kapuját döngeti. Mivel szívében nagy volt a kétségbeesés, nem hallgatott a csöndesítő hangokra, sőt kétségbeesése ösztökélte őt arra, hogy még hangosabban kiáltsa: “Dávid Fia, könyörülj rajtam!” – Jézus pedig megállt és csodát tett.

Bartimeustól megtanulhatjuk azt, hogy amikor képesek vagyunk teljes szívből az Istenhez fordulni, akkor biztos, hogy Isten mindig meghallgat bennünket. Amikor megértjük azt, hogy többé már nem számíthatunk arra, amibe bízni szoktunk, akkor még nem vagyunk készek arra, hogy mindenről le is mondjunk. Csupán azt látjuk, hogy földi lehetőségeink tekintetében nincs több remény. El akarunk érni valamit, keressük a kivezető utat és folyton kudarcot vallunk. Gyötrődés, reménytelenség keríti hatalmába lelkünket, és ha itt megállunk, akkor vereséget szenvedünk. De ha ebben a pillanatban az Istenhez fordulunk, tudván azt, hogy már csak az Isten maradt meg nekünk és ezt mondjuk: “tebenned bízom, a te kezeidbe ajánlom lelkemet és testemet, egész életemet“, akkor kétségbeesésünk a hitre vezet bennünket.

A kétségbeesés képes arra, hogy új lelki utakat nyisson meg számunkra, de csak akkor, ha megvan az elegendő bátorságunk ahhoz, hogy mélyebbre és messzebbre merészkedjünk, megértvén azt, hogy kétségbeesésünknek nem a végső győzelem elmaradása, hanem a cél eléréséhez alkalmazott eszközök kudarca az oka. És ekkor mindent elölről kezdünk, egészen új módon. Mindig valódi együttműködésnek kell megvalósulnia Isten és ember között és akkor az Isten értelmet, bölcsességet és erőt ad ahhoz, hogy a helyes dolgot tegyük és a helyes célt elérjük.

© A miskolci Szent Háromság magyar ortodox templom